Αυτό είναι το ΜΕΓΙΣΤΟ των εγκλημάτων του Παπανδρέου…

Σαράντος Καργάκος: Κάποτε τό ὄνομα Ἕλλην ἦταν τίτλος τιμῆς. Τώρα τόν κάναμε τίτλο ντροπῆς.

Ὁ παλαιότερος ἀπ᾽ ὅλους τούς ἐκδότες μου ἐπισκέφθηκε κάποιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων τήν Σλοβακία. Προκειμένου νά μετακινηθεῖ, χρησιμοποίησε ταξί καί ὁ Σλοβάκος ὁδηγός, ὅταν ἀντιλήφθηκε ὅτι ὁ πελάτης του ἦταν Ἕλληνας, ζήτησε νά προπληρωθεῖ! Σέ αὐτό τό σημεῖο ἐξευτελισμοῦ ἐφθάσαμε. Κάποτε τό ὄνομα Ἕλλην ἦταν τίτλος τιμῆς. Τώρα τόν κάναμε τίτλο ντροπῆς. Ἀΐπ!

Αὐτό τουρκιστί σημαίνει ντροπή. Πού μᾶς ἀξίζει. Δέν ἀπέχουμε πολύ ἀπό τήν ἐποχή πού οἱ πάντες μιλοῦσαν γιά τήν Ἑλλάδα μέ θαυμασμό. Καί μέσα σέ δύο χρόνια τούς κάναμε νά μιλοῦν μέ ἀποτροπιασμό. Ἀποδειχθήκαμε, ὡς λαός καί ὡς πολιτική καί πνευματική ἡγεσία, μωρότεροι ἀπό τίς μωρές παρθένες τῆς εὐαγγελικῆς παραβολῆς.

