Ο ΜΥΘΟΣ ΠΕΡΙ ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

Πράγματι, για τρεις τουλάχιστον αιώνες (Σκοτεινοί χρόνοι), από την Ύπομυκηναϊκή έως και την πρώιμη γεωμετρική εποχή (1100-850 π.Χ.), δεν έχουμε γραπτά κείμενα. Θεωρείται λοιπόν ότι γύρω στον 10ο π.Χ. αι. οι Έλληνες παίρνουν από τους Φοίνικες την συμφωνογραφική γραφή.

Οι περισσότεροι λοιπόν ερευνητές θεωρούν ότι ως πρώτη ύλη του ελληνικού αλφαβήτου εχρησίμευσε το βορειοσημιτικό συμφωνογραφικό αλφάβητο. Όπως διαπιστώνει ομως ο καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης, «το θέμα επί του οποίου υπάρχει πλήθος αλληλοσυγκρουόμενων θεωριών είναι η προέλευσις και η δημιουργία του ίδιου του φοινικικού συμφωνογραφικοϋ συστήματος, το όποιο ανάγεται στο πρωτοχαναανικό αλφάβητο του 1700 π.Χ.

Άλλοι το ανάγουν στην αιγυπτιακή και σιναϊτική γραφή, άλλοι στην σουμεριακή, την βαβυλωνιακή η την ασσυριακή γραφή, άλλοι το συνδέουν με το κυπριακό συλλαβάριο, άλλοι με την χεττιτική ιερογλυφική, την ιδεογραφική θεωρία η με την ουγκαριτική σφηνοειδή γραφή, ο Evans το συνδέει με τις μινωικές γραφές (Ιερογλυφικά και Γραμμική Α΄), άλλοι με την «ψευδοίερογλυφική» της Βίβλου, άλλοι με την θεωρία των προϊστορικών γεωμετρικών σημείων και άλλοι με άλλες αρχαιότερες γραφές».75 Εμείς θα προσθέσουμε ακόμη έναν προβληματισμό σχετικά και με την ίδια την ύπαρξη των Φοινίκων, οι όποιοι, σύμφωνα με την εύστοχη παρατήρηση του καθηγητού Χρ. Ντούμα «είναι απλώς ένας μύθος η φαντάσματα».76 Εάν ομως θελήσουμε να ερευνήσουμε τις ρίζες της «φοινικικής» θεωρίας, τότε θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω περίπου 2.000 έτη, στον 1ο αι. μ.Χ. Τότε έζησε ο Ιώσηπος, ο Ιουδαίος επαναστάτης στρατηγός, ο οποίος παρεδόθη στους Ρωμαίους και εισήλθε στο στενό περιβάλλον της αυτοκρατορικής αυλής.

Ο Ιώσηπος, για να εξιλεωθή ίσως απέναντι στους συμπατριώτες του για την προσχώρησί του στους Ρωμαίους, συνέγραψε το έργο «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία» – μία παραποιημένη απόδοσι της Παλαιάς Διαθήκης ουσιαστικά – με το όποιο όμως κατηγορούσε και ύπε-βίβαζε τον ελληνικό πολιτισμό. Σε άπάντησι ο Έλλην εξ Αλεξανδρείας ιστορικός Απίων συνέγραψε μία πραγματεία με την οποία απέκρουε τις συκοφαντίες του Ιωσήπου. Δυστυχώς η πραγματεία του Απίωνος, σε αντίθεσι με το πλήρες έργο του Ιωσήπου, δεν διεσώθή. Ο δε Ιώσηπος εφρόντισε μάλιστα να συγγράψη μία νέα πραγματεία με τίτλο «Κατά Απίωνος». Από το έργο αυτό προέρχεται το παρακάτω απόσπασμα:

«Οι Έλληνες είναι από τους λαούς, που έμαθαν πολύ αργά και μετά δυσκολίας να γράφουν. Ακόμη κι εκείνοι, που ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούσαν την γραφή από παλιά, υπερηφανεύονται ότι την έμαθαν από τους Φοίνικες και τον Κάδμο. Αλλά ούτε από εκείνη την εποχή έχει κανείς να παρουσίαση επιγραφές, που να έχουν σωθή σε ναούς ή άλλα δημόσια μνημεία, ώστε να

αμφισβητήται ακόμη και το κατά πόσο εκείνοι, που πήραν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο, χρησιμοποιούσαν, μολονότι πολύ αργότερα, τα γράμματα, ενώ η αληθινή και επικρατούσα άποψι είναι ότι μάλλον αγνοούσαν την σύγχρονη χρήσι των γραμμάτων. Όλοι οι Έλληνες ανεξαιρέτως θεωρούν οτι δεν υπάρχει αρχαιότερο συγγραφικό έργο από τα ποιήματα του Όμηρου. Αυτός όμως φαίνεται πως έζησε πολύ αργότερα από την εποχή των Τρωικών, ενώ ταυτόχρονα λέγεται γι’ αυτόν ότι δεν άφησε την ποίησί του γραπτώς, αλλά αυτή διεσώθη στα άσματα και κατεγράφη αργότερα.

Αυτός είναι και ο λόγος, που υπάρχουν τόσες αντιφάσεις στο έργο του». Να λοιπόν που ευρίσκονται οι ρίζες της περί φοινικικών γραμμάτων θεωρίας, αλλά ακόμα και οι απαρχές του ομηρικού ζητήματος. Ευτυχώς στις ήμερες μας, και παρά τις λυσσαλέες αντιδράσεις, επιχειρείται μία προσπάθεια ανατροπής αυτής της θεωρίας, της εχούσης ήδη ηλικίας 2.000 ετών, με βάσι τα νεώτερα αρχαιολογικά τεκμήρια.

Η νεωτέρα έρευνα έχει αρχίσει πράγματι ολο και περισσότερο να αμφισβητή την προέλευσι του αλφαβήτου από τους Φοίνικες. Ο Andre Lemaire, διευθυντής του τομέα αρχαίας ιστορίας και φιλολογίας στο Παρίσι, αναζητεί τις ρίζες του αλφαβήτου στην Αίγυπτο. Στηριζόμενος από την μία στο απόσπασμα από την Ιστορία των Φοινίκων του Φίλωνος από την Βίβλο, που διασώζει ο Ευσέβιος της Καισαρείας, όπου αναφέρεται ότι αυτός, ο οποίος ανεκάλυψε τα γράμματα ήταν ο Θευθ, και από την άλλη στον Τάκιτο, θεωρεί ότι δεν άνεκάλυψαν πρώτοι το αλφάβητο οι Φοίνικες.77 Αυτοί απλώς διαμεσολάβησαν στην μεταφορά του αλφαβήτου από την Αίγυπτο μέσω των Υκξώς και την διέδωσαν έπειτα χάρις στην θαλασσοκρατορία τους σε ολόκληρη την Μεσόγειο… Το να αποδώσουμε όμως την αλφαβητική γραφή στους Ύκξώς είναι, όπως παραδέχεται και σ ϊδιος, σαν να εξηγούμε το obscurum per obscurium (το σκοτεινό με σκοτεινό, δηλ. τον γρίφο με γρίφο).

«Όπως ολα τα γενεσιουργά προβλήματα, η ανακάλυψις του αλφαβήτου μας διαφεύγει, ενώ και η ίδια η γνώσις μας για τους Υκξώς παραμένει περιωρισμένη και προβληματική.78 Τόσο στην Αίγυπτο, όσο και στην Παλαιστίνη ωστόσο, τα αρχαιολογικά και τα επιγραφικά δεδομένα, όχι μόνον δεν μας επιτρέπουν μια λεπτομερή ιστορική προσέγγισι, αλλά και μας δημιουργούν ακόμη πιο σοβαρά χρονολογικά προβλήματα. Ας δούμε λοιπόν αυτά τα ευρήματα, που μας επιτρέπουν να ομιλούμε για αλφαβητική γραφή στα εδάφη της Παλαιστίνης και του σημερινού Ισραήλ. Το πρώτο είναι η επιγραφή επάνω σε ένα εγχειρίδιο μάλλον αίγαιακής τεχνοτροπίας από το Lakish, το οποίο χρονολογείται βάσει των αρχαιολογικών συνευρημάτων περί το έτος 1.600 π.Χ. Ακολουθεί το ενεπίγραφο όστρακο μιας φιάλης από το Gιzer, μαζί με σημάδια κεραμέων, που κατατάσσεται γενικώς στην ίδια περίοδο βάσει παλαιογρα φίκων στοιχείων. Αβέβαιη ωστόσο παραμένει η χρονολόγησις της ασβεστολιθικής πλάκας από το Sichern (Σίκιμα) καθώς και του ενεπίγραφου οστράκου από το Tell-Nagida, νοτιοδυτικούς του Lakish. Οι ανασκαφές στα θρυλικά ορυχεία του Σινά έδωσαν επίσης 45 πρωτοσιναϊτικές επιγραφές, οι οποίες έχρονολογήθησαν ανάμεσα στα 1850-1500 π.Χ. βάσει των αντιστοίχων Αιγυπτιακών επιγραφών, οι όποιες ήσαν ανάμεσα στα συνευρήματα.

Τα αρχεία, που ευρέθησαν στο Σινά, δείχνουν ότι είχαν κάποια διοικητική σημασία στις εξερευνητικές αποστολές στα ορυχεία, διότι δεν πρόκειται για άπλα γραφήματα, αλλά για πραγματικά μνημεία λόγου. Ο Andre Lemaire βάσει όλων αυτών των προβληματισμών θεωρεί τελικά ότι η αλφαβητική γραφή εγεννήθη τον 11ο π.Χ. αι., έπειτα από την πολιτική παρακμή των Αιγυπτίων. Η γραφή των Υκξώς, τους οποίους ο συγγραφεύς προφανώς θεωρεί σημιτικής καταγωγής, υιοθετείται τότε ως «εθνική» γραφή από τους βασιλείς των Εβραίων, των Φοινίκων, και των Άραμαίων.79 Όμως τον 11ο αι., ούτε καν η Βίβλος ετόλμα να αναφερθή σε Εβραϊκό βασίλειο. Με αυτήν την θεωρία μοιάζει να συνδέεται και η περίφημη αλφαβητική πινακίδα του Wόrzburg, η οποία θεωρείται πρωϊμώτερή του 8ου π.Χ. αι. Για την προέλευσι της πινακίδας υπάρχουν μόνο γενικές πληροφορίες, οτι η πινακίδα προέρχεται μαζί με τρία (3) ακόμα πλήρως ταυτόσημα κομμάτια από το αιγυπτιακό Φαγιούμ. Ωρισμένοι ερευνητές θεωρούν οτι με αυτήν την χάλκινη πινακίδα τεκμηριώνεται το πρώτο βήμα για το δάνειο του φοινικικού σχεδίου από το ελληνικό αλφάβητο.

