Ο Βρούτσης παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τα εργασιακά δικαιώματα που ήρθαν με το μνημόνιο!

vroutsis532Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα παραβιάζει μία σειρά από κοινωνικά δικαιώματα με την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, την αποζημίωση μετά από απόλυση, τις ελάχιστες αποδοχές νέων ως 25 ετών κ.ά.

Σχέδιο απόφασης επί των συλλογικών προσφυγών της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ και της ΑΔΕΔΥ για μια σειρά παραβιάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για τις εργασιακές σχέσεις προετοιμάζει η Ομάδα Εργασίας Κοινωνικών Θεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το σχέδιο αυτό, μόλις οριστικοποιηθεί, θα υποβληθεί στην ΕΜΑ (Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης), προς υιοθέτηση είτε σχετικής απόφασης είτε συστάσεων ως προς τα μέτρα που πρέπει να λάβει η χώρα μας για συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφο του υπουργού Εργασίας, Ιωάννη Βρούτση, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικής με την προσφυγή της ΑΔΕΔΥ και της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ στην Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά διατάξεων ψηφισμένων νόμων που ρυθμίζουν εργασιακά θέματα.

Προειδοποίηση πριν την απόλυση

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης υποβλήθηκαν δύο συλλογικές καταγγελίες από τη ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ και τη ΔΕΗ. Η πρώτη καταγγελία αφορούσε στις διατάξεις του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας». Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, το άρθρο 13 του Ν. 3899/2010, που αναφέρεται στις ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας, παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (περί του δικαιώματος των εργαζομένων να συμμετέχουν στον καθορισμό και την βελτίωση των συνθηκών, της οργάνωσης και του περιβάλλοντος στην εργασία τους). Υποστηρίχθηκε επίσης ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 του συγκεκριμένου νόμου παραβιάζουν επίσης τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη για το δικαίωμα του εργαζόμενου να λαμβάνει προειδοποίηση σε εύλογο χρόνο πριν την απόλυσή του.

Όπως ενημερώνει με το έγγραφό του ο υπουργός Εργασίας, στη συγκεκριμένη συλλογική καταγγελία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ), αφού εξέτασε τις καταγγελίες αποφάσισε ομόφωνα ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 4 παράγραφος 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για το δικαίωμα σε δίκαιη αμοιβή (αναγνώριση του δικαιώματος σε εύλογη περίοδο προειδοποίησης για τη λήξη της απασχόλησης), καθώς το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3899/2010 δεν προβλέπει εύλογο χρόνο προειδοποίησης ή αποζημίωση σε περιπτώσεις όπου μια σύμβαση εργασίας η οποία ορίζεται ως «μόνιμη», βάσει του ανωτέρω νόμου έχει διάρκεια ενός έτους. Ανεξαρτήτως του ορισμού που δίνεται στις εν λόγω συμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων έκρινε ότι το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3899/2010 παραβιάζει το άρθρο 4, παρ. 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Εργασία νέων κάτω των 25 ετών

Η δεύτερη καταγγελία υποβλήθηκε επίσης από τη ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ και την ΑΔΕΔΥ και, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, οι διατάξεις του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» που αναφέρονται στα άτομα από 15 έως 18 ετών, τα οποία καταρτίζουν με τους εργοδότες ειδικές συμβάσεις μαθητείας, αντίκεινται στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που αναφέρονται στο δικαίωμα σε δίκαιους όρους εργασίας, στην εργασία των νέων, στο δικαίωμα στην επαγγελματική κατάρτιση και στο δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση.

Για τη δεύτερη αυτή συλλογική προσφυγή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όπως ενημερώνει ο υπουργός Εργασίας στο έγγραφό του, αποφάσισε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 7 παράγραφος 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για το δικαίωμα των παιδιών και των νεαρών προσώπων σε προστασία (το δικαίωμα των εργαζομένων κάτω των 18 ετών σε τουλάχιστον τρεις εβδομάδες άδεια με αποδοχές), καθώς οι νέοι που προσλαμβάνονται με ειδικές συμβάσεις μαθητείας εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και δεν δικαιούνται τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ετήσια άδεια με αμοιβή.