Πολλοί στρέφουν τά βέλη τῆς κριτικῆς τους –κι ὄχι πάντα ἄδικα– κατά τῆς νεολαίας, πού τά θέλει ὅλα ἕτοιμα, πού ἀπαιτεῖ δικαιώματα, χωρίς νά ἐπωμίζεται ὑποχρεώσεις. Πού εἶναι βαρήκοη ὅταν ἀκούει τή σάλπιγγα τοῦ καθήκοντος. Δέν πρέπει ὅμως νά μᾶς διαφεύγει ὅτι ἡ νεολαία πράττει αὐτά πού τή διδάσκεις. Καί δέν τή διδάσκουμε μέ τά λόγια μας ἀλλά κυρίως μέ τό παράδειγμά μας, πού δυστυχῶς στίς πλεῖστες τῶν περιπτώσεων εἶναι παράδειγμα πρός ἀποφυγή. Ἡ νεολαία διδάχθηκε ἀμάθεια• ἀπαντᾶ μέ ἀμάθεια. Διδάχθηκε ἀπάθεια• ἀπαντᾶ μέ ἀπάθεια. Διδάχθηκε ἀσέβεια καί ἀπρέπεια• μᾶς πληρώνει μέ τό ἴδιο νόμισμα. Δέν ἔμαθε τί ὀφείλει στούς νεκρούς, συνεπῶς δέν γνωρίζει πῶς πρέπει νά δράσει γιά νά δώσει στόν ἑαυτό της ὑπόσταση ζωῆς. Ἡ νεολαία φοβᾶται τή σύγκριση τοῦ παρόντος μέ τό παρελθόν.
Πάντως εἶναι λάθος νά ἀποστρέφει τήν κεφαλή ἀπό τό χθές, νά ἀρνεῖται τόν ὀφειλόμενο σεβασμό πρός τούς νεκρούς πού μᾶς χάρισαν μιά χώρα-παράδεισο καί πού μέ ἄστοχες ἐπιλογές τήν μετατρέψαμε σέ προάστιο τῆς κόλασης. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι ἡ νεολαία πρέπει νά κάνει πίσω, γιά νά πάει ἐμπρός. Κάνοντας πίσω παίρνει φόρα γιά ἕνα μεγάλο ἅλμα. Ὄχι ὅμως στόν γκρεμό. Τό παρελθόν εἶναι συνετός ὁδηγός. Καί βαδίζοντας πρός τά ἐμπρός, νά βλέπει πάντα ἐμπρός καί μόνον ἐμπρός. Νά μή στρέφει τό βλέμμα πρός τά δεξιά οὔτε πρός τ᾽ ἀριστερά. Καί δέν τό ἐννοῶ πολιτικά.
Χωρίς βεβαίως καί νά τό ἀποκλείω.
Ἐκεῖνο πού ἀπορρίπτω εἶναι ἡ διαβουκόληση. Ἡ μετατροπή τῶν νέων σέ κοπάδι βοδιῶν πού ὁ ἐπιδέξιος βουκόλος μπορεῖ νά ὁδηγεῖ στή βοσκή ἤ στή σφαγή. Καί βουκόλοι μοντέρνας κοπῆς εἶναι κάποιοι ἐπιδέξιοι ἰνστρούχτορες πού ἐπωφελοῦνται ἀπό τή δικαιολογημένη λαϊκή ὀργή, γιά νά στρέψουν τούς νέους κατά τῆς ἱστορίας μας, κατά τῶν συμβόλων, κατά τῶν μνημείων μας. Ἡ ἱστορία εἶναι τό μόνο κλωνάρι πού μᾶς κρατάει ψηλά. Ἄν τό κόψουμε, θά πέσουμε χαμηλά. Καί ἔχουμε πέσει ἤδη. Ἄν κάποιοι σημαντικοί ἄνθρωποι στό ἐξωτερικό διατυπώνουν στόν παρόντα καιρό ἕνα λόγο θετικό γιά τήν Ἑλλάδα, δέν τήν ἐννοοῦν στά δικά μας νανικά μέτρα•ἐννοοῦν τήν Ἑλλάδα τῶν μεγάλων στιγμῶν τοῦ πρόσφατου καί τοῦ ἀπώτατου χθές. Οὐσιαστικά οἱ καλύτερες καταθέσεις μας εἶναι οἱ τόκοι τῶν προγόνων μας.