Πρέπει να τονίσουμε ωστόσο οτι η γνησιότητα αυτών των πινακίδων αμφισβητείται.80 Μελετώντας τον συγκριτικό πίνακα με τα ιερογλυφικά σύμβολα βλέπουμε από την άλλη τις ομοιότητες του φερομένου ως αλφαβήτου των Υκξώς με το Κρητικό και το Αιγυπτιακό και τελικά με το Φιλισταιϊκό. Μήπως λοιπόν τελικά οι Υκξώς δεν ήσαν παρά οι πρώτοι Λαοί της Θαλάσσης, οι οποίοι κατέκτησαν την Αίγυπτο; Γνωρίζουμε οτι ορμητήριο των Υκξώς ήταν η Χαναάν, η σημερινή Συρία, στην οποία όμως είχαν εγκατασταθή οι Μινωίτες ήδη από την 2α π.Χ. χιλιετία. Ενδεχομένως λοιπόν οι Μινωίτες αυτοί να συνέπραξαν και με άλλα εντόπια φύλα, και να συμμετείχαν στην έπιχείρησι κατά της Αιγύπτου. Άρα δυνάμεθα να εικάσουμε οτι υπήρξαν μινωικές επιρροές στην εξέλιξι της γραφής στην περιοχή. Σύμφωνα με τον καθηγητή D. Diringer, το σημιτικό σύστημα γραφής έπενοήθή μεν και εκαλλιεργήθηκε στην Παλαιστίνη και την Συρία, αλλά εδέχθη και επιδράσεις παλαιοτέρων συστημάτων του αιγυπτιακού, του σφηνοειδούς, του κρητικού και ίσως των προϊστορικών γεωμετρικών σημείων.

Είναι απίθανο να μην προηγήθησαν των επινοητών της σημιτικής γραφής άλλοι, όπως είναι εξαιρετικά απίθανο ότι ένα αλφάβητο, που επενοήθη στην Παλαιστίνη ή στην Συρία την 2η π.Χ. χιλιετία έμεινε ανεπηρέαστο από τις γραφές της Αιγύπτου, της Βαβυλωνίας ή της Κρήτης. Και η σύλλήψις της συμφωνογραφικής γραφής και η αρχή της άκροφωνίας (αν ίσχυε στο πρωτοσημιτικό αλφάβητο) μπορεί να είναι δάνεια από την Αίγυπτο. Ίχνη της επιδράσεως της βαβυλωνιακής γραφής μπορούν να διαπιστωθούν στις ονομασίες ωρισμένων γραμμάτων. Η επίδρασις της κρητικής γραφής και μερικών προϊστορικών γεωμετρικών σημείων μπορεί να είναι καθαρώς εξωτερική, να επέδρασαν δηλαδή μόνο στην μορφή ορισμένων γραμμάτων.81

Θεωρούμε οτι όταν κάποτε αποκρυπτογραφηθή πλήρως η Κρητική και Φιλισταιϊκή Ιερογλυφική γραφή, θα διαπιστωθή ότι η έπίδρασις δεν είναι μόνον εξωτερική. Ως τότε έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο. Δυστυχώς ο επιστημονικός νους εγκλωβισμένος στα τετριμμένα και γενικώς αποδεκτά συμπεράσματα παγιδεύεται συχνά στο παιγνίδι του φοινικίζειν, επηρεασμένος και από το περίφημο χωρίο του Ηροδότου (Ε, 57-58) περί Φοινικηίων η Καδμηίων Γραμμάτων, που τελικά όσον αφορά στον πρώτο επιθετικό προσδιορισμό (φοινικήια), ίσως και να δηλώνη απλώς τον τρόπο γραφής με πορφυρή μελανή. Πολλοί μάλιστα σπεύδουν να χαρακτηρίσουν ακόμη και τον Κάδμο ως φοινικικό ήρωα,82 αγνοώντας την βοιωτική παράδοσι, που τον θεωρούσε γιο του αυτόχθονος Θηβαίου ήρωος Ωγύγου, ο οποίος προϋπήρξε χρονολογικώς του κατακλυσμού του Δευκαλίωνος, βάσει των αρχαίων αντιλήψεων.83 Αλλά ακόμη και στην εκδοχή, που θεωρείται υιός του Αγήνορος και της Τηλέφασσας η Αργιόπης, ο Φοίνιξ, ο επώνυμος ήρωας της Φοινίκης, ο Κίλιξ και η Ευρώπη, είναι αδέλφια του Κάδμου.

Οι δε διδάσκαλοι του αλφαβήτου, οι Γεφυραΐοι, όπως τους αποκαλεί ο Ηρόδοτος, έρχονται μαζί με τον Κάδμο από την Φοινίκη. Όπως διαπιστώνει χαρακτηριστικά ο Ι. Σταματάκος, «ούτος (ο Κάδμος) κατά την παράδοσιν, μετέφερεν εκ Φοινίκης εις την Ελλάδα το πάλαιαν έλλήνικόν άλφάβήτον εκ 16 γραμμάτων, α δια τούτο και φοινικήια γράμματα εκαλούντο και α βραδύτερον ηυξήθησαν εις 24 δια της προσθήκης των οκτώ Ιωνικών γραμμάτων (Η, Ω, Θ, Φ, Χ, Ζ, Ξ, Ψ).84 Η ίδια η προσαρμογή της γλώσσης δηλαδή μοιάζει να είναι αποτέλεσμα της ανάγκης, που γεννάει η επικοινωνία μέσω των εμπορικών επαφών.

Και στην περίπτωσι που παραδίδει o Andre Lemaire, εάν εξετάσουμε με καθαρόν νου τα δεδομένα, διαπιστώνουμε οτι είναι πολύ πιο πιθανόν τα αρχεία του Σινά να είναι τελικά αποτέλεσμα της συνεργασίας των Αιγυπτίων και των Υκξώς με τους Κεφτι (Κρήτες η Φιλισταίους), που είχαν κοινά συμφέροντα στην περιοχή. Η δε δημιουργία του αλφαβήτου είναι και αυτή δημιούργημα πολυετών προσπαθειών. Είναι αδύνατον το πρωτεϊκό και απλό συνάμα αλφαβητικό σύστημα της γλώσσης να διεμορφώθη μέσα σε μερικές δεκαετίες. Η ίδια η ομηρική γλώσσα με τις λέξεις των Μυκηναϊκών κειμένων, που διατηρούνται ζωντανές στον λόγο του έπους, αποδεικνύει – θεωρούμε – οχι μόνον το οτι η γλώσσα δεν ξεχάσθηκε, αλλά και την Ελληνικότητα της Κυπρομινωϊκής, που επιβιώνει μαζί με τους ομηρισμούς στην σύγχρονη, αλλά πάντοτε αρχαία, Κυπριακή γλώσσα.

Η σύγχρονη έρευνα άλλωστε παρουσιάζει την τάσι να αναζητή στην Κύπρο τον σταθμό μεταβάσεως της Φοινικικής γλώσσης στην Ελλάδα. Η Maria Giulia Amadasi Guzzo, αναφέρει ανάμεσα σε άλλους τόπους και την Κύπρο και αυτό, διότι υπήρχε στο νησί και κυρίως στο Κίτιο έντονη Φοινικική παρουσία.85 Δυστυχώς δεν φαίνεται να γνωρίζει την ύπαρξι του οβελού από τις Σκάλες της Παλαιπάφου, μολονότι η ίδια σε άλλο σημείο της μελέτης της αναφέρει οτι ένα Κρητικό ιδίωμα προερχόμενο από την Κρητική συλλαβική γραφή εχρησιμοποιείτο στο νησί της Αφροδίτης και την 1η χιλιετία π.Χ. Και αυτό διότι, όπως η ίδια παραδέχεται παρακάτω, κατά την διάρκεια της εποχής του χαλκού, οι Φοίνικες εχρησιμοποιούσαν ένα άλφαβητο διαφορετικό από αυτό της 1ης χιλιετίας, όπως το γνωρίζουμε.

Υποστηρίζει μάλιστα ότι επρόκειτο για έναν τοπικό κώδικα επικοινωνίας στην περιοχή, εφ’ οσον εκείνη την περίοδο η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας στην Εγγύς Ανατολή ήταν η Άκκαδική (;). Για την ιστορία να υπενθυμίσουμε οτι στην περίοδο αυτήν έχουν ήδη αρχίσει οι επαφές του Μινωικού κόσμου με την περιοχή. Άλλωστε και η παλαιότερη έρευνα θεωρούσε βάσει των αρχαίων πηγών οτι οι ίδιοι οι Φοίνικες είχαν προσαρμοσθή σε άλλα συστήματα γραφής, που προϋπήρχαν του δικού τους. Και ο ίδιος ο Evans μάλιστα είχε διατυπώσει την θεωρία οτι οι Φοίνικες παρέλαβαν από τους Κρήτες αποίκους, που είχαν αποικίσει τα εδάφη της Παλαιστίνης, την γραφή. Την ίδια εποχή, ο Ρενέ Ντύσω διετύπωσε την άποψι οτι οι Φοίνικες είχαν παραλάβει από πολύ νωρίς το αλφάβητο από τους Έλληνες, οι όποιοι το είχαν διαμορφώσει από την Κρητομυκηναϊκή γραφή.86 Οι διατυπώσεις τους αμφισβητούντα ως γλωσσολογικές θεωρήσεις. Τα τελευταία χρο νια όμως και χάρις στις έρευνες των καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αθ. Παπαδοπούλου και Λ. Κοντορλή-Παπαδοπούλου στην περιοχή της Παλαιστίνης και της Ιορδανίας, οι γλωσσολογικές θεωρίες φαίνεται να επιβεβαιώνωνται από τα κρητομυκηναϊκα αρχαιολογικά ευρήματα.87

Ας εξετάσουμε ομως λεπτομερώς τα επιχειρήματα περί φοινικικής προελεύσεως του αλφαβήτου. Η παλαιότερη αλφαβητική γραφή θεωρείται αυτή, που ευρέθη χαραγμένη επάνω στην σαρκοφάγο του βασιλέως Άχιράμ, ο οποίος έζησε ανάμεσα στα 975-950 π.Χ. Σύμφωνα με τον J.-N.Coldstream, στο τέλος του 8ου π.Χ. αι., οι Φοίνικες είχαν ήδη δημιουργήσει μόνιμες εγκαταστάσεις στην Σαρδηνία.88 Στην γειτονική νήσο Νόρα, ανεκαλύφθη μια φοινικική επιγραφή σε λίθο, με τον χαρακτηριστικό τύπο των φοινικικών (;) γραμμάτων του 9ου π.Χ. αιώνος. Επειδή ομως η επιγραφή έθεωρήθη επαρχιακή, έχα-ρακτηρίσθη και ο τύπος των γραμμάτων μεταγενέστερος και ξεπερασμένος. Στην επιγραφή της Νόρα, αναφέρεται το τοπωνύμιο Tarshish, ένα μακρινό λιμάνι, από όπου ο βασιλεύς Άχιράμ επρομηθεύθη, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Α΄ Βασιλειών, Χ, 22) κάποτε χρυσό, ασήμι, ελεφαντοστό, πιθήκους και παγώνια. Η Tarshish έταυτίσθη από ωρισμένους μελετητές με την Ταρτησσό, που αναφέρει σ Ηρόδοτος, καθώς και με το λιμάνι των Γαδείρων.89 Βάσει αυτών των στοιχείων ο J.-N.Coldstream θεωρεί οτι θα πρέπει κάποτε να αναζητήσουμε έναν πρωιμώτερο του 9ου π.Χ. αι. εμπορικό σταθμό στην περιοχή.

