Η ιδανική παιδεία και η διαμόρφωση του τέλειου πολίτη – ΠΛΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΙ

Ο Πλάτων στους «Νόμους, 643.d.6 – 644.b.4» έχει αποτυπώσει την άποψη των Ελλήνων σχετικά με την Παιδεία. Δραματικός χώρος του διαλόγου είναι η Κρήτη και στη συζήτηση παίρνουν μέρος ένας ανώνυμος Αθηναίος, ο Κρητικός Κλεινίας και ο Σπαρτιάτης Μέγγιλος. Αντικείμενο –όπως και στην Πολιτεία – είναι η οικοδόμηση ενός φανταστικού πολιτεύματος, η εύρυθμη λειτουργία του οποίου εξαρτάται από μια ιδεατή νομοθεσία.Η συζήτηση ξεκίνησε από την απορία του Αθηναίου σχετικά με τη λειτουργία των συσσιτίων και της στρατιωτικής εκπαίδευσης στις πόλεις καταγωγής των συνομιλητών του, οι οποίοι υποστήριξαν ότι αυτά, όπως και οι υπόλοιποι νόμοι και θεσμοί, αποσκοπούσαν στην επιτυχή διεκπεραίωση των πολέμων, επομένως στην καλλιέργεια της αρετής της ανδρείας. Ο Αθηναίος δήλωσε ότι δεν πίστευε πως οι νομοθέτες θα θέσπιζαν τους νόμους τους αποσκοπώντας στην καλλιέργεια ενός μόνο μορίου της αρετής, την ανδρεία.

Mας λέγει λοιπόν :

“Αθηναίος : Όποιος άνθρωπος έχει σκοπό να γίνει ενάρετος σε ό,τι τον ενδιαφέρει, πρέπει να ασχολείται από την πρώτη του παιδική ηλικία αστεία και σοβαρά με τα σχετικά ζητήματα του κλάδου του. Όποιος θέλει, παραδείγματος χάριν, να γίνει καλός γεωργός ή οικοδόμος, ο δεύτερος πρέπει να παίζει χτίζοντας κανένα παιδιάστικο οικοδόμημα, κι ο πρώτος να καλλιεργεί τη γη. Κι όποιος ανατρέφει τον καθένα απ’ αυτούς τους δυο, πρέπει να τους φτιάχνει μικρά εργαλεία, απομιμήσεις των αληθινών. Επίσης όσα μαθήματα πρέπει να μάθει, να τα προμελετά. Ο οικοδόμος, λόγου χάριν, να μάθει να χρησιμοποιεί το μέτρο, ή το νήμα της στάθμης και ο πολεμιστής να καβαλλικεύει παίζοντας τα άλογα ή κάμνοντας κάτι παρόμοιο, και να προσπαθεί ο νομοθέτης με τα παιχνίδια να στρέφει τις απολαύσεις και τις επιθυμίες των παιδιών εκεί όπου όταν φτάσουν πρέπει να τελειώσουν. Βασικό, λοιπόν, σκοπό της παιδείας νομίζουμε την σωστή ανατροφή που, με το παιχνίδι, θα οδηγήσει όσο το δυνατό αποτελεσματικότερα την ψυχή του παιδιού ν’ αγαπήσει με όλη του την ύπαρξη εκείνο, στο οποίο όταν γίνει άντρας, θα παραστεί ανάγκη να είναι τέλειος.