Ἀκούω κάποιους τόν τελευταῖο καιρό νά λένε μέ στόμφο πιγκουϊνικό πώς ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι μάνα, εἶναι μητριά πού διώχνει τά παιδιά της μακριά. Ἄς μή συγχέουμε τήν Ἑλλάδα μέ τούς πολιτικούς της. Ἡ Ἑλλάς οὐδέποτε ὑπῆρξε ὠλεσίτεκνος, μητέρα φονεύουσα τά τέκνα της. Ὑπῆρξε πάντα, ὡς ἰδέα, μιά ἐμπνευστική δύναμη. Αὐτή τή δύναμη φροντίσαμε νά τήν κόψουμε, ὅπως ἡ Δαλιδά ἔκοψε τά μαλλιά πού ἔκαναν Τιτάνα τόν Σαμψών. Δαλιδά σήμερα εἶναι μιά ἀποχαυνωμένη παιδεία, μιά περισσότερο ἀποχαυνωτική τηλοψία, μιά νηπιάζουσα πνευματική ἀτμόσφαιρα πού κάνει τό ἀνερμάτιστο παιδί νά ὠλιγγιᾶ. Ὠλιγγία στά ἀρχαῖα ἑλληνικά ἦταν τό θρύμμα ἀλλά καί ἡ νύστα. Μέ μιά νυσταγμένη πνευματικά νεολαία, μακρά νυχτωμένη, καί πού δέν ξέρει πρός τά ποῦ καί πότε ξημερώνει, πῶς θά πᾶμε ἐμπρός;
Θά μοῦ ἦταν εὔκολο νά στρέψω τά πυρά μου κατά τῶν κακῶν Γερμανῶν –καί ἔχω εὔλογο λόγο γι᾽ αὐτό τούς πέντε ἐκτελεσμένους συγγενεῖς μου καί τήν καταστροφή τῆς οἰκογενειακῆς περιουσίας μου– ἀλλά δέν μοῦ ἀρέσει νά μεταθέτω εὐθύνες τοῦ τώρα στό ἀπώτερο χθές. Τά τοῦ χθές ἔπρεπε νά τά ποῦμε χθές. Ἀλλά ἀντί νά τά ποῦμε, προτιμήσαμε νά ἀλληλοσφαγοῦμε. Ὅταν συμβαίνει ἕνα κακό, εἶναι καλό νά λές «ἐγώ»… Ἐγώ φταίω γι᾽ αὐτό. Ἄρα, ἐμεῖς φταῖμε γιά γερμανικές ἀγορές ἕξι δισεκατομμυρίων εὐρώ ἐτησίως, ὅταν θά μπορούσαμε νά τίς περιορίσουμε στό ἕνα τρίτο, ἄν προτιμούσαμε ἑλληνικά προϊόντα. Ἐμεῖς φταῖμε ἄν τά προϊόντα μας δέν εἶναι τόσο καλά καί τόσο φθηνά ὅσο τά γερμανικά. Ἐμεῖς φταῖμε γιά τόν «σουσουδισμό» μας νά προτιμᾶμε τό ξένο καί ὄχι τό ἐντόπιο, ἀκόμη καί ὅταν εἶναι καλύτερο καί συχνά φθηνότερο. Δέν ἔχω λόγο νά συμπαθῶ τούς Γερμανούς λόγω τῶν ψυχικῶν τραυμάτων κι ἑνός σωματικοῦ πού μοῦ προκάλεσαν. Μπορῶ νά συνεννοηθῶ στή γλώσσα τους –ὄχι πάντα ἐπιτυχῶς– μέ ὅλους τούς Εὐρωπαίους. Μόνον γερμανικά ἀρνήθηκα νά προφέρω λέξη, παρότι ἔχω περιτρέξει ὅλη τή Γερμανία. Ὀφείλω, ὅμως, νά πῶ ὅτι πουθενά στή Γερμανία δέν μέ ἔχουν κλέψει στό λογαριασμό. Στήν Ἑλλάδα παντοῦ καί πολλαπλῶς.
Ἄν δέν ἀφήσουμε τή «μαγκιά» κι ἄν δέν στρωθοῦμε στή δουλειά, ἄν δέν νοικοκυρέψουμε τό σπίτι καί τό κράτος μας, ἄν κάθε νοικοκυριό δέν γίνει μιά μικρή –ἔστω– παραγωγική μονάδα, ὅσα δάνεια κι ἄν πάρουμε, ὅσες «συνταγές» κι ἄν μᾶς δώσει ἡ «Τρόικα», χαΐρι καί προκοπή δέν θά δοῦμε. Οἱ Βυζαντινοί μας πρόγονοι εἶχαν μιά παροιμία πολλή χρήσιμη στήν παροῦσα δυσμενῆ συγκυρία: «Οὐαί τῷ μή τοῖς ἰδίοις ὄνυξι ξυομένῳ» (= Ἀλίμονο σ᾽ ἐκεῖνον πού δέν ἔχει νύχια νά ξυστεῖ). Οἱ ξένοι δέν πρόκειται νά κάνουν γιά μᾶς αὐτό πού δέν κάνουμε ἐμεῖς γιά τόν ἑαυτό μας. Ἀντί νά μᾶς ξύσουν, θά μᾶς γδάρουν.