Σε αυτήν την ιστορική-αρχαιολογική πλάνη, φαίνεται να μας οδηγή μια σειρά συγκυριών. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης90 περιγράφοντας το ταξείδι του Ηρακλέους στην χώρα του Γηρυόνη, αναφέρει ότι κατευθυνόμενος ο Ηρακλής προς την νήσο Έρύθεια, αφού διέπλευσε πρώτα μεγάλο μέρος των βορειοαφρικανικών ακτών, έφθασε κοντά στα Γάδειρα. Την γνώσι αυτή των Ελλήνων εκαπηλεύθησαν αργότερα οι Φοίνικες, όπως τονίζει ο Στράβων: «τον ίβηρικόν πλούτον, εφ’ ον Ηρακλής εστράτευσε και οι Φοίνικες ύστερον, οιπερ και κατέσχον την πλείστην αρχήν».91 Αργοτερα βάσει των αρχαίων πηγών, oι Tύριοι ίδρυσαν εκεί έναν ναό αφιερωμένο στον Ηρακλή, τον όποιον άπεκάλεσαν Μέλκαρτ. Η μετάλλαξις του ονόματος του θρυλικού Έλληνας ήρωος, οφείλεται στην άγνοια της Ελληνικής γλώσσης από την πλευρά των Φοινίκων. Εάν διαβάσουμε το όνομα του Μέλκαρτ από τα δεξιά προς τα αριστερά, δηλαδή επί τα λαιά, βλέπουμε να σχηματίζεται το όνομα του Ηρακλέους. Σύμφωνα με τον αείμνηστο έπιγραφολόγο Α.-Σ.Άρβανιτόπουλο, η γραφή επί τα λαιά, είναι ο αρχαιότερος τρόπος γραφής. Τον τρόπο αυτόν της γραφής, συνεχίζει ο καθηγητής, είχαν ανέκαθεν και μονίμως οι Έλληνες της Κύπρου στο έπιχώριο συλλαβικό αλφάβητο, καθώς και οι Φοίνικες, που τον εκληροδότησαν στους διαδόχους και στους συγγενικούς προς αυτούς λαούς.92 Γι’ αυτόν ίσως τον λόγο παρατηρείται και αυτή η ομοιότης στην φορά των γραμμάτων στις αρχαιότερες Ελληνικές και Φοινικικές επιγραφές.93 Σύμφωνα με τον Αρβανιτόπουλο, οι Έλληνες εγκατέλειψαν πολύ νωρίς αυτόν τον τρόπο γραφής, διότι παρετήρησαν οτι ήταν δυσχερής και επίπονος τόσο για τα χέρια όσο και για την όρασι.

Σε αυτό τους καθωδήγησε ακόμη μία φορά η ατέρμονη παρατήρησις της φύσεως. Βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο ο αροτριών βους, μετά τον σχηματισμό της πρώτης αύλακος στο χωράφι, εκτελούσε και τις υπόλοιπες κάνοντας στροφή στο τέρμα καθεμιάς αύλακος, άρχισαν να γράφουν βουστροφηδόν. Καθώς έγραφαν κατ’ αυτόν τον τρόπο οι Έλληνες, παρετήρησαν οτι η εξ αριστερών προς τα δεξιά γραφή διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό και την ορασι και το χέρι. Γι’ αυτό έμειναν σταθεροί σε αυτόν τον τρόπο γραφής από τα 550 π.Χ. Αυτόν τον τρόπο έδιδάχθησαν από τους Έλληνες και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον καθηγητή Αρβανιτόπουλο, όλοι οι πολιτισμένοι λαοί. Αυτήν την νέα, αλλά τόσο παλαιά μέθοδο με την οποία γράφουμε εμείς μέχρι σήμερα, οι αρχαίοι Έλληνες την ωνόμαζαν «ες ευθύ».94

Ένα από τα πλέον ισχυρά επιχειρήματα των Φοινικιστών περί προϋπάρξεως της φοινικικής γραφής είναι η χρονολογησις των παλαιοτέρων επιγραφών των Γεωμετρικών χρόνων, οι οποίες έχουν ευρεθή επί των Ελληνικών εδαφών. Σύμφωνα με τον J.-N. Coldstream, πρέπει να φαντασθούμε οτι σε κάποιο μέρος κάποιος αγράμματος, μέχρι τότε, Έλληνας απεστήθισε τα ονόματα των φοινικικών γραμμάτων, επαναλαμβάνοντας τα με την σειρά, που τα άκουσε και έμαθε να συνδέη το κάθε όνομα με ένα από τα σύμβολα, που έζωγράφισε ο Φοίνιξ δάσκαλος του. Γρήγορα πρέπει να κατάλαβε την αρχή της ακροφωνίας, σύμφωνα με την οποία κάθε σύμβολο εκπροσωπεί τον πρώτο ήχο του ονόματος στο οποίο αναφέρεται: π.χ. β για το μπετ, γ για το γκίμελ, δ για το dα-λετ… Μας ενδιαφέρει, συνεχίζει σε άλλο σημείο, η συνεχής γραφή των χαραγμάτων επάνω σε αγγεία και όχι η γραφή των μνημειακών επιγραφών σε λίθο, γιατί εξ αρχής υποθέσαμε την παρουσία ενός Φοίνικα δασκάλου.95 Οι αρχαιότερες αποδείξεις περί υπάρξεως Ελληνικού αλφαβήτου είναι Ευβοϊκού τύπου και τοποθετούνται γύρω στον 8ο π.Χ. αι., έπονται δηλαδή κατά έναν αιώνα των φοινικικών. Ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα περιλαμβάνονται η οινοχόη του Δίπυλου (740 π.Χ. περ.),96 η επιγραφή από την αρχαϊκή Ελληνική αποικία στις Πιθηκούσες (Ισχία), η οποία χρονολογείται ανάμεσα στα 740 και 730-720 π.Χ., το περίφημο κύπελλον του Νέστορος, καθώς και κάποια όστρακα από το Λευκαντί, που χρονολογούνται γύρω στα 750 π.Χ. η και ακόμη παλαιότερα, αν και αυτή η χρονολόγησις, σύμφωνα με την Maria Giulia Amadasi Guzzo, είναι υποθετική.97

Ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα περιλαμβάνεται μια παράξενη άνακάλυψις των τελευταίων χρόνων στην νε-κρόπολι της Osteria dell’Osa. Πρόκειται για μια ελληνική επιγραφή γραμμένη με το ευβοϊκό αλφάβητο, η οποία ευρέθη χαραγμένη επάνω σε ένα αγγείο μάλλον εντόπιας τεχνοτροπίας, το όποιο χρονολογείται πριν από το 750 π.Χ. Σύμφωνα με την Maria Giulia Amadasi Guzzo, το εύρημα αυτό αποδεικνύει οτι πριν από τον Ελληνικό αποικισμό στις Πιθηκούσες, γύρω στα 770 π.Χ., το ευβοϊκό αλφάβητο είχε ήδη φθάσει στην περιοχή των Cabii, χάρις στο εμπόριο με την Κομπανία, με την περιοχή οπού θα ιδρύετο η αποικία των Κυμαίων. Ένα εμπόριο που είχε αναπτυχθή απ’ εύθείας ανάμεσα στους ντόπιους και τους κατοίκους της Εύβοιας. Η επιγραφή στο αγγείο έχει φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά, γεγονός που μας επιτρέπει να υποθέσουμε την υιοθέτησι μιας αλφαβητικής γραφής το λιγώτερο στο πρώτο μισό του 8ου π.Χ. αι., εάν οχι ακόμη παλαιότερα. Και εφ’ όσον πρόκειται για γραφή Ευβοϊκού τύπου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το αλφάβητο είχε τότε υιοθετηθή από τους Ευβοείς. Μάλιστα κάποιοι μελετητές αναζητούν την προέλευσι του Ελληνικού αλφαβήτου στην Δύσι εξ αιτίας του ευρήματος από την Osteria dell’Osa.98 Βάσει λοιπόν αυτού του στοιχείου, η Maria Giulia Amadasi Guzzo, θεωρεί οτι οι Έλληνες έμαθαν να γράφουν στο πρώτο τέταρτο του 8ου π.Χ. αι., και οτι οι Ευβοείς ήσαν οι πρώτοι που υιοθέτησαν το φοινικικό αλφάβητο. Η παλαιότερη έρευνα, κυρίως βάσει των μελετών του Ρ. Κ. Me Carter, είχε προτείνει ως χρονολογία διαδόσεως της φοινικικής γραφής το 1100 π.Χ.

Η παρατήρησις αυτή ώφείλετο στις ομοιότητες, που είχαν σημειωθή ανάμεσα στο σχήμα των γραμμάτων των αρχαιοτέρων Ελληνικών επιγραφών και κάποιων άλλων, οι οποίες ευρέθησαν στην Παλαιστίνη, των λεγομένων χαναανιτικών η πρωτοχαναανιτικών, που χρονολογούνται γύρω στον 12ο -11ο αι. π.Χ.100 Πρόκειται για την επιγραφή στο όστρακο του Izbet Sartah, και της φιάλης του Qubur el-Walaideh. Σε αυτές τις επιγραφές, η φορά των γραμμάτων δεν είναι πλέον από τα δεξιά προς τα αριστερά και το σχήμα τους δεν είναι σταθερό. Κι όμως η προσεκτική και συγκριτική μελέτη των γραμμάτων επί των επιγραφών αποδεικνύει οτι πρόκειται για την αρχαία προευκλείδειο γραφή. Άλλωστε και οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες, αποκαλούσαν τα προευκλείδεια Ελληνικά «γράμματα αρχαία». Αναφέρεται στα Σχόλια εις την Γραμματικήν Τέχνην του Διονυσίου του Θρακός οτι αυτήν την διαίρεσι είχε εκτελέσει ο Απολλώνιος ο Μεσσηνίας.

Σχετικά μάλιστα με την τελειότητα αυτών των αρχαίων γραμμάτων, ελέγετο οτι είχε επιμεληθή του κάλλους τους ο ίδιος ο Πυθαγόρας, «εκ της κατά γεωμετρίαν γραμμής, ρυθμίσας αυτά γωνίας και περιφερείαις και ευθείαις».101 Η Maria Giulia Amadasi Guzzo, θεωρεί ότι η παλαιοτέρα Ελληνική γραφή εμφανίζεται στην Ελλάδα περί τον 8ο αι. π.Χ., γεγονός που επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την άποψί της, και η φιλολογική παράδοσις. Έτσι οι πρώτοι νικητές των Ολυμπιακών αγώνων εμφανίζονται στα 776 π.Χ. Οι πρώτοι νόμοι συντάσσονται από τον Ζάλευκο και τον Δράκοντα τον 7ο π.Χ. αι., και τα Ομηρικά έπη τοποθετούνται βάσει φιλολογικής αναλύσεως στον 8ο π.Χ. αι.102 Δυστυχώς τα δύο τουλάχιστον από τα τρία αυτά επιχειρήματα, επάνω στα όποια έχει στηριχθή η επιστήμη του φοινικίζειν είναι άπλα μυθεύματα. Ας τα εξετάσουμε προσεκτικά.