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για το δικαίωμα σε επαγγελματική κατάρτιση (παροχή ή προώθηση ενός συστήματος μαθητείας για τους νέους), καθώς η νομοθεσία δεν προβλέπει ένα επαρκές σύστημα μαθητείας ούτε ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των νέων σε διάφορες μορφές απασχόλησης. Επίσης, αποφασίστηκε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 12 παράγραφος 3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για τη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, καθώς η πολύ περιορισμένη προστασία κατά των οικονομικών και κοινωνικών κινδύνων που παρέχεται στους ανήλικους, που συνάπτουν ειδικές συμβάσεις μαθητείας σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 9 του Ν. 3863/2010, έχει ως πρακτικό αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ξεχωριστής κατηγορίας εργαζομένων που εξαιρείται από το γενικό φάσμα προστασίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και αποτελεί επιδείνωση αυτού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων αποφαίνεται ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για μια επαρκή αμοιβή, καθώς το άρθρο 74 παράγραφος 8 του Ν. 3863/2010 και το άρθρο 1 παράγραφος 1 της 6/28.02.2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπουν την καταβολή κατώτατου μισθού σε όλους τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, ο οποίος βρίσκεται κάτω του επιπέδου της φτώχιας.

Η Επιτροπή αποφάσισε τέλος, ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σε συνδυασμό με τη ρήτρα μη διάκρισης του Προοιμίου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, καθώς τα μέτρα που υιοθετούνται αφορούν δυσανάλογη μείωση μισθού για τους νέους κάτω των 25 ετών και αποτελούν μη αποδεκτή διάκριση στη μεταχείριση με βάση την ηλικία.

Πηγή: ΑΠΕ

16 σκέψεις σχετικά με το “Ο Βρούτσης παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τα εργασιακά δικαιώματα που ήρθαν με το μνημόνιο!

 1. …τουΣ 3.500 αυτοχειρεs ;..
  ..τουs 10.000.000 που βρίσκονται εξαπατημένοι ;..
  .. τα παιδιά που ΔΕΝ ΓΕΝΝΉΘΗΚΑΝ ..ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙ ;;..
  ..
  ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ;..
  ..
  ΕΕ Κύριε ;;
  ..

  Μου αρέσει!

 2. Ολοι αυτοί της Ευρώπης παραβιάζουν το άρθρο 1 του Ν.1 του οικογενειακού μου Συντάγματος που λέει » κάνε γρήγορα γιατί ο χρόνος είναι χρήμα». Τώρα ξυπνήσαν όλοι? Μετά από 3000 αυτοκτονίες? Τελικά να αποδώσω τον ΦΠΑ ή να τον κρατήσω για μένα?

  Μου αρέσει!

 3. Αρθρογράφε.
  Η Ελλάδα έχει παραβιάσει εδώ και δεκαετίες την ΙΣΟΝΟΜΙΑ στην θέσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτό έχει σημασία για τους εργαζομένους δεύτερης κατηγορίας (βλέπε ιδιιωτικό τομέα) που έχουν αδικηθεί κατάφορα από αυτήν την ανισότητα.
  Το αν παραβίασε όπως λες εσύ και ο Βρούτσης τα προνομιούχα εργασιακά δικαιώματα των ΔΕΚΟ ή των υπαλλήλων της βουλής, καλώς τα παραβίασε και να τα καταργήσει τελείως μέχρι να αποκατασταθεί η ΙΣΟΝΟΜΙΑ.

  Μου αρέσει!

  1. Διευκρινίζω: Δεν αναφέρομαι σε τυχόν παραβίασεις δικαιωμάτων του ιδιωτικού τομέα που εντελώς άδικα έγιναν και πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα.

   Μου αρέσει!