sarantoskargakos.gr

28 σκέψεις σχετικά με το “Αυτό είναι το ΜΕΓΙΣΤΟ των εγκλημάτων του Παπανδρέου…

 1. Αυτό κι αν είναι βόμβα! Μα ομολογεί δημόσια ο άνθρωπος ότι είναι διεφθαρμένος (top)! Καλά, δε βρίσκεται ένας να τον κλείσει μέσα μετά από μια τέτοια ομολογία;

  Μου αρέσει!

   1. Θα επρεπε να υπαρχει νομος,
    απαγορευσης υποψηφιοτητας,δημοσιου αξιωματος,
    σε ατομα, τα οποια εχουν και μια ξενη υπηκοοτητα.
    Ο καταστροφεας της χωρας εχει την, των ΗΠΑ.
    Αυτο θα ηταν αρκετο(για σκεπτομενους Ελληνες)να μην τον ψηφισουν…

    Μου αρέσει!

  1. ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΑΣΟΚΟΣΚΥΛΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΣΥΡΙΖΟΣΚΥΛΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΕΧΩΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ

   Μου αρέσει!

   1. Πες μας νουμερα, ποσοστα Πασοκων στον Συριζα! Το συνεδριο παιρνει τις αποφασεις.Ποσα ηταν τα, και ποσα ειναι.Αστειο ειναι το ποσοστο.Προπονεισαι για Πρετεντερης της Χολεριασμενης Απανθρωπης?

    Μου αρέσει!

   2. Εσυ εισαι η καβατζα των Σαμαροβενιζελων ( γνωστη ως μαξιλαρι ) ……….
    εναλλακτικη σας ο Βοριδης (τεως εθνικιστης) ,ρεζερβα ο Βρωμυλος.

    Μου αρέσει!

   3. ΡΕ ΕΔΩ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ ΠΑΣΟΚΙΑ Η ΧΑ, ΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ, Ο ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ;

    ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΝΗΨΑΝΤΕΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΔΩ ΝΑ ΛΕΕΙ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΣΟΚΟΧΡΥΣΑΥΓΗΤΩΝ

    ΜΑΡΙΑ είπε
    Ιανουαρίου 17, 2014 στις 8:21 μμ

    Τί ἔγινε παιδάκια;;;;
    Πανικούλης;;;;
    Τά ἔχετε δεῖ ὅλα;;;;;;

    Τώρα τό καταλάβατε,ὅτι κόμματα τέλος;;;;;;;
    Τώρα πήρατε χαμπάρι,ὅτι Χ.Α. θά ψηφίσουν ὅσοι Ἕλληνες θέλουν-κυριολεκτικῶς-νά ξεβρωμίση ὁ τόπος;;;;;
    Τώρα συνειδητοποιήσατε,ὅτι συγκεντρώνει ψηφοφόρους ἀπό ΟΛΟ τό πολιτικό φάσμα,πού θέλουν ἐπιτέλους δικαιοσύνη καί παραδειγματική τιμωρία,τῶν ἀπατεώνων;;

    Λίγο ἀργόστροφους σᾶς βρίσκω ρέ παιδάκια…λίγο,ὅσο πατάει….ὁ ἐλέφαντας!

    ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΣ ΜΑΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΟΚΟΣΥΡΙΖΑΙΩΝ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ

    Μου αρέσει!

   4. ……«Ἄσε δέ,πού ὁ ἔρμος ὁ τρόφιμος τοῦ ἱδρύματος,ὁ γιαννάκης δέν κοιμᾶται,δέν ἠσυχάζει λεπτό καί ἀλλάζει πανικόβλητο δεκάδες νίκς,γιά νά κάνη μπούγιο…
    Τί ἀγωνία ζεῖ κι’ αὐτό τό καψερό,στό θολωμένο του μυαλό…τί ἄγχος γιά ρουφιάνεμα,πού τὄχει κάθιδρως μπροστά σέ μιά ὀθόνη….τί σοῦ κάνει ὁ φόβος!!! »

    Μου αρέσει!

 2. Και τον έχουμε ακόμα να κάνει διαλέξεις, υποδείξεις για το καλό του αύριο. Φευγάτε ρε παπανδρέηδες από την πατρίδα μου. Την καταστρέψατε, από τον παππού σου με τη Βάρκιζα, τον πατέρα σου με τα πάμπερς και με σένα σε διατεταγμένη υπηρεσία του ΔΝΤ. Αδειάστε μας τη γωνιά. Τζάμπα χώρο πιάνετε. Άντε ρε από δω.

  Μου αρέσει!

 3. ΕΙΠΑΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΗΣΘΕ ΜΕ ΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ! ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ?? Η ΠΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΩΝΤΑΙ ΠΟΥΘΑΝΑ!!!!!!!!

  Από: http://www.olympia.gr [mailto:comment-reply@wordpress.com]
  Αποστολή: Saturday, January 18, 2014 11:23 AM
  Προς: civi2000@otenet.gr
  Θέμα: [Νέο άρθρο] Αυτό είναι το ΜΕΓΙΣΤΟ των εγκλημάτων του Παπανδρέου…

  olympiada posted: » Σαράντος Καργάκος: Κάποτε τό ὄνομα Ἕλλην ἦταν τίτλος τιμῆς. Τώρα τόν κάναμε τίτλο ντροπῆς. Ὁ παλαιότερος ἀπ᾽ ὅλους τούς ἐκδότες μου ἐπισκέφθηκε κάποιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων τήν Σλοβακία. Προκειμένου νά μετακινηθεῖ, χρησιμοποίησε ταξί καί ὁ Σλοβάκ»

  Μου αρέσει!