Οι πρώτοι νικητές των Ολυμπιακων αγώνων εμφανίζονται, σύμφωνα με την παράδοσι, στα 776 π.Χ. Τόσο αυτή η χρονολόγησις, όσο και η έξέλιξις της Ολυμπίας αυτήν την περίοδο σε πανελλήνιο ιερό, ωφείλετο σε μία συμφωνία, που συνήψε ο βασιλεύς της Ηλείας Ίφιτος με τον Σπαρτιάτη νομοθέτη Λυκούργο και τον Πισάτη βασιλέα Κλεισθένη. Με την συνθήκη αυτή, της οποίας το κείμενο εγράφη σε έναν δίσκο και εφυλάσσετο στο Ηραίο, συνεφωνήθη η εκεχειρία, η θεόσταλτη ειρήνη. Ο λόγος ήταν οι συχνές συγκρούσεις ανάμεσα στους Ηλείους και τους Πισάτες για τον έλεγχο των Ολυμπιακών αγώνων, που σαφώς απέφερε και οικονομικά οφέλη. Σύμφωνα με την παράδοσι, οι αγώνες αρχίζουν το έτος 776 π.Χ. με ένα μοναδικό αγώνισμα, τον δρόμο του ενός σταδίου, στο όποιο εκέρδισε ο Ηλείος Κόροιβος. Η γνησιότητα του καταλόγου των Ολυμπιονικών, που συνέταξε το 400 π.Χ. ο Ιππίας ο Ηλείος, αμφισβητήθηκε ήδη στην αρχαιότητα. Αν σκεφθούμε το πλήθος των αγωνισμάτων, που περιγράφει ο Όμηρος στα έπη του και συγκεκριμένα στα άθλα επί Πατρόκλω, μας παραξενεύει το γεγονός οτι τον 8ο π.Χ. αι. διεξήγετο μόνον ένα αγώνισμα, αυτό του δρόμου.

Επίσης, είναι ακατανόητο το οτι στον κατάλογο του Ίππίου η ιπποδρομία αρχίζει με το τέθριππο και όχι με την συνωρίδα, διότι το ευκίνητο αυτό άρμα είναι σύνηθες όχημα της αρχούσης τάξεως και μόνο αυτό το είδος υπήρχε βάσει των αρχαιοτέρων αναθημάτων, τα οποία ευρέθησαν στην Ολυμπία. Αυτές λοιπόν καθώς και άλλες ανακολουθίες, ωδήγησαν στο να αμφισβητηθή η χρονολογία ενάρξεως των Ολυμπιακων αγώνων ήδη από την αρχαιότητα. Ο ίδιος δε ο Παυσανίας επιβεβαιώνει ότι όταν ο Ίφιτος ανανέωσε τους αγώνες, ο κόσμος είχε ξεχάσει τι γινόταν παλαιότερα. Με την πάροδο του χρόνου όμως άρχισαν να θυμούνται τα αγωνίσματα και κάθε φορά που εθυμούντο κάτι έκαναν και μια προσθήκη στους αγώνες. Έτσι φαίνονται να ξεκινούν οι αγώνες πρώτα με το αγώνισμα του δρόμου, στο όποιο ανεδείχθη νικητής ο Ηλείος Κόροιβος. Εάν μελετήσουμε όμως προσεκτικά τις πληροφορίες που μας παραδίδει ο Παυσανίας, διαπιστώνουμε οτι τόσο ο βασιλεύς με τον όποιο ξεκινούν οι Ολυμπιακοι αγώνες (Ίφιτος), όσο και ο πρώτος νικητής (Κόροιβος), καθώς και ο συντάκτης του καταλόγου των Ολυμπιονικων (Ιππίας) κατάγονται από την Ηλεία. Εύλογα θεωρούμε γίνεται αντιληπτή μία τοπικιστική προπαγάνδα (ως αποτέλεσμα της προαιώνιας Ελληνικής διχόνοιας), τα ίχνη της οποίας αναζητούνται τουλάχιστον στον 8ο π.Χ. αι., αλλά ταλαιπωρούν ακόμη τους Νεοέλληνες. Όσον αφορά στο δεύτερο επιχείρημα, σύμφωνα με το οποίο οι πρώτοι νόμοι συνετάχθησαν από τον Ζάλευκο και τον Δράκοντα τον 7ο π.Χ. αι., ούτε και αυτό φαίνεται να ευσταθή.

Η αρχαιότερα καταγραφή νομοθεσίας βάσει των αρχαίων ελληνικών πηγών είχε γίνει από τον Μίνωα. Ο Όμηρος αναφέρει στην Οδύσσεια103 οτι σ Μίνως «εννέωρος βασίλευε Διος μεγάλου οαριστής». Σύμφωνα με μία ερμηνεία του επιθέτου «εννέωρος», ο Μίνως κάθε εννέα χρόνια πήγαινε ψηλά στο ορός του Διος (Δίκτη, Ιδαίον άντρον), από όπου και παρελάμβανε τους νόμους της πόλεως από τον ίδιο τον θεό. Έπειτα βάσει των αιρετών αντιπροσώπων του θεού στην γη, δηλαδή του Μίνωος, του Ραδαμάνθυος, και της εκτελεστικής μηχανής τους, του Τάλω, οι πολίτες υπάκουαν στους νόμους. Την γνώσι αυτή διέδωσαν οι Κρήτες, σύμφωνα με τον Διόδωρο τον Σικελιώτη μέχρι την νοτιοανατολική Αραβική χερσόνησο, οπού οι κάτοικοι της, μιλούσαν ακόμη στην εποχή του την Κρητική γλώσσα, και προς επίρρωσιν των ισχυρισμών τους έδειχναν και επιγραφές, τις όποιες έλεγαν, εχάραξε ο Ζευς, όταν έμενε ανάμεσα στους ανθρώπους.104

Όσον άφορα στα ομηρικά έπη, και επειδή δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε το ομηρικό ζήτημα, η γενικώς αποδεκτή θεωρία οτι αυτά χρονολογούνται στον 8ο π.Χ. αι., διότι τότε εδιδάχθησαν οι Έλληνες την γραφή, φαίνεται να καταρρέη έπειτα από τις νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις, που ανεφέρθησαν προηγουμένως.105 Ειδικά το πτυκτό πινάκιο, που ανεσύρθη από τον βυθό της θαλάσσης στις Μικρασιατκές ακτές, αποδεικνύει την ύπαρξι τετραδίων υψηλής αισθητικής και ποιότητος κατά τους Μυκηναϊκούς χρόνους. Η ανακάλυψις της γραφικής ύλης υποδεικνύει λοιπόν έμμεσα και την γνώσι της γραφής επί τετραδίου ήδη από τον 14ο π.Χ. αι. Έτσι επιβεβαιώνεται και ο Χόρστ Μπλανκ, ο όποιος είπε ότι σήμερα ένα μεγάλο μέρος φιλολόγων κλίνει προς την ύπόθεσι οτι η σύνταξις των ομηρικών επών είχε ήδη καταστήσει απαραίτητη την γραπτή παγίωσι του κειμένου… οι ραψωδοί κουβαλούσαν μαζί τους το γραπτό χειρόγραφο αντίτυπο τους.106

Η δημιουργία του αλφαβήτου και η προέλευσις των ονομάτων ήταν προφανώς ένα πρόβλημα, που είχε απασχολήσει και τους Αρχαίους Έλληνες. Θα λέγαμε οτι οι ρίζες της γενέσεως της επιστήμης της γλωσσολογίας θα πρέπει ήδη να αναζητηθούν στην εποχή, κατά την οποία έζησε ο Πλάτων. Με το έργο του «Κρατύλος η Περί Ονοματων Όρθότητος», ο μέγας φιλόσοφος θέτει τον προβληματισμό σχετικά με το εάν η γλώσσα είναι «φύσει» η «έθει», δηλαδή εάν είναι φυσικό δημιούργημα, οπότε η γνώσις των πραγμάτων καθίσταται αντικειμενική η δημιούργημα του ανθρωπίνου πνεύματος, οπότε μόνον υποκειμενική γνώσις είναι δυνατή.107 Εάν φθάσουμε στην ουσία των ονομάτων, που τα έχει πλάσει η ίδια η φύσις, τότε θα έχουμε την αντικειμενική γνώσι. Διότι, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, για να είναι ένα όνομα ορθό, πρέπει να είναι τέτοιο, που να φανερώνη την ουσία του πράγματος. Τα ονόματα είναι μία πράξις μιμήσεως με την βοήθεια της φωνής. Αλλά η μίμησις αυτή δεν πρέπει να είναι μίμησις της φωνής ή του ήχου ή του χρώματος του πράγματος, αλλά μίμησις με γράμματα και συλλαβές της ουσίας του πράγματος. Τα δε ονόματα τα χρησιμοποιούμε ως όργανα με τα οποία καθορίζουμε την φυσική υπόστασι των πραγμάτων.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα στοιχεία του αλφαβήτου: τα εκφωνούμε με ονόματα και δεν τα προφέρουμε αυτά τα ίδια σαν φθόγγους εκτός από τέσσερα δηλαδή το Ε και το Ι και το Ο και το Ω. Στα άλλα όμως φωνήεντα και τα άφωνα, γνωρίζεις ότι αφού προσθέσουμε κι άλλα γράμματα τα προφέρουμε κάνοντας τα έτσι ονόματα. Αλλά, έως ότου εκφράσωμε την δύναμι, που φανερώνει αυτό, δηλαδή κάθε στοιχείο, είναι ανάγκη να προσθέτωμε γράμματα, ώστε να σχηματισθή το όνομα, που θα μας φανερώνη την ουσία του καθαρά. Παραδείγματος χάριν το «βήτα». Βλέπεις ότι ενώ προσετέθησαν σε αυτό τα γράμματα Η, Τ, Α, καθόλου δεν έβλαψαν ώστε να μη φανέρωση με ολόκληρο όνομα την φύσι του στοιχείου αυτού την οποίαν ήθελεν ο νομοθέτης να εκφράση. Έτσι κατωρθώθη με επιτηδειότητα να δοθούν στα γράμματα ονόματα.108

