ΠΟΤΕ ΠΡΟΛΑΒΑΝ;

Στις 14 Αυγούστου 2013με το ΦΕΚ Β 1993αποφασίζεται η :

Απόσχιση Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ) και απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΕΣΣΤΥ)

Άρθρο 1

4. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της παρούσας, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν. δ. 1297/1972 (Α΄ 217), του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), καθώς και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί αποσπάσεως, απόσχισης και εισφοράς κλάδου επιχειρήσεων, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω και των διατάξεων περί αντιρρήσεων δανειστών

Άρθρο 2

1. Με τη δημοσίευση της παρούσας, η εισφέρουσα εταιρία ΟΣΕ μεταβιβάζει ως σύνολο στην ΕΕΣΣΤΥ, την αποτιμηθείσα με την από 8.8.2013 Έκθεση Πιστοποίησης των Ορκωτών Λογιστών Τσουκαλά Γεώργιου και Μακρή Κωνσταντίνου περιουσία του κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού αξίας 59.421.500,00 Ευρώ.

2. Έναντι της μεταβίβασης, σε μερική εξόφληση του χρέους του ΟΣΕ προς το Δημόσιο, θα αποδοθούν στοΕλληνικό Δημόσιο όλες οι νέες μετοχές, πουθα εκδώσει η απορροφούσατον κλάδο εταιρία ΕΕΣΣΤΥ, λόγω τηςαύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά ποσό ίσο με την αξία του εισφερόμενου σ’ αυτήν κλάδου

3. Η εισφέρουσα εταιρία ΟΣΕ μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας του ως άνω κλάδου της (ενεργητικό και παθητικό), με βάση την περιουσιακή κατάσταση αυτού, η οποία εμφαίνεται στην από 8.8.2013 Έκθεση Πιστοποίησης των Ορκωτών Λογιστών Τσουκαλά Γεώργιου και Μακρή Κωνσταντίνου, όπως η περιουσία αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι την δημοσίευση της παρούσας. Η ΕΕΣΣΤΥ με την έκδοση της παρούσας καθίσταται

αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρίας ΟΣΕ.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΕΕΣΣΤΥ, στην οποία εισφέρεται ο κλάδος, αυξάνεται λόγω της εισφοράς, κατά α) το ποσό της καθαρής θέσης του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρίας που αποσχίζεται απ’ αυτήν, όπως εκτιμήθηκε από τους Ορκωτούς Λογιστές Τσουκαλά Γεώργιο και Μακρή Κωνσταντίνο, το οποίο ποσό της καθαρής θέσης ανέρχεται σε 59.421.500,00 ευρώ, με έκδοση 594.215 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης, που θα διατεθούν στο άρτιο.

Στην «ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤOY ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» που περιλαμβάνεται στο ίδιο ΦΕΚ, διαβάζουμε :

7. Στον εισφερόμενο με την παρούσα κλάδο «Συντήρηση Τροχαίου Υλικού» περιλαμβάνονται οι οργανωτικές μονάδες του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, μαζί με τις προβλεπόμενες για αυτές οργανικές θέσεις προσωπικού και τους απασχολούμενους σε αυτές εργαζομένους που την 31.12.2012 ανέρχονταν σε 610άτομα. Το προσωπικό που υπηρετεί στον κλάδο που εισφέρεται, μεταφέρεται αυτοδικαίως στην ΕΕΣΣΤΥ,χωρίς άλλη διατύπωση ή γνωστοποίηση. Η προϋπηρεσία του μεταφερόμενου προσωπικού στον ΟΣΕ και ταεργασια κά του δικαιώματα αναγνωρίζονται από την ΕΕΣΣΤΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 178/2002(Α΄ 162) περί προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων.Η δημο σίευση της παρούσας επέχει θέση πληροφόρησης των εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 8 τουπ.δ. 178/2002.

Άρθρο 3

2. Με την απορρόφηση του κλάδου, το χρέος του ΟΣΕ προς το Δημόσιο μειώνεται ισόποσα με την αξία Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ, όπως αυτή προκύπτει από την από 8.8.2013 Έκθεση Πιστοποίησης των Ορκωτών Λογιστών Τσουκαλά Γεώργιου και Μακρή Κωνσταντίνου.