Ας μην αφήσουμε αόριστη την περιγραφή της παιδείας. Όταν επικρίνουμε ή επαινούμε την ανατροφή κάποιου και λέμε ότι είναι πεπαιδευμένος ή απαίδευτος, μερικές φορές χρησιμοποιούμε τον πρώτο όρο και για ανθρώπους που ξέρουνε καλά το επάγγελμά τους – τους ναυτικούς ή τους έμπορους ή και άλλους. Ας δεχτούμε όμως, για χάρη της συζήτησης, ότι δεν εννοούμε αυτό το πράγμα αλλά την παιδεία που από την παιδική ηλικία οδηγεί τον άνθρωπο στην αρετή και του προκαλεί ισχυρή επιθυμία να γίνει ένας τέλειος πολίτης που ξέρει να κυβερνά ή να κυβερνιέται σύμφωνα με το δίκαιο. Θα ήθελα να ξεχωρίσουμε αυτό το είδος της τροφής από τις υπόλοιπες και να την θεωρήσουμε πραγματικά την μόνη παιδεία. Αντίθετα, την παιδεία που αποβλέπει στην απόκτηση χρημάτων ή δύναμης ή σοφίας χωρίς λογική και δικαιοσύνη, θα πρέπει να την θεωρούμε ανελεύθερη και βάναυση – κάτι δηλαδή που δεν αξίζει να ονομάζουμε Παιδεία. Ας μη μένουμε όμως πολύ στις λέξεις. Αφού συμφωνήσουμε στον ορισμό, ας δεχτούμε αυτό που εννοεί. Ότι εκείνοι που ορθά [εκ]παιδεύονται γίνονται σχεδόν αγαθοί. Δεν πρέπει, επομένως, σε καμία περίπτωση να ατιμάζουμε [υποτιμάμε] την παιδεία, γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην παραγωγή άριστων ανθρώπων. Και αν κάποτε ξεφεύγει από τον προορισμό της, οφείλουμε να την ξαναφέρνουμε στον ορθό δρόμο με κάθε μέσο που διαθέτουμε. Έτσι πρέπει να δρούμε το κατά δύναμη πάντα στην διάρκεια του βίου μας.


ΑΘ. Λέγω δή, καί φημι τὸν ὁτιοῦν ἀγαθὸν ἄνδρα μέλλοντα ἔσεσθαι τοῦτο αὐτὸ ἐκ παίδων εὐθὺς μελετᾶν δεῖν, παίζοντά τε καὶ σπουδάζοντα ἐν τοῖς τοῦ πράγματος ἑκάστοις προσήκουσιν. οἷον τὸν μέλλοντα ἀγαθὸν ἔσεσθαι γεωργὸν ἤ τινα οἰκοδόμον, τὸν μὲν οἰκοδομοῦντά τι τῶν παιδείων [643c] οἰκοδομημάτων παίζειν χρή, τὸν δ’ αὖ γεωργοῦντα, καὶ ὄργανα ἑκατέρῳ σμικρά, τῶν ἀληθινῶν μιμήματα, παρασκευάζειν τὸν τρέφοντα αὐτῶν ἑκάτερον, καὶ δὴ καὶ τῶν μαθημάτων ὅσα ἀναγκαῖα προμεμαθηκέναι προμανθάνειν, οἷον τέκτονα μετρεῖν ἢ σταθμᾶσθαι καὶ πολεμικὸν ἱππεύειν παίζοντα ἤ τι τῶν τοιούτων ἄλλο ποιοῦντα, καὶ πειρᾶσθαι διὰ τῶν παιδιῶν ἐκεῖσε τρέπειν τὰς ἡδονὰς καὶ ἐπιθυμίας τῶν παίδων, οἷ ἀφικομένους αὐτοὺς δεῖ τέλος ἔχειν. κεφάλαιον δὴ παιδείας [643d] λέγομεν τὴν ὀρθὴν τροφήν, ἣ τοῦ παίζοντος τὴν ψυχὴν εἰς ἔρωτα μάλιστα ἄξει τούτου ὃ δεήσει γενόμενον ἄνδρ’ αὐτὸν τέλειον εἶναι τῆς τοῦ πράγματος ἀρετῆς· ὁρᾶτε οὖν εἰ μέχρι τούτου γε, ὅπερ εἶπον, ὑμῖν ἀρέσκει τὸ λεχθέν.
Μὴ τοίνυν μηδ’ ὃ λέγομεν εἶναι παιδείαν ἀόριστον γένηται. νῦν γὰρ ὀνειδίζοντες ἐπαινοῦντές θ’ ἑκάστων τὰς τροφάς, λέγομεν ὡς τὸν μὲν πεπαιδευμένον ἡμῶν ὄντα τινά, [643e] τὸν δὲ ἀπαίδευτον ἐνίοτε εἴς τε καπηλείας καὶ ναυκληρίας καὶ ἄλλων τοιούτων μάλα πεπαιδευμένων σφόδρα ἀνθρώπων· οὐ γὰρ ταῦτα ἡγουμένων, ὡς ἔοικ’, εἶναι παιδείαν ὁ νῦν λόγος ἂν εἴη, τὴν δὲ πρὸς ἀρετὴν ἐκ παίδων παιδείαν, ποιοῦσαν ἐπιθυμητήν τε καὶ ἐραστὴν τοῦ πολίτην γενέσθαι τέλεον, ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι ἐπιστάμενον μετὰ δίκης. ταύτην [644a] τὴν τροφὴν ἀφορισάμενος ὁ λόγος οὗτος, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, νῦν βούλοιτ’ ἂν μόνην παιδείαν προσαγορεύειν, τὴν δὲ εἰς χρήματα τείνουσαν ἤ τινα πρὸς ἰσχύν, ἢ καὶ πρὸς ἄλλην τινὰ σοφίαν ἄνευ νοῦ καὶ δίκης, βάναυσόν τ’ εἶναι καὶ ἀνελεύθερον καὶ οὐκ ἀξίαν τὸ παράπαν παιδείαν καλεῖσθαι. ἡμεῖς δὴ μηδὲν ὀνόματι διαφερώμεθ’ αὑτοῖς, ἀλλ’ ὁ νυνδὴ λόγος ἡμῖν ὁμολογηθεὶς μενέτω, ὡς οἵ γε ὀρθῶς πεπαιδευμένοι σχεδὸν ἀγαθοὶ γίγνονται, καὶ δεῖ δὴ τὴν παιδείαν [644b] μηδαμοῦ ἀτιμάζειν, ὡς πρῶτον τῶν καλλίστων τοῖς ἀρίστοις ἀνδράσιν παραγιγνόμενον· καὶ εἴ ποτε ἐξέρχεται, δυνατὸν δ’ ἐστὶν ἐπανορθοῦσθαι, τοῦτ’ ἀεὶ δραστέον διὰ βίου παντὶ κατὰ δύναμιν.Μτφρ. Β. Μοσκόβης. 1988. Πλάτωνος Νόμοι. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