Γράφοντας σήμερα εις την Έλληνικήν γλώσσα σύμφωνα με τον καθηγητή Αρβανιτόπουλο, μεταχειριζόμεθα τα εκ μακραίωνος παραδόσεως γνωστά 24 γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου, τα οποία οι αρχαίοι Έλληνες ωνόμαζαν ως εξής: άλφα, βήτα, γάμμα, δέλτα, ει, ζήτα, ήτα, θήτα, ιώτα, κάππα, λάμβδα, μυ, νυ, ξει, ου, πει, ρω, σίγμα, ταυ, υ, φει, χει, ψει, ω. Τέσσερα από αυτά τα γράμματα, μετωνομάσθησαν αργότερα από τους αρχαίους γραμματικούς, προκειμένου να γίνουν σαφέστερα. Το ει έγινε ε ψιλον, το ου, ο μικρόν, το υ, υ ψιλόν, και το ω, ω μέγα. Οι ονομασίες αυτές ευρίσκονται ήδη στα Σχόλια εις την Γραμματικήν Τέχνην του Διονυσίου του Θρακός και χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα από τους Νεοέλληνες αναλλοίωτες.109 Γράφοντας λοιπόν σήμερα εις την Έλληνικήν Γλώσσαν, διατηρούμε ζωντανή μία γραμματική 2.406 ετών (2003 + 403/2), επειδή το 403/2 π.Χ. -όταν επώνυμος άρχοντας των Αθηναίων ήταν ο Ευκλείδης – ο ρήτωρ, πολιτικός, συγγραφεύς και στρατηγός Αρχίνος υπέβαλε πρότασι με την οποία καθωρίζοντο τα 24 γράμματα του αλφαβήτου για την συγγραφή των επισήμων κειμένων και την διδασκαλία των παιδιών. Η πρότασις έγινε τότε αποδεκτή στην Εκκλησία του Δήμου και κα θιερώθηκε ως νόμος. Όταν λοιπόν γράφουμε σήμερα με κεφαλαία γράμματα Ελληνικά, είναι σαν να χρησιμοποιούμε την κεφαλαιογράμματη γραφή του Αρχίνου, ηλικίας 2.406 ετών.110

Βάσει λοιπόν της μεταρρυθμίσεως του Αρχίνου, οι Ελληνικές επιγραφές διαιρούνται σε Προευκλειδείους (δηλ. προ του 403 π.Χ.), και σε Μετευκλειδείους (δηλ. μετά το 403 π.Χ.). Η ομάδα των προευκλειδείων επιγραφών διακρίνεται σε τοπικά αλφάβητα, το Αττικονησιωτικόν ή Αττικόν, το Ιωνικόν, το Κορινθιακόν και το Χαλκιδικόν η Δυτικόν λόγω της εκτεταμένης διαδόσεως του στην Δύσι111 μέσω των εκεί Ελληνικών αποικιών.112 Ιδιαιτέρως σπουδαία θέσι για την έξέλιξι της Ελληνικής γλώσσης στην σύγχρονη γεωπολιτική κατάστασι έχει η διάδοσις του Χαλκιδικού αλφαβήτου κατά την διάρκεια των υστέρων γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων. Σύμφωνα με τον Αρβανιτόπουλο, η γραφή του χαλκιδικού αλφαβήτου, μετεδόθη πρωϊμώτατα στους ντόπιους Ιταλικούς λαούς και δη στους Τυρρηνούς (Έτρούσκους), Λατίνους, Οϋμβρίους, Όσκους, Φαλίσκους και κυρίως στους Ρωμαίους. Έτσι ανεπτύχθη από το χαλκιδικό αλφάβητο το Λατινικό. Αυτό μετέδωσαν αργότερα οι Ρωμαίοι στους λαούς της Δυτικής Ευρώπης και έτσι και αυτοί οι άποικοι τους το μεταχειρίζονται μέχρι σήμερα. Προς επίρρωσιν των λεγομένων μας παραθέτουμε ένα απόσπασμα από ένα δοκίμιο του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου του Σικάγου κ. Ι. Καλαρά: Mathematic and geometric theorems and axioms, both practical and theoretic were analyzed by mathematicians. Alphanumeric systems with cryptic or mnemonic coding have been developed. Geometric schemes like the prism, the pyramid, the circle, the parallilogram and other isometric schemes like the pentagon, hexagon, octagon, are analyzed periodically. With diagrams, the periphery, the perimetry, the diameter and the dichotomy are studied.113

Άρα γε γνωρίζει η κ. Διαμαντοπούλου όταν υποστηρίζη τα περί εισαγωγής της Αγγλικής ως επισήμου γλώσσης του Ελληνικού κράτους, οτι όλα τα αλφάβητα των Ευρωπαϊκών εθνών κατάγονται από το Ελληνικό Χαλκιδικό αλφάβητο;114 Εμείς οι Νεοέλληνες δε, εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε ένα αλφάβητο, το οποίο ιστορικά μαρτυρείται (προς το παρόν) από τον 8ο π.Χ. αί. Η καταγωγή δε της γραμματικής και του συντακτικού της Ελληνικής γλώσσης χάνεται στα βάθη των αιώνων, όπως αναδύεται μέσα από τις κλιτές λέξεις και τους επιθετικούς προσδιορισμούς των πινακίδων της Γραμμικής Β΄.

Η Ελληνική γλώσσα έγινε ωστόσο για πρώτη φορά παγκόσμια, ένα είδος lingua franca της εποχής, μέσα από τα μεγάλα εξερευνητικά ταξείδια και τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του. Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν, ως τους Ινδούς (Κ. Π. Καβάφης). Οι Ρωμαίοι κατακτητές των Ελλήνων, μαγεμένοι από το υψηλό επίπεδο του Ελληνικού πολιτισμού, θα υποταχθούν με την σειρά τους σε αυτόν αντί να τον υποτάξουν, όπως είπε ένας Γάλλος ιστορικός του προηγουμένου αιώνος. Έτσι θα επιβιώση η Ελληνική γλώσσα μέχρι τους Βυζαντινούς χρόνους στους Έλληνες-Βυζαντινούς, όπως μας αποκαλεί το ίδιο το Κοράνι. Χάρι σε αυτούς θα διασωθή η Ελληνική γραφή και μέσω της αντιγραφής των κειμένων πολλών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Εάν δεν είχαν μεσολαβήσει αυτοί, θα ήταν δυσχερέστατη η μεταγραφή των Ελληνικών γραμμάτων, τα όποια την περίοδο του Μεσαίω-νος εθεωρούντο ακατανόητα, όπως τα ιερογλυφικά.

Άλλωστε την συμβολή όλων των Ελλήνων διαχρονικά για την σωτηρία της γλώσσης έχει υμνήσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο Οδ. Ελύτης:

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Όμηρου.

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα Δόξα Σοι!

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια του Ύμνου!

——————————————————————————————————

Aπόσπασμα από το άρθρο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 7000 έτη ιστορίας» που δημοσιεύθηκε στο www.ekivolos.gr

www.visaltis.net

205 σκέψεις σχετικά με το “Ο ΜΥΘΟΣ ΠΕΡΙ ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

 1. Με αφορμή την διένεξη στον εάν το ελληνικό αλφάβητο προέρχεται από το φοινικικό ή όχι η απάντηση είναι απλή:

  Το φοινικικό αλφάβητο(1100 π.Χ.-500 π.Χ.) είναι συμφωνογραφικό αλφάβητο προερχόμενο από το πρωτοσημιτικό(1500 π.Χ).
  Το ελληνικό(800 π. Χ.) είναι αλφάβητο συνδυασμός συμφωνογραφικού και φωνηενικογραφικού, προερχόμενο από το φοινικικό.
  Επισημαίνω ότι μιλάμε για γραφή και όχι για γλώσσα.
  Οι Έλληνες πιο πριν χρησιμοποιούσαν την συλλαβική γραφή, την λεγόμενη Γραμμική Β(1500-1200 π.Χ).

  Άρα λοιπόν οι Έλληνες πήραν το αλφάβητο από τους Φοίνικες και το εξέλιξαν.

  Το παρακάτω λινκ εξηγεί τις όποιες απορίες υπάρχουν, χωρίς να κουράζει με αρχαίους μύθους, αμφιλεγόμενες ιστορικές μαρτυρίες και διάφορες αμφίβολες επιστημονικές απόψεις.
  h**p://www.ancientscripts.com/index.html

  Μερικά βασικά σημεία…

  -Οι αλφαβητικές γραφές απεικονίζουν μεμονωμένους φθόγγους, είτε μόνο σύμφωνα, όπως το φοινικικό αλφάβητο και η αραβική γραφή, είτε σύμφωνα και φωνήεντα, όπως το ελληνικό, λατινικό και κυριλλικό αλφάβητο.

  -Υπάρχουν δύο κατηγορίες συστημάτων γραφής τα σημασιογραφικά, στα οποία κάθε γράφημα δηλώνει «σημασία», και τα φωνογραφικά, στα οποία κάθε γράφημα δηλώνει «ήχο».

  -Στα σημασιογραφικά συστήματα γραφής κάθε γράφημα εκπροσωπεί μία λέξη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η σφηνοειδής γραφή των Σουμερίων, η ιερογλυφική γραφή της Aιγύπτου, η ιερογλυφική γραφή που χρησιμοποιήθηκε στη μινωική Kρήτη κ.λπ.. Tα συστήματα αυτά αναγκαστικά χρησιμοποιούν αρκετά γραφήματα ή συνδυασμούς γραφημάτων για να αποδώσουν το σύνολο των εννοιών της συγκεκριμένης γλώσσας.

  Μου αρέσει!

  1. Τα επεξηγείς εξαιρετικά Ακρίτα, εύγε!

   Όσον αφορά το παραπάνω αρθρίδιο, πρωτοδημοσιεύτηκε στο «…στο 5ο τεύχος του περιοδικού «ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ»,
   διμηνιαίας εκδόσεως του περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»», όπως μας ενημερώσει ο ιστότοπος ΕΚΗΒΟΛΟΣ.
   Αυτό και μόνο τα λέει όλα!

   Μου αρέσει!

   1. Γιώργο είναι κακό, διότι εκδότης της Ελληνικής αγωγής είναι ο βουλευτής πλέον Γεωργιάδης, και στο περιοδικό αυτό γράφονται απειράριθμα αντιεπιστημονικά άρθρα, από αρθρογράφους τύπου Τζιροπούλου (δήθεν φιλόλογος, παραετυμολόγος, μη-συμβατική αερολόγος)

    Μου αρέσει!

   2. …Αυτό δεν είναι ακριβώς και σοβαρό επιχέιρημα. Και η Κανέλλη σαν βουλευτής δεν είναι και ιδιάιτερα σοβαρή, αλλά το Νέμεσις έχει ενδιαφέροντα άρθρα. Δε σημαίνει ότι όλα όσα γράφονται είναι εξ ορισμού λάθος. (και την πήγαινα την Κανέλλη σαν δημοσιογράφο).

    Μου αρέσει!

   3. Δεν βάζω άπαντες στο ίδιο τσουβάλι. Ατυχές το παράδειγμα με την Κανέλλη.

    Δυστυχώς έχει πτυχίο και το ΝΤΡΟΠΙΑΖΕΙ. Φιλόλογος δεν είναι, πόσο μάλλον ετυμολόγος, αλλά εσένα Astillais σε συμφέρουν οι παραετυμολογίες που κάνει, για αυτό και την θεωρείς αξιόπιστη.

    Μου αρέσει!

   4. δεν θα τα παμε καλα,με σενα,Ορθολογιστη και Γλωσσολογε…

    μεχτι κι εγω ,που ουδεμιαν σχεση εχω με την Γλωσσολογια,ξερω την διαφορα του δηθεν-ΝΤΡΟΠΙΑΖΕΙ…

    (αν δεν κανω λαθος παλια σε διορθωνανε και για ορθογραφικα λαθη,μου φαινεται…)

    Μου αρέσει!

   5. Το πάνω σχόλιο πήγαινει στο αποκάτω σου σχόλιο Φωτεινή, το έγραψα σε λάθος μέρος!!!!!