 4. Αυτήν την systemic corruption βρε αχρείο υποκείμενο την εξέθρεψε ο πατερούλης σου. Το διεφθαρμένο σου σόι είναι ένας από τους στυλοβάτες της συστημικής διαφθοράς.

  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ, ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΟΙ ΔΙΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙ ΔΙΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ,
  Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΑΛΗΤΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΦΤΙΑΞΕΙ ΕΣΥ ΚΙ ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΙ ΣΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΣΥΦΕΡΤΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΑΤΕ ΣΕ ΚΑΙΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  Μου αρέσει!

 5. Δεν ντρέπομαι καθόλου αν κάποιοι ελληνόφωνοι δημοκράτορες και εκπρόσωποι ξένων κέντρων αποβλάκωσαν μαζικά μέσω της Παιδείας και των ΜΜΕ έναν λαό με συνεχή προπαγάνδα την τελευταία 20ετία. Αν τους ξεφορτωθούμε θα ανασάνουμε και πάλι και θα μεγαλουργήσουμε.

  Μου αρέσει!

 6. Δεν είναι πρώτη φορά που ο καργάκος τα βάζει με τους νέους! Ή μάλλον ξεκινά από τη νεολαία για να καταλήξει σ΄ένα μαζί τα φάγαμε, πασπαλισμένο με προτεσταντικό guilt, οξείες, βαρείες, περισπωμένες, πνεύματα, άνω τελείες (δεν είδα υπογεγραμμένες όμως και λυπήθηκα)…
  Έχουν πλάκα τα: κάνω πίσω για να πάω μπρος, δεν κοιτάω δεξιά-αριστερά, (να φοράω και παρωπίδες, μπας και γλυτώσω τον πειρασμό;). Και βέβαια, το all time classic: το παρελθόν είναι συνετός οδηγός! Και διδακτικό (δις μάλιστα), όσον αφορά εκτελέσεις και τραύματα, λες και ο διδάσκαλος ήταν ο μόνος που η οικογένειά του υπέστει τοιαύτα! (Ο συντοπίτης του πετρόμπεης -μπέης από την υψηλή πύλη- έχασε 50 και η οικογένειά του σκότωσε και τον τύρρανο Καποδίστρια και ο όθων τον διόρισε στο συμβούλιο τηε επικρατείας. Υποθέτω ότι όντως το παρελθόν είναι καλός οδηγός, όταν είσαι αγνός πατριώτης).
  Στη δουλειά λοιπόν αχαίρευτοι Έλληνες! Η ανεργία είναι πλασματική! Οι αυτοκτονίες γίνονται λόγω ρομαντικών παθών, οι άστεγοι είναι μποέμ ή/και πράκτορες που θέλουν να δυσφημίσουν τη χώρα και εμείς ανίκανοι!
  Τι πρόταση δεν είδα….

  Μου αρέσει!

  1. Εχεις δικιο,κυριε Στελιο,για οσα που ειναι και λιγα,αν κρινουμε απο το ταξιδι του αρθρογραφου σε εξωκοσμες σφαιρες πλατωνισμου,του καταμαρτυρεις,ελλειψει,ακριβως,του «ρωμεηκου» πνευματος στα κειμενα του,ουδαμου,καταφερομενα,ευκρινως,τουλαχιστον,εναντιον των «φιλων» του και εχοντων την ευθυνη για το καταντημα της χωρας,αλλα,απεναντιας,προσφεροντα,εντεχνως,πισω απο παιχνιδια λεκτικων εντυπωσεων,ανασες στο καθεστως και κυριως τη δυνατοτητα σ’ αυτο να επικαλειται τη διαφθορα του λαου,ως μοχλο ωθησης προς την κατευθυνση του βιολογικου αφανισμου μας,περαν της «λεξιπενιας» η της «ασυννενοησιας» μας,εξαιτιας της απροθυμιας για την αξιοποιηση του ελληνικου,εκφραστικου πλουτου.
   Οταν περιγραφεις τα επιφαινομενα,κατι,δηλαδη που αναγνωριζει και η «κουτση Μαρια»,αφηνοντας ανεγγιχτες τις αιτιες τους και τους καλλιεργουντας,δεκαετιες,την αναγκη να «εκδυτικισουμε» την κοινωνια μας,τοτε,καποιο λακκο εχει η φαβα,για να περιορισθω σ’ αυτη τη φραση.