http://ift.tt/L6aZ8b

13 σκέψεις σχετικά με το “Η ιδανική παιδεία και η διαμόρφωση του τέλειου πολίτη – ΠΛΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΙ

 1. τα πραγματα στην θέση τους … σε ολους εσάς τους ξεπερασμενους πολιτικούς και τα κομματα -συμμορίες που φτιάξετε οι μετέχετε….αλλα και ολους τους τσάτσους, χαμαιλέοντες της εξουσίας, κλπ χαβαλέδες πολιτικάντιδες…διαπλεκόμενοι…κλπ σχετικα με τα αντί- συνταγματικά κλπ αλλα τερτιπια σας….εναντιον του ΛΑΪΚΟΎ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ μην θεωρείτε την υπεύθυνη στάση της Χ.Α των ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ Ως αδυναμία….και ότι κατελήφθησαν απο αμηχανία η ως αδυναμία… αυτα για να εξηγούμαστε…. κάπου υπαρχει ένα όριο….. η στάμνα χωράει ορισμένο φορτίο…επειτα ….σκάει…..

  Μου αρέσει!

 2. Η προώθηση των απολυταρχικών (φασιστικών) απόψεων του Πλάτωνα, ως σωτήρια λύση για τη παιδεία μας, μόνο τα συμφέροντα της παγκόσμιας νεοταξικής δικτακτορίας εξυπηρετεί.

  Επιτέλους, λίγο φιλτράρισμα σε ότι διαβάζουμε !!!!!

  Μου αρέσει!

  1. Τι να κλάσει ο Πλάτωνας, μπροστά στην ευφυία των νεοέλληνων φιλόσοφων, τάδε έφη Κ. Κων/νος above…
   Με επιχειρήματα φωτιά ανατρέπει όλες τις διαχρονικές αξίες που θεμελίωσαν τον πολιτισμό και έβγαλαν τον άνθρωπο από τη σπηλιά (του Πλάτωνα βέβαια).

   Σηκωθείτε έλληνες, βγείτε γιορτάστε, ο νέος ελληνικός φιλοσοφικός ορίζοντας άνοιξε με τον Κ. Κων/νος σήμερα, φέρτε ένα γαιδουράκι, πάρτε βάγια, στρώστε κόκκινα χαλιά να περάσει η αυτού αστείρευτη διανοητικότης. Βγάλτε το στόκο από τα αυτιά σας κι ακούστε το νέο λόγο της αφασιστικής αφασίας.