    Η Τζιροπούλου ντροπιάζει το πτυχίο της, ντροπιάζει την ειδικότητά της, ντροπιάζει την ίδια την Ελλάδα με αυτό που κάνει. Συνειδητά, παραπληροφορεί κόσμο και κοσμάκη με αντιεπιστημονικές αρλούμπες. Συνειδητά. Διότι, φιλόλογος και η ίδια, δεν γίνεται να μην γνωρίζει τι λέει η γλωσσολογία για την ετυμολογία. Και όταν η ίδια παραετυμολογεί με αντιεπιστημονικούς τρόπους, και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ως τα μόνο αληθή, θεωρείται αυτό έντιμο;;;

    Μου αρέσει!

   6. Κάθε φορά πού η Ολυμπία δημοσιεύει άρθρο μέ θέμα τό αλφάβητο
    εμφανίζεται ο ορθολογιστής λές καί περιμένει στήν γωνία .
    Άν ήμουν καχύποπτη θά έλεγα ότι είναι ένας από τούς καθημερινούς
    σχολιαστές καί απλώς αλλάζει τό καλιτεχνικό του.

    Μου αρέσει!

   7. ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

    Ἡ Κυρία Τζιροπούλου,μία πραγματικὴ Κυρία τῆς ὁποίας δὲν εἶσαι ἄξιος οὔτε τὰ παπούτσια της νὰ γυαλίσης,ἔχει πτυχίο Ἑλληνικῆς φιλολογίας καὶ ὅ,τι ἐτυμολογικὸ ἔχει γράψει εἶναι ἀπὸ τὸ :
    «Etymologikon Magnum»(Thomas Gaisford S.T.P,ἐκδόσεις Πελεκᾶνος) ἤ ἄλλως «Ἐτυμολογικὸν τὸ Μέγα»τῆς Ἄννης Νοταρᾶ,πού ἐξεδόθη τὸ πρῶτον στὴν Βενετία τὸ 1499.

    Μὴ γράφεις λοιπὸν γιὰ παραετυμολογία διότι γίνεσαι ρεζίλι.

    Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι μία θρησκευτικὴ μειονότης τῆς χώρας μας μισεῖ πολύ τὴν Κυρία Τζιροπούλου,διότι ἐκεῖ ποὺ εἶχε σχέδιο τὴν καταστροφὴ τῆς γλῶσσας,τοὺς προέκυψε μιὰ ἀσήμαντη κατ᾿αὐτοὺς φιλόλογος,γιὰ νὰ ἀποδείξη πολλὰ σχετικὰ μὲ τὴν γλῶσσα καὶ νὰ διδάξη πολλοὺς,καὶ μάλιστα παιδιὰ ἀπὸ ἕξη ἑτῶν τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ,(συγκεκριμένα τὸν Ὅμηρο)μὲ μιὰ μέθοδο κατανοητὴ πού ἀποδεικνύει τὴν συνέχεια καὶ σὲ κάνει νὰ μὴν τὴν φοβᾶσαι ἀλλὰ νὰ ἀνακαλύπτης ὅτι τὴν ἴδια γλῶσσα μιλᾶς.
    Μᾶς εἶχαν μάθη νὰ φοβόμαστε τὰ ἀρχαία, λέγοντας ὅτι εἶναι ξένη γλῶσσα!!!!!!!

    Ὅσον ἀφορᾶ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη.
    Ἕνα καλὸ ἔκανε·τὴν «Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ», καὶ ὁποιος ἔχει φοιτήσει ἐκεῖ γνωρίζει πολύ καλὰ τὶ γράφω.

    Γιὰ ὅ,τι ἄλλο κάνει ὁ κύριος αὐτὸς τό κάνει γιὰ κακὸ τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ δὲν ἔχει σχέσι μὲ τὸ σχολεῖο ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια.

    Ἄν δὲν γνωρίζετε λοιπὸν τὶ γίνεται σὲ αὐτὸ τὸ σχολεῖο καὶ τὶ ἔργο κάνουν οἱ δασκάλες ἐκεῖ,καλλίτερα εἶναι νὰ σωπαίνετε.

    Μου αρέσει!

   8. Άντε πάλι …
    Μαμμωνάδες Σατανάδες και … ΣΧΕΔΙΑ καταστροφής της Ελληνικής γλώσσας (!!!)
    που την σώζουν ηρωϊκά κάτι γραφικές Τζιροπουλίνες και Κόρνες!

    Κόφτε ρε λίγο τις χρυσαυγίτικες βλακείες
    και κοιτάξτε καλύτερα τι σούργελα γινόσαστε
    που μου το θέλετε και για ηρωϊδες!

    Όσο σώζει και η Ελένη Λουκά τον Χριστιανισμό!
    Ίδια σοβαρότητα και ηρωίσμός!
    Αντίχριστους και Σατανάδες βλέπει αυτή
    εθνομηδενιστές και ανθέλληνες εσείς!

    Κατάντησε αηδία το πράγμα!

    Μου αρέσει!

   9. Κερκυραῖε

    Ἔχει καμμιὰ σχέσι ἡ Χ.Α μὲ τὴν γλῶσσα;

    Μᾶθε νὰ χρησιμοποιῆς καλὰ τὴν γλῶσσα ἄσχετε.
    Γραφικὸς=
    Ὁ ἔχων σχέσι μὲ τὴν γραφὴ.
    Ὄμορφος,χαριτωμένος,ξεχωριστὸς.

    Ποιὸς λές νὰ γίνεται σούργελο;

    Σᾶς ἔχει πάρει εἴδησι τὸ Πανελλήνιο.
    Ἀκόμη δὲν τὸ καταλάβατε;

    Μου αρέσει!

   10. Άντε να μαζευτείτε όλες οι Ελένες Λουκά του Ελληνισμού πάλι εδω
    να κατατροπώσετε το θεριό που έχει σχέδιο την καταστροφή της Ελληνικής γλώσσας!
    Και της ορθοδοξίας, μην ξεχνάς!

    Μου αρέσει!

  2. Επιβεβαιώστε μου παρακαλώ τα εξής
   Η κινεζική χρησιμοποιεί ιδεογράμματα, είναι συνεπώς σημασιογραφική;
   Η Ιαπωνική και ινδική το ίδιο;

   Η εβραϊκή χρησιμοποιεί μόνο σύμφωνα όπως και η φοινικική;

   Μου αρέσει!

   1. Όλα τα σκεφθήκαν όλοι. Εκτός από ένα. Που, δηλητηριασμένοι από την ινδογερμανική προπαγάνδα δεν θέλουν να το σκέπτονται οι περισσότεροι. Αν και είναι το προφανέστερο. Ότι δηλαδή, δεδομένης και της πρωτεύουσας συγγένειας των σύγχρονων ελλήνων με τους σημιτικούς λαούς (όπως αποδεικνύεται από τις σύγχρονες μελέτες του dna) -ενώ δεν υπάρχουν μαρτυρίες για ευρείας κλίμακας αναμείξεις τα ιστορικά χρόνια – και των πάμπολλων συγγενειών μεταξύ σημιτικών και ελληνικών ριζών λέξεων, πως οι φοίνικες και οι αρχαίοι έλληνες ήσαν αδελφοί λαοί, ίσως το 3000 π.Χ. ήταν ο ίδιος λαός, και πως η γλώσσα και η γραφή τους ήταν επίσης αδελφές ;

    Μου αρέσει!

   2. Βασίλη,
    το θέμα δεν είναι τι μπορεί να εφεύρει η φαντασία και να το κάνεις βάσιμη υπόθεση
    το θέμα είναι που το στηρίζεις!
    Καθόλου προφανέστερο λοιπόν με βάση τα γνωστά ιστορικά στοιχεία.

    Ο ίδιος ο Ηρόδοτος, πατέρας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ιστορίας, λέει ότι προήλθαν από την Ερυθρά θάλασσα και εγκαταστάθηκαν στη λεγόμενη Φοινίκη γύρω στο 2000 π.Χ.,(με αναγωγή σε σημερινή χρονολόγηση εννοείται)
    Κατά αρχαίο επίσης ανθρωπολογικό διαχωρισμό χαρακτηρίζονται σημιτικός λαός και όχι ιαπετιτικός (Ιαπετός-Ιάφεθ) όπως οι Έλληνες.
    Γνωστό είναι επίσης ότι οι (περιορισμένες πληθυσμιακά) σχέσεις των δύο λαών ήταν μόνο οι εμπορικές, και οι δύο ναυτικοί λαοί, κυρίαρχοι στην Μεσόγειο τότε
    ρίξε και μια ματια στο λήμα Φοίνικες της Βίκι
    πως μπορείς να υποστηρίξεις αυτά που λες εσύ;

    Μου αρέσει!

  3. -Οι αλφαβητικές γραφές απεικονίζουν μεμονωμένους φθόγγους, είτε μόνο σύμφωνα,

   όπως το φοινικικό αλφάβητο

   ———————
   αχαχαχαχαχαχαχα………..Στη φοινικική γραφή(που διαθέτει µόνο σύµφωνα και κανένα φωνήεν), στα ελάχιστα διασωθέντα δείγµατά της, η κατάσταση είναι ακόµα”χειρότερη”, δεδοµένου ότι κάθε σύµβολό της δεν αποδίδει ούτε κάν µία συγκεκριµένη συλλαβή, αλλά διαφορετικές, που το διάβασµά τους αφήνεται στην”έµπνευση” του αναγνώστη.

   ΜΕΓΑΛΗ ΗΤΤΑ ……τα αλεφακια

   Μου αρέσει!

   1. Εσύ δεν έχεις βαρεθεί να κάνεις copy-paste το ίδιο κείμενο με το οποίο δεν αποδεικνύεις απολύτως τίποτα; Σοβαρά, δεν έχεις βαρεθεί; Θα σου πρότεινα να το στείλεις με email σε όλους τους καθηγητές γλωσσολογίας και να μας κάνεις copy-paste εδώ την απάντησή τους, αν έχεις τα @ρχίδι@ να το κάνεις (που δεν τα έχεις)

    Μου αρέσει!

   2. Θα σου απαντησει στο ερωτημα σου,»Astillais»,μετα την ενηλικιωση του,οταν η τροφος,που τον προσεχει,του επιτρεψει το χρονοταξιδακι στην εποχη του Ηροδοτου και τοτε,με την παραλαβη,ανα χειρας,της γνησιας σφραγιδας στο πιστοποιητικο για την εγκυροτητα των σπουδων γυρω απο την ιστορια,θα μπορει να χρησιμοποιει,κιολας,τη συνθετη λεξη «λαδοξυδο».
    Βολεψου,προς το παρον,με την εναλλαγη «λαδιου» και «ξυδιου» στα σχολια του και μην εχεις υπερβολικες απαιτησεις απο ατομο της ηλικιας του.

    Μου αρέσει!