   Μου αρέσει!

 7. Μέ μιά νυσταγμένη πνευματικά νεολαία, μακρά νυχτωμένη, καί πού δέν ξέρει πρός τά ποῦ καί πότε ξημερώνει, πῶς θά πᾶμε ἐμπρός;

  Ποιός φταίει;
  1. η οικογένεια
  2. το υπουργείο παιδείας
  3. το σχολείο και το διδακτικό προσωπικό.
  Άντε τώρα να αλλάξει η νοοτροπία των γονέων ως προς την τιμωρία των μαθητών-τριών που ξεφεύγουν από τα καθήκοντα τους εντός του σχολείου (εκτός σχολείου υπεύθυνοι είναι οι γονείς).
  Αν τιμωρήσει ο εκπαιδευτικός τούς κανακάρηδες τους, αμέσως αρχίζουν οι καταγγελίες στο ανεύθυνο υπουργείο. Έχετε πάει στα σχολεία να δείτε τι «κλίμα» επικρατεί;
  Κάπνισμα, βρισιές, εξωσχολικοί με διάφορες ουσίες κλπ.
  Τα κάγκελα ανύπαρκτα και οι μαθητές βορά των πονηρών.
  Ρωτήστε τους εκπαιδευτικούς να σας πουν (όλο κάποιο γνωστό έχετε), από την άλλη όμως έχει αρκετούς αδιάφορους, ναι, αδιάφορους εκπαιδευτικούς που δεν ενδιαφέρονται για την μάθηση των παιδιών (ευτυχώς είναι λίγοι).

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ Γ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ.
  Είχαμε κάποιο, έστω σε μικρό βαθμό όνομα και είχες αποστολή να το χαλάσεις. Μετά τους Ολυμπιακούς, το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, την Γιουροβίζιον είχαμε ανέβει στην γνώμη των άλλων και εσύ καθίκι, ΚΑΘΙΚΙΙΙΙΙ, έκανες τα πάντα για να μας κατηγορήσεις, ανθέλληνα, σκουλίκι.
  Εύχομαι να τιμωρηθείς σύντομα.

  Μου αρέσει!

  1. Αρμονια το παιδαγωγικο συστημα που φαινεται να σας ελκυει ειναι αντιΧριστιανικο, και ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΤΑΤΟ. Τα σημερινα παιδια ειναι μακραν καλυτερα και και φυσιολογικωτερα των 1-2 προηγουμενων γενιων. Αλλωστε με τετοια πιεση εξωτερικη ( καυσαεριο,θορυβος, ατσαλι, ελλειψη επαρκων ελευθερων χωρων κ.α. πολλα) θα επαιρναν αντικαταθλιπτικα οπως πολλα παιδια αλλων χωρων.

   Μου αρέσει!