   Μου αρέσει!

   1. Ο απολυταρχικός Πλάτων είναι υπεύθυνος για τη συγκάλυψη και τη διαστρέβλωση θεμελιωδών ελληνικών αντιλήψεων και σημασιών και “έπαιξε ένα σημαντικότατο ρόλο στη καταστροφή του ελληνικού κόσμου” Κ. Καστοριάδης

    Μου αρέσει!

   2. Οταν γραφεις πρεπει να μπορεις και να υποστηριξεις αυτα που γραφεις, καλε μου γελωτοποιε.
    Αλλιως εκτος απο γελωτοποιος θα θεωρηθεις και βλαξ. Υγιαινε

    Μια προσθεση εαν μου επιτρεπεις.
    «… τις διαχρονικές αξίες που θεμελίωσαν τον πολιτισμό..», η προσθεση, το Ελληνικο πολιτισμο !!!

    Μου αρέσει!

  2. Τελικα υπαρχουν τα παπαδοσαμαρα!!! και εσυ εισαι για κλαματα .Τελικα αυτη η θρησκευτικοπολιτικη σκυλα σας εκαψε τον εγκεφαλο!!!!!!!!!!

   Μου αρέσει!

 3. Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

  Δώσε μου, Κύριε, απλότητα και βάθος. Κάνε να μην είμαι περίπλοκος, ούτε κοινότυπος στο καθημερινό μου μάθημα. Κάνε να υψώνω τα μάτια πάνω από το πληγωμένο μου στήθος μπαίνοντας κάθε μέρα στην τάξη μου.
  Ας μη φέρνω μαζί μου στην έδρα τις μικρές μου υλικές μέριμνες, τις κωμικές λύπες μου. Κάμε το χέρι μου ελαφρότερο στην τιμωρία και απαλότερο στο χάδι. Ας επιπλήττω απρόθυμα για να ‘μαι βέβαιος πως τιμωρώ από αγάπη. Το πλινθόκτιστο σχολείο μου ας είναι καμωμένο από πνεύμα.
  Οι φλόγες του ενθουσιασμού μου ας γεμίζουν τη φτωχή του είσοδο, τη γυμνή αίθουσα του. Η καρδιά μου ας είναι στήλη του, η πιο δυνατή και η θέληση μου χρυσάφι καθαρότερο απ’ τις κολώνες των πλούσιων σχολείων.

  ΓΑΒΡΙΕΑΑ ΜΙΣΤΡΑΛ
  ΧΙΛΙΑΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ-ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ 1946

  Μου αρέσει!

 4. Ο σοφός Πλάτων, μας άφησε παρακαταθήκες πολύ χρήσιμες για τους δύσκολους καιρούς που αντιμετωπίζουμε…
  Με λίγα λόγια, βραχύτερος εγωισμός και την σκιά μας να μη την υπολογίζουμε τις ώρες που ο ήλιος γέρνει πολύ.
  Από την αποδιδόμενη σε αυτόν Θ επιστολή.
  «… έκαστος ημών ουχ αυτώ μόνον γέγονεν, αλλά της γενέσεως ημών το μεν τι η πατρίς μερίζεται, το δε τι οι γεννήσαντες, το δε οι λοιποί φίλοι…».

  Μου αρέσει!

 5. Ελπιζω στους κατα επαγγελμα ανθρωπιστες και ‘διανοουμενους’ εδω μεσα να κατεχουν την αναλογη μορφωση ωστε να κατανοησουν, πως οι αναφορες με την λεξη «ανθρωπος», στα συγγραμματα των φιλοσοφων και προγονων μας, ηταν αναφορες προς τους πολυτισμενους ανθρωπους της τοτε γνωστης υφηλιου.

  Και ως πολιτισμενοι ανθρωποι αναγνωριζονταν ΜΟΝΟ οι Ελληνες, απο τους ιδιους τους φιλοσοφους αλλο τοσο απο την Πολιτεια και την εκκλησια του Δημου.

  Διεθνιστες μην χαιρεστε, διοτι η Ελληνικη Γραμματεια σας διαψευδει, οποιο εδαφιο και να απομονωσετε και να παρουσιασετε κκα τα το δοκουν απο το ολικο εργο των φιλοσωφων μας.