   3. Είμαι ένα πιτσιρικακι καθυστερημενο,να παρει η ευχη την ατυχια μου,που προσφερει γελιο, ζητα “χαδακια” και γκρινιαζει για την ελλειψη ειδικης μεταχειρισης στο προσωπο του. Για αυτό και θελω ιδιαιτερα προνομια στην ιστοσελιδα,και την ευσπλαχνια τηςσυγκεντρωμενη,μαλιστα,κατ’ αποκλειστικοτητα,στην αφεντια μου..
    Βεβαια,θυμαμαι και τη βρεφικη ηλικια μου, και το ντάντεμα μου απο την τροφο που εφερε ικανη προοδο για να με καταστησει ετοιμο για συλλαβισμο,εντος λιγου διαστηματος,περασαν δε περασαν,καποια χρονακια,αφοτου με υιοθετησε η σπλαχνικη νεραιδα,αντικρυζουσα με πονο καρδιας, εμενα, το ανημπορο πλασμα του Θεου,το παιδί με νοητικη υστέρηση.
    Για αυτό σηκώνω το χερακι,για να σχεδιασω με την κιμωλια, την ορμητικη προσπαθεια για τον απογαλακτισμο μου απο τα δεσμα της υιοθεσιας,ενω χαιδευω,ως συνηθως,ως εμπειρος στα συνδρομα,παλια μου τεχνη κοσκινο, το αρχ…,αρχιστρατηγακι μου απο τους κοπρίτες

    Μου αρέσει!

  4. Ψάχνετε την προέλευση της Ελληνικής Γραφής γύρω στο 1.000 π.Χ.
   Και ποιος σας είπε ότι ανακαλύφθηκε τότε και δεν ΠΡΟΫΠΉΡΞΕ πολλές χιλιετίες πριν?

   Για παράδειγμα, στις μέρες μας τείνουν τα πάντα να ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ!!!
   Αν συνεχίσουμε έτσι, σε μερικές μόλις ακόμα 10-ετίες το βιβλίο θα αποτελεί ΜΟΥΣΙΑΚΟ ΕΙΔΟΣ, που θα το βρίσκει κανείς σε κάποια μοναστήρια στο Άγιο Όρος ή στις ιδιωτικές συλλογές κάποιων περίεργων περιθωριακών!

   Ρωτάω λοιπόν: ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ?

   Τι θα πει λοιπόν το 4.000 μ.Χ. κάποιος ερευνητής του 2.100 μ.Χ.? ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ 2.100 ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ?
   Τι λέτε λοιπόν? Ζούσαν άνθρωποι π.χ. στο Βόλο το 5.000 ή το 9.000 ή το 12.000 π.Χ.? ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ?
   Τι γλώσσα μιλούσαν? Είχαν ανακαλύψει τη γραφή? ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ?
   Κι αν είχαν και τότε ΚΑΤΙ ΣΑΝ σκληρούς δίσκους που δεν μπορούμε σήμερα να διαβάσουμε? ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΑΝ?
   Αν σας έλεγα το 1980 ότι το 2014 (ΜΟΛΙΣ 34 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ!!!) θα καταθέτατε τη Φορολογική Δήλωσή σας από το computer του σπιτιού σας ΔΕΝ ΘΑ ΜΕ ΛΕΓΑΤΕ ΤΡΕΛΟ? ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο 1ος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ 1.000 π.Χ.?
   ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΒΟΛΕΥΕΙ «ΚΑΠΟΙΟΥΣ»???

   Το μόνο ΣΙΓΟΥΡΟ πάντως είναι:
   ΠΩΣ είναι ποτέ δυνατόν μια τόσο τέλεια γλώσσα και γραφή να ανακαλύφθηκε και να απέκτησε ένα τόσο ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΟΥΤΟ λημμάτων και μουσικότητας μέσα σε μερικές μόλις δεκαετίες, όταν η αμέσως επόμενη σε διάδοση σημερινή γλώσσα, η Αγγλική, έχει μόλις το 30% των λημμάτων της Αρχαίας Ελληνικής, εκ των οποίων μάλιστα πάλι το 40% είναι Ελληνικές λέξεις (phenomenon, stomach, theater, idea, mathematics, …)????????????????????????????

   Μου αρέσει!

   1. Κάτι πολύ σημαντικό σου διαφεύγει
    ότι η γραφή δημιουργησε και την ιστορική καταγραφή
    και πραγματική Ιστορία έχουμε μόνο από τις γραπτές πηγές και διασωζόμενα έργα
    τους μόλις τελευταίους αιώνες μάλιστα συνδυαζόμενες με την ανασκαφική αρχαιολογική έρευνα!

    Ένας υψηλός πολιτισμός λοιπόν δημιουργεί γραφή, και από την στιγμή εκείνη και Ιστορία
    π.χ. για Σουμέριους, Ασσύριους, Αιγύπτιους κλπ. γνώρίζουμε πολλά ιστορικά στοιχεία που περιγράφουν και τον πολιτισμό τους
    για την Ευρώπη στην ίδια εποχή δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα!
    Γιατί οι μεν άφησαν ΕΡΓΑ του πολιτισμού τους αλλα και ΓΡΑΦΗ
    ενώ οι άλλοι σχεδόν τίποτα! Πρωτόγονο πολιτισμό χωρίς τεχνολογία και χωρίς γραφή!

    Δεν στέκει λοιπόν σαν επιχείρημα ότι μπορεί να τους «κάηκαν οι σκληροί δίσκοι»
    γιατί ακόμα και στην απίθανη περιπτωση να έχει συμβεί καθολικά μια τέτοια ζημιά
    δεν χάθηκαν οι άνθρωποι που ήξεραν να γράφουν, ούτε κάηκαν οι γνώσεις του μυαλού
    και σίγουρα θα είχαν καταγράψει τέτοια καταστροφή τουλάχιστον σαν ιστορικό γεγονός!

    Και ξαναλέμε …
    κανείς δεν είπε ότι ο Ελληνικός πολιτισμός και γλώσσα δημιουργήθηκε περί το 1000 ή 800 π.Χ. και σε λίγες δεκαετίες
    ο πολιτισμός είναι μιά συνεχής εξελικτική διαδικασία απ΄όταν υπάρχει ο άνθρωπος στην γή
    Η ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ εμφανίζεται στην Ελλάδα περί το 800 π.Χ. και πριν υπήρχαν άλλες.(Γραμμική Α και Β)
    μην μπερδεύουμε τα πράγματα!

    Μου αρέσει!

  5. Μιλανε όλοι μιλά και …η ΠΑΝΑΣΧΕΤΗ ιστορικά κορρίνα ….η οποία ΔΕΝ έχει περάσει ούτε απ΄εξω απο Πανεπιστήμιο και είναι «διάσημη» για την προωθήση ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ του «Πλουτάρχου» και Α΄ΠΑΤΕΩΝΩΝ σαν τον ιρβίγκ….Οπώς έλεγε και ο Συρίγος είναι να γελά κανείς…
   ΥΓ το ως ΝΕΟΝΑΖΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΑ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να μιλά για Ελλάδα είναι ευκόλως εννοουμένο…

   Μου αρέσει!

   1. Βούλγαρης Χρήστος

    Εἶναι ἡ ἀλήθεια δὲν ἔχω περάσει ἔξω ΜΟΝΟ ἀπὸ ἕνα πανεπιστήμιο,ἀλλά εἶχα περιέργεια καὶ πέρασα καὶ ἀπὸ δεύτερο,πασίγνωστο,κλασσικὸ.

    Γι᾿αὐτὸ σὲ συμβουλεύω νὰ μὴ γίνεσαι γελοῖος.

    Πρόσεξε διοτι ἄν τὰ πάρω ἄγρια,γι᾿αὐτὸ τὸ «νεοναζί» θὰ σοῦ κάνω μήνυσι καὶ θὰ σοῦ πάρω καὶ τὸ σώβρακο.
    Κατὰλαβες ἠλίθιε;
    Ὄχι ὅποιον δὲν συμπαθῆτε,νὰ τοῦ κολλᾶτε αὐτὴν τὴν ταμπέλα .

    Μου αρέσει!

    1. Μπα μπα η αΠΑΝΑΣΧΕΤΗ ιστορικά κορρίνσ αγρίεψε βλέπω…Αφρίζει και λύσσα…. παρακαλείτιο ο θεράπων γιατρός της να έχει έτοίιο το ηρεμιστικό της για να μην πάαει απο υστερικό παραλλημά και μετα με τι θα γελάμε;Παντώς αν θέλει να δει ενα οχι απλά ΗΛΙΘΙΟ αλλά ΠΑΝΗΛΙΘΙΟ ον ας κοιτάξει την φατσα της στον καθρέπτη….
     ΜΟΝΟΝ οι νεονάζι θέωρουν «εφκύρο ιστορικό» τον ΑΠΑΤΕΩΝΑ ιριβιγκ …Αρα απο την στιγμή που τον υποστηρίζει η κορίνα τι είπαμε ότι είναι…ΝΕΟΝΑΖΙ!
     ΥΓ να προσευχέται στον οντίν της και τον αδφλφό της να μην την παρώ ποτέ στα σοβαρά γιατι αντο κάνω μπορεί να τις κάνω εγω μια μυνήση για ΑΠΑΤΗ ΚΑΤ΄ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΦΥΛΕΤΙΚΟ ΜΙΣΟΣ και όχι μόνο θα την χρεωκοπήσω σαν τον ιρβιγκ αλλα την στείλω να πλέκει σταυρούδακια σις φυλακές του σιγκ-σιγκ παρέα με τους μαυρούληδες που τόσο «αγαπά» και που θα την «αγαπήσουν» πολύ όταν μάθουν τι κούμασι είναι (ας είναι βέβαιη ότι θα το μάθουν)
     Γραφούν όλοι γράφει και η ΝΕΟΝΑΖΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΝΑΣΧΕΤΗ κορίννα

     Μου αρέσει!

    2. ΥΓ όχι μόνο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΑΠΕΞΩ απο Πανεπιστήμιο ΑΛΛΑ με τις ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ που γράφει δεν έχει τελιώσει ουτε το Γυμνάσιο!

     Μου αρέσει!

   2. Βούλγαρη

    θὰ κάνης μήνυσι καὶ στὶς ἐκδόσεις «Γκοβόστη» ποῦ πουλᾶνε τὰ βιβλία τοῦ Irving;

    Ξέχασα νὰ σοῦ γράψω ὅτι πέρασα ἔξω ἀπὸ τρία πανεπιστήμια.
    Ξέχασα τὸ Ἑλληνικὸ. 😆

    Ἄν τὸ ἐννοῆς,κύτταξε νὰ μοῦ κάνης μήνυσι καὶ ὄχι μύνηση,διότι μπορεῖ περαστικὴ μόνο νὰ ἤμουν ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια,ἀλλὰ τουλάχιστον ἔμαθα ὀρθογραφία.

    Αὐτοὶ ποὺ μᾶς διαβάζουν διαπιστώνουν ποιὸς λύσσαξε.

    Καημένο ἀνθρωπάκι!

    Μου αρέσει!

    1. Η ναζικορρίνα παραλήρει….τα χαπάκια της γρήγορα. την χάνουμε…»Καημένο» ναζιστικό παρμενίδιο όν που είναι τόσο jiunkie του αυτοέξευτελισμού της που θέλει 24 ώρες το 24ώρο να δικαιώνει την παραφρασμένη ρήση του Λόκ για τον Φιλμέρ…

     Μου αρέσει!