   1. Οι παραβιάσεις στα εργασιακά δικαιώματα όσων εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα έγιναν με τις ευλογίες των κυβερνώντων, με την παντελή απουσία μηχανισμών ελέγχου στις συνθήκες εργασίας, ωράρια, εισφορές, κέρδη των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μαύρη εργασία. Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και η παγκοσμιοποίηση με τις αθρόες εισαγωγές προϊόντων από τριτοκοσμικές χώρες, την κατάργηση των συνόρων και την πλήρη καταρράκωση των ηθικών αξιών, την καλλιέργεια της ασυνειδησίας από τα ΜΜΕ.
    Έτσι φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να χωρίσουμε δύο γαϊδάρων τα άχυρα και αντί να επιδιώκονται καλύτερες συνθήκες εργασίες, καλύτεροι μισθοί, κοινωνικές παροχές, για όλους, δουλειά και όχι «απασχόληση» υπερωριακή-υπερεργασιακή, στεκόμαστε χαιρέκακα ο ένας απέναντι στον άλλο είτε με τη δικαιολογία ότι έχει εργασία είτε γιατί έχει καλύτερο μισθό, λες και αν τα κόψουν από αυτόν θα τα δώσουν σε άλλους που τα έχουν ανάγκη. Μαριονέτες που κινούνται στο ρυθμό του «Διαίρε και βασίλευε» είμαστε και τίποτα παραπάνω, όσο θα μιλάμε για προνομιούχους και μη προνομιούχους εργαζόμενους, ενταγμένους και μη ενταγμένους στο ενιαίο μισθολόγιο, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς υπαλλήλους, σε διαθεσιμότητα και μη, μόνιμους, αορίστου, αναπληρωτές, προσωρινούς και σε ό,τι άλλο φρόντισαν επιμελώς να μας χωρίσουν.

    Μου αρέσει!

   2. Το μοναδικό χαιρέκακο που έχουμε βιώσει πραγματικά από όλους τους καλοβολεμένους της μεταπολίτευσης είναι η διαμονοποίηση του ιδιωτικού τομέα.
    Και είναι βέβαια μεγάλο το θράσος τους να μας μιλούν σήμερα για συμπόρευση όλων μαζί θυμάτων και θυτών θεωρώντας ως έννοια ταμπού τον κοινωνικό αυτοματισμό, δηλαδή επιχειρούν να δαιμονοποιήσουν και την διεκδίκηση δικαιοσύνης. Απαιτούν επί πλέον από αυτούς να γίνουν μαζοχιστές και ν’ αγκαλιαστούν με τους θύτες τους.

    Μου αρέσει!

 4. δηλαδη οι 26χρονοι βρισκουν θεσεις εργασιας με μισθους πανω απο το οριο της φτωχειας?
  ενα λαθος που κανουν πολλοι νεαροι ειναι οτι επειδη δεν υπαρχουν επιδοματα στον ΟΑΕΔ δεν πανε να ανανεωσουν την καρτα ανεργιας με αποτελεσμα να τους υπολογιζουν στους οικονομικα μη ενεργους ή σε αυτους που δεν αναζητουν εργασια κ οχι στους ανεργους…. εαν πχ φαινοταν κ στα χαρτια η κανονικη ανεργια σε ποσοστο 40% κ οχι 26% που παρουσιαζεται με μεθοδευσεις, ισως να ηταν διαφορετικη κ η πολιτικη που θα εφαρμοζε η τροικα, αφου θα φαινοταν χωρις περιθωρια αμφισβητησης οτι η συγκεκριμενη αποτυχημενη πολιτικη εχει ολεθρια αποτελεσματα, μη αναστρεψιμα.

  Μου αρέσει!

 5. Ναι, αλλά δεν θα πάρουμε το δάνειο αν δεν τα παραβιάσουμε τα εργασιακά δικαιώματα.
  Κι εμείς πρέπει πάση θυσία να πάρουμε το δάνειο!!! «Το κράτος έχει συνέχεια»
  Και τι θα κάνουμε αν δεν περάσουν ψηφιακά από τους υπολογιστές τα νουμεράκια του υποτιθέμενου δανείου και δεν περικοπούν κι άλλο μισθοί και δεν αυξηθούν οι φόροι για να πληρωθούν οι τόκοι του ανύπαρκτου δανείου;;;;
  Ε! τι θα κάνουμε;

  Μου αρέσει!