  Θελετε να σας υπενθυμισω τις σαχλαμαρες που λεγατε περι, ‘ανθρωπισμου’ και οικουμενικοτητας για τον δασκαλο της Ιατρικης, Ιπποκρατη;;
  Που ο ιδιος σας διαψευδη με την σταση και απαντηση του στον Βασιλια της Περσιας;;
  Διαβασετε και ανοιξτε τα μικρο μυαλουδακι σας:

  Δεν θα μαθετε το μαθημα σας, αναρωτιεμαι.

  Μερικα μαθηματα στους διεθνιστες….περαστικα σας:

  » Ποιος είναι όμως ο πραγματικός Όρκος του Ιπποκράτη πριν ένα συνονθύλευμα παγκοσμιοποιητικής ηθικής πάρει την θέση του, φορώντας την μάσκα του αρχαιοπρεπούς με σκοπό την παραχάραξη της Ιστορίας και την προώθηση αντι-ελληνικών αξιών, ως αρχαιοελληνικές, στα πλαίσια που συζητήσαμε παραπάνω; Λέει, λοιπόν, ο πραγματικός Όρκος του Ιπποκράτη:

  «Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον Ιατρό και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην πανάκεια και σ΄ όλους τους Θεούς επικαλούμενος την μαρτυρία τους, να τηρήσω πιστά κατά τη δύναμη και την κρίση μου αυτό τον όρκο και το συμβόλαιό μου αυτό. Να θεωρώ αυτόν που μου δίδαξε αυτή την τέχνη ίσο με τους γονείς μου και να μοιραστώ μαζί μου τα υπάρχοντά μου και τα χρήματά μου αν έχει ανάγκη φροντίδας.

  Να θεωρώ τους απογόνους του ίσους με τ΄ αδέλφια μου και να τους διδάξω την τέχνη αυτή αν θέλουν να τη μάθουν, χωρίς αμοιβή και συμβόλαιο και να μεταδώσω με παραγγελίες, οδηγίες και συμβουλές όλη την υπόλοιπη γνώση μου και στα παιδιά μου και στα παιδιά εκείνου με δίδαξε και στους άλλους μαθητές που έχουν κάνει γραπτή συμφωνία μαζί μου και σ΄ αυτούς που έχουν ορκισθεί στον ιατρικό νόμο και σε κανέναν άλλο και να θεραπεύω τους πάσχοντες κατά τη δύναμή μου και την κρίση μου χωρίς ποτέ, εκουσίως, να τους βλάψω ή να τους αδικήσω. Και να μη δώσω ποτέ σε κανένα, έστω κι αν μου το ζητήσει, θανατηφόρο φάρμακο, ούτε να δώσω ποτέ τέτοια συμβουλή. Ομοίως να μη δώσω ποτέ σε γυναίκα φάρμακο για ν΄ αποβάλει. Να διατηρήσω δε τη ζωή μου και την τέχνη μου καθαρή και αγνή. Και να μη χειρουργήσω πάσχοντες από λίθους αλλά ν΄ αφήσω την πράξη αυτή για τους ειδικούς. Και σ΄ όποια σπίτια κι αν μπω, να μπω για την ωφέλεια των πασχόντων αποφεύγοντας κάθε εκούσια αδικία και βλάβη και κάθε γενετήσια πράξη και με γυναίκες και με άνδρες, ελεύθερους και δούλους. Και ό,τι δω ή ακούσω κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου, ή κι εκτός, για τη ζωή των ανθρώπων, που δεν πρέπει ποτέ να κοινοποιηθεί, να σιωπήσω και να το τηρήσω μυστικό. Αν τον όρκο μου αυτό τηρήσω πιστά και δεν τον αθετήσω, είθε ν΄ απολαύσω για πάντα την εκτίμηση όλων των ανθρώπων για τη ζωή μου και για την τέχνη μου, αν όμως παραβώ και αθετήσω τον όρκο μου να υποστώ τα αντίθετα από αυτά». »
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————–
  Και η απαντηση του Ιπποκρατη στον Βασιλια/αυτοκρατορα της τοτε Περσιας:

  » ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3 ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 9

  Ὁ Βασιλεὺς τῶν Βασιλέων Μέγας Ἀρταξέρξης χαιρετᾷ τὸν Ὑστάνη, ὕπαρχο τοῦ Ἑλλησπόντου.