 8. ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΓΑΚΟ ΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΠΤΥΤΧΘΕΙ ΠΟΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ , ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΑΝΤΡΙΚΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ..ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΓΑΚΟ ΟΤΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ,ΙΤΑΛΟΙ ,ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ?ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΓΑΚΟ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ? ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΓΑΚΟ ΟΤΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑΖΙ? ΓΙΑΤΙ ..?ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ….ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ ,ΕΠΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑΣ ΣΡΕΝΤΕΡ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ Ο ΣΡΕΝΤΕΡ ΕΙΧΕ ΒΓΑΛΕΙ ΕΝΑ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ…………ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.ΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΒΓΑΛΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΤΟ 1913 ΕΛΕΓΕ »ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑ»?ΚΑΙ ΕΒΑΛΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ 1922…..ΜΕΤΑ ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ..ΤΩΡΑ ΑΦΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΜΙΑ ΜΠΟΥΚΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΚΩΛΟΕΥΡΩ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΡΩΣΣΟΥΣ..ΑΠΟΔΕΙΞΗ Η ΛΕΤΟΝΙΑ… ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΤΟ ΕΥΡΩ ΑΛΛΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΒΑΛΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ..ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΡΩΣΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΧΑΣΙΣΟΠΟΤΗΣ ΟΠΩΣ Ο ΓΚΙΟΡΓΚΟΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΟΠΩΣ Ο ΓΙΕΛΤΣΙΝ..ΑΚΟΥ ΜΙΣΤΕΡ ΚΑΡΓΑΚΟ .ΕΜΕΝΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΒΡΑΒΕΥΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ..ΕΓΩ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΩ ΚΑΝΕΝΑ..Η ΑΡΧΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ »ΖΗΣΕ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ» ..ΑΛΛΑ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΗΣΥΧΟ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ..ΚΑΙ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΠΟΧΗ..ΤΟΥΣ ΜΙΣΩ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥΣ………….//ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΟΥΜΑΧΕΡ..ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΔΩ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΙΕΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑ 2 ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ..ΑΝ ΜΑΣ ΣΕΒΟΝΤΟΥΣΑΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΕΒΟΜΟΥΝ..ΑΛΛΑ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ, ΟΙ 6000 ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΩ…. //ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Μου αρέσει!

  1. Ποιος να σου απαντήσει ; Ο Καργάκος ; αυτός έχει καβαλήσει το ρωμέικο καλάμι του
   παρασύροντας στο πέρασμα του ,γενιές Ελληνόπουλων ,που τα ευνουχίζει λέγοντάς τους ότι οι προπάτορές μας ήταν ο ….Αβραάμ και ο Ισαάκ !!!! και ότι το …Βυζάντιο ήταν
   η …συνέχεια του Ελληνισμού. Τρέχα γύρευε δλδ,,’όπως τον επιτάσσει το παπαδαριό .

   Μου αρέσει!

 9. Το αρθρο μου φαινεται πολυ σωστο.
  Περιγραφει την αποκοπη της νεολαιας απο τις ριζες της και την ελλειψη ιδανικων για την οποια βεβαια ευθυνεται η προηγουμενη γενια.
  Η Ελληνικη νεολαια οταν ενδιαφερεται πελαγοδρομει μεταξυ αριστερας και δεξιας γιατι ειναι και ο μονος δρομος που βλεπει.
  Στην πραγματικοτητα η ελληνικη ιστορια και γραμματεια θα μπορουσε να διδαξει τα παντα αλλα δεν διδασκεται πουθενα.
  Καποιοι ειναι υπευθυνοι γι αυτα τα χαλια.
  Ο λαος απαλλασεται απο τις ευθυνες, αλλα μονο λογω βλακειας.
  Ειναι σιγουρο οτι αν χειραγωγεις εναν λαο με επιστημονικες μεθοδους, εφοσον εχεις τα απαραιτητα μεσα θα πετυχεις τον σκοπο σου.
  Ο λαος δεν ευθυνεται οπως δεν ευθυνεται η σφαιρα για την δολοφονια. Απλως δεν μπορει να κανει αλλιως.
  Αλλα οσο δεν υπαρχει η παραδοχη βλακειας αφενος ο λαος θα πρεπει να αναλαβει την ευθυνη των αποτελεσματων και αφετερου δεν θα λαβει τα μετρα του ωστε αυτοι που σιγουρα μπορουν να τον κοροιδευουν να τιμωρουνται οποτε και οταν γινουν αντιληπτοι.
  Βασικο πλεονεκτημα βεβαιως της αποδοχης της βλακειας ειναι το οτι το πρωτο βημα της μαθησης ειναι η γνωση της αγνοιας.
  Η βλακες και ανευθυνοι η εξυπνοι και υπευθυνοι.
  Διαλεγουμε, πρατουμε αναλογως και αποδεχομαστε τις συνεπειες.

  Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.