 6. Άντε τώρα να πεις στον Έλληνα, στο Γερμανό, στο Γάλλο, στον Πορτογάλο, ότι οι κάθε λογής Βρούτσοι κάνουν τρύπες στο νερό, και μόνο αυτό μπορούν να κάνουν. Το πρόβλημα που κανείς δεν θέλει να θίξει είναι το αδιέξοδο της μισθωτής εργασίας. Δεν περιέχεται κάτι παράξενο ή απρόβλεπτο στις εξελίξεις. Το παράξενο είναι πού ‘χει κολλήσει το μυαλό όλων στο pay-roll.
  Ενθυμούμαι τον Andre Gorz και τις επισημάνσεις του στο Αντίο Προλεταριάτο. Όταν έγραφε ότι το προλεταριάτο είναι ένα κατασκευασμένο κοινωνικό υποκείμενο, ξεβρακώνοντας τη μαρξολογία, η κατεστημένη κεντρο-αριστερή διανόηση τον θεωρούσε γραφικό. Ξαναδιαβάζω τον πρόλογο του Ηλία Κατσούλη στην Ελληνική έκδοση και σκάω στα γέλια.
  Φάτε τώρα την απροσμέτρητη μη-τάξη στο κεφάλι, και καθήστε ν’ ασχοληθείτε μ’ αυτήν. Μην κοροϊδεύετε, για δεύτερη φορά το εκουσίως-ακουσίως εξαπατημένο σας «προλεταριάτο». Αλλά επειδή αυτό δεν γίνεται (σ.σ. να ομολογήσετε την απάτη και να θεραπεύσετε την κατάσταση) ούτε απ’ το Μαρξ τον ίδιο, ετοιμάστε τάφο να κρυφτείτε, ομαδικό, διότι η μη-τάξη όπου νά ‘ναι θ’ ασχοληθεί μαζί σας, και νά ‘στε σίγουροι θα σας φερθεί αδιάκριτα α-ταξικά.

  Φιλάκια πολλά στην ελληνική αριστερά, και ξυδάκια στη ελληνική κεντροδεξιά, και ετοιμάζω το τρίποδό μου να πάρω την κορυφαία φωτογραφία-ενσταντανέ του πιο αναγκαστικού, ιστορικά, σφιχταγγαλιασμού τους. Παιδιά στο…πουλί μου εστιάστε! Δεν υπάρχει τίποτ’ άλλο να δείτε!

  Μου αρέσει!

 7. Τι λαμόγιο είναι αυτός ο Βρούτσης… και τα παντελόνια εχει κατεβάσει στη διαπλοκή… φαίνεται ότι ήταν εκπαιδευμένος από παλαιά…
  … κάποια στιγμή θα γελάσει κάθε ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΣ…

  Μου αρέσει!

 8. Εργασιακά προνόμια και δικαιώματα που είχαν καθιερώσει δικτάτορες,τα κατήργησαν οι »Δημοκράτες-Πλουτοκράτες». Α, όχι η δημοκρατία είναι καλή. Είσαι ελεύθερος να λές ότι πεινάς!!!
  Δεν πειράζει,φάτε μ@λάκες τα π@πάρια σας τώρα. Τριανταπέντε χρόνια ψηφίζατε με μοναδικό κριτήριο το υπογαστριό σας και το σύνολο και η πατρίδα να πάνε να γ@μηθούν. Ε,λοιπόν »ελληνάκο»,τώρα ήρθε η σειρά σου για το »αρκαντάν»!!!!
  Συνέχισε τον ηδονιστικό σου ύπνο μέχρι να ξυπνήσεις,αλλά εάν και όταν ξυπνήσεις μπορεί να σου αρέσει αυτό που θα δείς.
  Μέχρι τότε….

  Έρρωσθε

  Δημήτριος Αγιασοφίτης

  Μου αρέσει!

  1. Σ’ αυτήν την χώρα με «πόση άνεση» μεγάλοι γίνονται οι πρώτοι τελευταίοι» μα και το αντίστροφο στην προκειμένη περίπτωση.

   Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.