  Ἡ φήμη γιὰ τὴν τέχνη τοῦ Ἱπποκράτη, τοῦ γιατροῦ ἀπὸ τὴν Κῶ ποὺ κρατάει ἀπὸ τὴν γενηὰ τοῦ Ἀσκληπιοῦ, ἔφτασε καὶ σὲ μένα. Δός του λοιπὸν ὅσο χρυσάφι θέλῃ καὶ ἄφθονα ὅ,τι ἄλλο τοῦ λείπει καὶ στεῖλε τον σὲ ἐμᾶς. Θὰ ᾖναι ἰσότιμος μὲ τοὺς καλλίτερους τῶν Περσῶν. Κι ἂν βρίσκεται καὶ κἄποιος ἄλλος ἄνθρωπος σπουδαῖος στὴν Εὐρώπη, νὰ τὸν κάνῃς φίλο τοῦ βασιλικοῦ οἴκου προσφέροντάς του πλούτη χωρὶς νὰ διστάσῃς. Γιατὶ τὸ νὰ βρῇς ἀνθρώπους ποὺ νὰ μποροῦν νὰ ὠφελήσουν μὲ τὶς συμβουλές τους δέν εἶναι εὔκολο. Ὑγίαινε.

  Ὁ Ὑστάνης, ὕπαρχος τοῦ Ἑλλησπόντου, χαιρετᾷ τὸν Ἱπποκράτη, ἀπόγονο τῶν Ἀσκληπιαδῶν.

  Ὁ Μέγας Βασιληὰς Ἀρταξέρξης σὲ χρειάζεται κι ἔστειλε μήνυμα σὲ μένα τὸν ὕπαρχο, ζητῶντας νὰ σοῦ δώσω χρήματα καὶ χρυσάφι ὅσο θέλῃς καὶ μὲ ἀφθονία ὅ,τι ἄλλο ἔχῃς ἀνάγκη καὶ ὅσα θέλῃς καὶ νὰ σὲ στείλω σ’ ἐκεῖνον γρήγορα. Θὰ ᾖσαι ἰσότιμος μὲ τοὺς καλλίτερους τῶν Περσῶν. Ἐσὺ λοιπὸν νὰ βρεθῇς στὸ πλευρό του γρήγορα. Ὑγίαινε.

  Ὁ γιατρὸς Ἱπποκράτης χαιρετᾷ τὸν ὕπαρχο τοῦ Ἐλλησπόντου Ὑστάνη.

  Σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ μοῦ ἔστειλες λέγοντας ὅτι ἔρχεται ἀπὸ τὸν βασιληά, μήνυσε στὸν βασιληὰ ὅσα σοῦ γράφω ὅσο τὸ δυνατὸν γρηγορώτερα. Ἀπὸ εἰσοδήματα καὶ ῥοῦχα καὶ κατοικία καὶ ὅ,τι ἄλλο χρειάζεται στὴ ζωὴ ἔχουμε άρκετά. Δέν ἐπιτρέπεται ἐγὼ νὰ καρπωθῶ πλούτη ἀπὸ τοὺς Πέρσες οὔτε νὰ θεραπεύσω τὶς ἀῤῥώστιες τῶν βαρβάρων ποὺ εἶναι ἐχθροὶ τῶν Ἑλλήνων. Ὑγίαινε.

  Ὁ Ἱπποκράτης χαιρετᾷ τὸν Δημήτριο.

  Ὁ βασιληὰς τῶν Περσῶν μοῦ μήνυσε νὰ πάω κοντά του· δέν ξέρει ὅτι γιὰ μένα ἡ σοφία ἔχει μεγαλύτερη δύναμι ἀπὸ τὸ χρυσάφι. Ὑγίαινε.

  Ὁ ὕπαρχος τοῦ Ἑλλησπόντου Ὑστάνης χαιρετᾷ τὸν μεγάλο του δεσπότη, τὸν Βασιλέα τῶν Βασιλέων Ἀρταξέρξη.