Άρθρο 4

1. Τα ακίνητα και εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, που χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού από την ΕΕΣΣΤΥ, είναι τα ακόλουθα:

α. Η έκταση του Μηχανοστασίου Αγ. Ιωάννη Ρέντη

β. Η έκταση του Εργοστασίου Πειραιά

γ. Η έκταση του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης

δ. Οι εκτάσεις του Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης

ε. Η έκταση του Μηχανοστασίου Πατρών

στ. Η έκταση του Μηχανοστασίου Λάρισας

ζ. Τα κτίρια στο Εργοστασίου Βόλου

η. Η έκταση του Μηχανοστασίου Καλαμάτας

θ. Η έκταση του Μηχανοστασίου Αλεξανδρούπολης

ι. Η έκταση του Μηχανοστασίου Πύργου

ια. Η έκταση του Μηχανοστασίου Διακοπτού

2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο παραρτήματα 1 έως και 11 προσαρτώνται στην παρούσααπόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Τα αναφερόμενα στην παρ. 1 ακίνητα και εγκαταστάσεις εκμισθώνονται με μακροχρόνια μίσθωση μέγιστης διάρκειας 30 ετών από τη ΓΑΙΑΟΣΕ στην ΕΕΣΣΤΥ με όρους αγοράς.

Μέχρις εδώ, υποψιάζεσαι ότι κάτι συμβαίνει αλλά … δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος.

Στις 16 Αυγούστου 2013 όμως, μόλις 2 ημέρες μετά και με την αργία του 15 Αύγουστου να μεσολαβεί, εκδίδεται τοΦΕΚ Β 2014, σύμφωνα με το οποίο αποφασίζεται η :

Αποκρατικοποίηση της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» (ΕΕΣΣΤΥ)και τη μεταφορά των μετοχών της εν λόγω εταιρείας στην ανώνυμη εταιρεία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152)

Κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει:

1. Την αποκρατικοποίηση της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» (ΕΕΣΣΤΥ).

2.Την, προς το σκοπό της αποκρατικοποίησης της εταιρείας, μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε (644.215) κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά των δικαιωμάτων ψήφου που αυτές ενσωματώνουν, της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» (ΕΕΣΣΤΥ), κυριότητας του Δημοσίου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του μετοχικού τηςκεφαλαίου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 3986/2011

Πέραν όλων των άλλων, είναι δυνατόν η ΕΕΣΣΤΥ, από τις 14 Αυγούστου που της μεταβιβάσθηκε οΚλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ, και ενώ μεσολαβούσε η αργία του 15 Αύγουστου,να πρόλαβε να εκδώσει , ως είχε υποχρέωση, βάσει του Άρθρου 2 παρ. 2 «Έναντι της μεταβίβασης, σε μερική εξόφληση του χρέους του ΟΣΕ προς το Δημόσιο, θα αποδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο όλες οι νέες μετοχές, που θα εκδώσει η απορροφούσα τον κλάδο εταιρία ΕΕΣΣΤΥ, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά ποσό ίσο με την αξία του εισφερόμενου σ’ αυτήν κλάδου» τις μετοχές που προβλέπονται στην παρ. 5 «με έκδοση 594.215 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης, που θα διατεθούν στο άρτιο», και να της παραχωρήσει στο Δημόσιο, ώστε η ΕΕΣΣΤΥ να μεταβιβασθεί πλέον (χωρίς αντάλλαγμα πάντα και ενώ έχει διαγραφεί το χρέος του Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ προς το Δημόσιο) στο ΤΑΙΠΕΔ κατά … 100% ;;!!

Από τον Γιώργο Τσακίρη

4 σκέψεις σχετικά με το “ΠΟΤΕ ΠΡΟΛΑΒΑΝ;

 1. Πρέπει ή να ανέχεσαι τους ανθρώπους ή να τους εξοντώνεις πλήρως, γιατί αν μόνον τους προσβάλλεις, αυτοί παίρνουν εκδίκηση, αλλά εάν τους πλήξεις καίρια, είναι ανίκανοι να εκδικηθούν. Έτσι το πλήγμα που θα τους καταφέρεις πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να μη φοβάσαι την εκδίκησή τους.
  ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ

  Μου αρέσει!

 2. Ειχαν προωρη εκσπερματωση.
  Παντως νομιζω πως το γκαστρωσαν το κοριτσι.
  Περιμενετε υπομονετικα και οπου να΄ναι ερχεται και ο τοκετος.
  Αϊντε λεβεντες κι ερχεται και ο ΟΣΕ.

  Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.