  Τὴν ἐπιστολὴ ποὺ μοῦ ἔστειλες λέγοντάς μου νὰ τὴν στείλω στὸν Ἱπποκράτη, τὸν γιατρὸ ἀπὸ τὴν Κῶ τὸν Ἀσκληπιάδη, τὴν ἔστειλα. Ἔλαβα ἀπὸ αὐτὸν τὴν ἀπόκρισι ποὺ ἔγραψε καὶ ἔδωσε ζητῶντας νὰ τὴν στείλω στὸ παλάτι σου. Ἔστειλα λοιπὸν τὸν Γυμνάσβη Διευτύχη νὰ σοῦ τὴν φέρῃ καὶ νὰ σοῦ πῇ. Ὑγίαινε.

  Ὁ Βασιλεὺς τῶν Βασιλέων Μέγας Ἀρταξέρξης λέει στοὺς Κῴους τὰ ἀκόλουθα:

  Δῶστε στοὺς ἀγγελιοφόρους μου τὸν γιατρὸ Ἱπποκράτη ποὺ ἔχει κακοὺς τρόπους καὶ φέρεται μὲ ἀσέβεια καὶ σ’ ἐμένα καὶ στοὺς Πέρσες. Διαφορετικὰ μάθετε ὅτι θὰ ὑποστῇτε τὴν τιμωρία καὶ τοῦ παλῃοῦ σας λάθους. Θὰ καταστρέψω τὴν πόλι σας καὶ θὰ βυθίσω τὸ νησί σας στὸ πέλαγος καὶ ἔτσι θὰ πράξω ὥστε κἀνεὶς νὰ μήν γνωρίζῃ πιά ἂν ὑπῆρξε ποτὲ στὸ σημεῖο ἐκεῖνο τὸ νησὶ ἤ ἡ πόλι τῆς Κῶ.

  Ἀπάντησις τῶν Κῴων.

  Ὁ δῆμος ἀποφάσισε νὰ ἀπαντήσῃ στοὺς ἀγγελιοφόρους τοῦ Ἀρταξέρξη ὅτι οἱ Κῷοι δέν κάνουν τίποτε ἀνάξιο οὔτε τοῦ Μέροπα οὔτε τοῦ Ἡρακλῆ οὔτε τοῦ Ἀσκληπιοῦ. Ἀπὸ σεβασμὸ σ’ ἐκείνους, σύσσωμοι οἱ πολίτες δέν θὰ παραδώσουν τὸν Ἱπποκράτη ἀκόμη κι ἂν ἔμελλε νὰ χαθοῦν ἀπὸ τὸν χειρότερο ὄλεθρο. Ὅταν ὁ Δαρεῖος καὶ ὁ Ξέρξης γράφοντας ἐπιστολὲς ζήτησαν ἀπὸ τοὺς πατέρες μας γὴ καὶ ὕδωρ, ὁ δῆμος δέν τοὺς τὰ ἔδωσε, ἀντιμετωπίζοντάς τους σἂν κοινοὺς θνητούς, ὅμοιους μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Καὶ τώρα τὴν ἴδια ἀπόκρισι δίνει. Φύγετε ἀπὸ τὴν γὴ τῶν Κῴων, διότι δέν θὰ σᾶς παραδώσουν τὸν Ἱπποκράτη. Κι ἐσεῖς οἱ ἀγγελιοφόροι πῇτε στὸν βασιληὰ ὅτι οἱ θεοὶ δέν θὰ μᾶς ξεχάσουν.

  Ο Ιπποκράτης, λοιπόν, αρνήθηκε να θεραπεύσει τους εχθρούς των Ελλήνων. Αυτός ήταν ο Ιπποκράτης και οι πράξεις του έρχονται σαν χαστούκι στα μούτρα των σύγχρονων παραχαρακτών του. Και όχι μόνο αρνήθηκε να θεραπεύσει τους εχθρούς των Ελλήνων, αλλά και πήρε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη από τους Κώες, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής και της ανεξαρτησίας τους διέταξαν τους αγγελιαφόρους του Αρταξέρξη να φύγουν από το νησί. »

  Υ.Γ. Ενταξει;; Τελειωσατε με το πλασαρισμα της διεθνιστικης σας πραμματειας;;

  Αντε τωρα να ψησετε κανεναν καλο καφε.

  Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.