    1. Ειπαμε για το παρμενίδιο ον -κορρίνα ισχυει παραφρασμένη η ρήση του Τζών Λοκ για τον Φιλμέρ ,,,Ποτέ δεν έχω δει τέτοιες ΑΝΟΗΣΙΕΣ γραμένες σε ΄τέτοια «ελληνικά»

     Μου αρέσει!

    1. Μιλά και ο ΜΠΕΤΟΚΑΣ ναζικουρούνα nk που ΚΟΛΩΝΕΙ να στε’ιλει τις αρλουμπές σε ενα ΣΟΒΑΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ…’΄βέβαια τι να κάνειως γνήσια ΚΡΑΓΜΕΝΗ ΑΔΕΛΦΟΥΛΑ που είναι….Είπαμε στην Συγγρού «δουλεύει»
     ΥΓΕπειδή η ναζικουρούνα nk πουλα και ξάνα το ίδιο παραμύθι ας μας πεί τελικά τι χαιρετισμο δίνει το αγάλμα του Οκταβιανού Αυγούστου της Πρίμα Πόρτα ,,,,επίσης καθώς σε επιδείξη ναζικουτοπονηρίας παρουσιάσε …το εφίππο αγάλμα του Μάρκου Αυρήλιου που βρίσκονταν στο Campidoglio της Ρώμης το εν λογω αγαλμά ΔΕΝ υψώνει το χέρι συμφώνα με το ναζιστικό χαιρετισμό αλλά εκτείνει το χέρι το οποίο είναι στο ίδιο ύψος με το σώμα ‘όπως φαίνεται και από την φωτογράφια του στο ANCIENT WARFARE Vol VII, τεύχος 6 σελ. 6.»Wars of Marcus Aurelius»

     Μου αρέσει!

   3. Κερκυραῖε,

    ἡ περισπωμένη μου δὲν εἶναι ποτὲ ξαπλωτή,εἶναι κυμματοειδής διότι εἶναι ὀξεῖα(΄) καὶ βαρεῖα(`) καὶ τὸ καλλιτεχνικό της ὄνομα εἶναι ὀξυβαρεῖα.

    Ρὲ ποῦ ἔχω πέσει! 😆

    Μὰθετε γραμματικὴ διότι ὅπως λέγει ὁ Π.Κ Γεωργοῦντζος(γενικὸς ἐπιθεωρητὴς Μ.Ε καὶ πρόεδρος τῆς φιλολογικῆς ἑταιρείας «Πλάτων»),
    «Ἡ Γραμματικὴ γυμνάζει τὸν νοῦν εἰς ὀρθὴν λογικὴν σκέψιν καὶ ἀσφαλῆ κρίσιν πολύ περισσότερον ἀπὸ τὰ Μαθηματικὰ.»

    Μου αρέσει!

    1. Η «΄λογική» της κορρίνας της επιτρέπει να υποστηρίζει ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ σαν τον ιρβίγκ ;Εμένα πάντως δοκιδησφία μου μοιάζει….
     Τι άλλο θα ακούσουμε απο το επιδέξιο ΜΗΔΕΝΙΚΟ κατα την ρήση του Ι.Μ. Παναγιώτοπουλου του ολύμπιά!

     Μου αρέσει!

   4. Και εσύ τελικά ούτε μαθηματικά έμαθες
    που και σε κάτι πρακτικό θα χρησίμευαν
    ούτε η γυμναστική του Γεωργούντζου έδωσε λίγη ευλυγισία στο νιονιό οσυ!
    Έμαθες όμως τις περισπωμένες!
    Φοβερό εφόδιο για την ζωή!

    Μου αρέσει!

 2. Κατά τη Γλωσσολογία ως”αλφβάβητο” ορίζεται το«σύνολο συµβόλων µε ωρισµένη σειρά και τάξη, που χρησιµεύουν για να αποδίδονται οι στοιχειώδεις φθόγγοι µιάς γλώσσας, µε τον περιορισµό ο κάθε φθόγγος ν’ αντιστοιχή σ’ ένα µόνο σύµβολο και αντίστροφα».

  Στην αλφαβητική γραφή εποµένως(δηλαδή τη γραφή των λαών της Ευρώπης, της Αµερικής, της Αυστραλίας αλλά και άλλων περιοχών του πλανήτη) κάθε γράµµα αποδίδει ένα στοιχειώδη ήχο.

  Τούτο δεν ισχύει στις ατελέστερες της αλφαβητικής συλλαβικές γραφές, στις οποίες κάθε σύµβολο αποδίδει µία συλλαβή(δύο ή και περισσότερους ήχους- φθόγγους), όπως π.χ. στις συλλαβικές ελληνικές γραφές Γραµµική Α και Β ένα σύµβολο αποδίδει τη συλλαβή κο(κ+ο), άλλο σύµβολο τη συλλαβή πο(π+ο) κ.ο.κ.

  Στη φοινικική γραφή(που διαθέτει µόνο σύµφωνα και κανένα φωνήεν), στα ελάχιστα διασωθέντα δείγµατά της, η κατάσταση είναι ακόµα”χειρότερη”, δεδοµένου ότι κάθε σύµβολό της δεν αποδίδει ούτε κάν µία συγκεκριµένη συλλαβή, αλλά διαφορετικές, που το διάβασµά τους αφήνεται στην”έµπνευση” του αναγνώστη.

  ΜΕΓΑΛΗ ΗΤΤΑ ……τα αλεφακια

  Μου αρέσει!

  1. Εσύ δεν έχεις βαρεθεί να κάνεις copy-paste το ίδιο κείμενο με το οποίο δεν αποδεικνύεις απολύτως τίποτα; Σοβαρά, δεν έχεις βαρεθεί; Θα σου πρότεινα να το στείλεις με email σε όλους τους καθηγητές γλωσσολογίας και να μας κάνεις copy-paste εδώ την απάντησή τους.

   Καμία ήττα φαντασιόπληκτο τρολ….

   Μου αρέσει!

  2. Η Βασίλω στα σεντόνια της, ομολογούσε που και που από που το έκλεψε!
   Εσύ είσαι κλέφτης κατσαπλιάς!

   Με σεντόνια copy-paste πας μωρέ να κάνεις τον καμπόσο και να τυλίξεις την αμάθειά σου;
   Δεν έχεις ακόμα αντιληφθεί ότι γελάνε και οι ομοϊδεάτες σου;
   Και ούτε καν αυτοί ασχολούνται μαζί σου;

   Μου αρέσει!

  3. Κατά την γλωσσολογία δεν υπάρχει η λέξη «αλφάβητο» αλλά το «αλφαβητικό σύστημα γραφής» που σημαίνει το σύστημα γραφής στο οποίο κάθε γράφημα τείνει να αναπαριστά ένα φώνημα. (h**p://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=274)

   Επειδή το πήρες από κάποιον Λάμπρου, καλό είναι να τον ρωτήσεις που βρήκε αυτόν τον ορισμό.

   Μου αρέσει!

   1. Ένα φώνημα; δηλαδή φωνή-εν; (μάλλον ως φώνημα οι γλωσσολογία, την οποία προφανώς συνέταξαν γλωσσολόγοι, θα εννοεί-ούν και τα σύμφωνα)
    Τότε τα αγγλικά που έχουν για το ίδιο φώνημα δύο και τρία σύμβολα π.χ. q, c, k ποιό σύστημα γραφής ακολουθούν;
    Επίσης γράφουν – ation και προφέρουν εϊσον, δηλαδή το t είναι και σ;

    Μου αρέσει!

   2. Καμιά σχέση…..

    φώνημα : (γλωσσ.) η στοιχειώδης φωνητική μονάδα μιας γλώσσας που έχει διακριτική λειτουργία
    h**p://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1&dq=

    Μου αρέσει!

   3. Πωπω κερά μου …
    ποιός σε αντέχει …

    Στο αυγό σου και στ’ αυτί σου το ίδιο γράμμα είναι και υ και β και φ;
    Είσαι πρωταθλήτρια στο σπάσιμο … καρυδιών!

    Μου αρέσει!

   4. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

    Αλφάβητο είναι ένα σύστημα γραφής που γράφεται με σύμβολα τα οποία εικονίζουν τους στοιχειώδεις, τους απλούστατους ήχους, τους φθόγγους της γλώσσας. Κάθε φθόγγος έχει ένα ιδιαίτερο σύμβολο και κάθε σύμβολο παριστάνει γενικά έναν φθόγγο.
    ————–

    χεχεχεχεχε ακομα και η ………δικη σας Βικιπαίδεια
    ΣΑΣ ΞΕΦΤΙΛΙΖΕΙ

    ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ
    ΦΟΙΝΙΚΙΚΟ δηθεν αλφαβητο …………..δεδοµένου ότι κάθε σύµβολό του δεν αποδίδει ούτε κάν µία συγκεκριµένη συλλαβή,

    Μου αρέσει!

   5. History of writing systems

    While spoken or signed language is a more or less universal human competence that has been characteristic of the species from the beginning and that is commonly acquired by human beings without systematic instruction, writing is a technology of relatively recent history that must be taught to each generation of children.

    Historical accounts of the evolution of writing systems have until recently concentrated on a single aspect, increased efficiency, with the Greek invention of the alphabet being regarded as the culmination of a long historical evolution.

    http www britannica com

    with the Greek invention of the alphabet
    ΜΕ ΤΙΣ ΥΓΕΙΕΣ ΣΑΣ αλεφακια……britannica

    Μου αρέσει!

   6. ΣΑΣ ΞΕΦΤΙΛΗΣΕ Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ britannica

    ……….ποντικαραδες

    History of writing systems

    ……………… with the Greek invention of the alphabet

    being regarded as the culmination of a long historical evolution.

    http www britannica com

    with the Greek invention of the alphabet

    with the Greek invention of the alphabet

    with the Greek invention of the alphabet

    with the Greek invention of the alphabet

    with the Greek invention of the alphabet

    with the Greek invention of the alphabet

    with the Greek invention of the alphabet

    with the Greek invention of the alphabet

    Μου αρέσει!

   7. Κερκυραίος είπε

    Μαρτίου 18, 2014 στις 12:41 πμ
    Πωπω κερά μου …
    ποιός σε αντέχει …

    Στο αυγό σου και στ’ αυτί σου το ίδιο γράμμα είναι και υ και β και φ;
    Είσαι πρωταθλήτρια στο σπάσιμο … καρυδιών!
    _____________________________
    Έχεις διδαχθή διφθόγγους;
    Μάλλον ναι
    Τα μπαμπινιώτικα προτείνεται να γράφεται το αυτί ώς αφτί
    Όταν θα προταθή και το ένα ι τότε θα γράφης » το αφτί που έχει αφτί »
    Εδώ το δεύτερο αφτί είναι το γνωστό αυτή.

    Σε μας φόρτωσαν έναν μπαμπινιώτη μετά της κουστωδίας του βεβαίως στην αγγλία και γενικώς στις λατινογενείς γλώσσες
    υπάρχει αντίστοιχος μπαμπινιώτης που να προτείνει αντίστοιχες αλλαγές στα της γλώσσας τους;
    Μπα εεε;
    Εκεί δεν τους παίρνει.

    Μου αρέσει!

   8. nk, αφιερωμένο εξαιρετικά από την Brittanica…

    «Greek alphabet, writing system that was developed in Greece about 1000 bc.
    It is the direct or indirect ancestor of all modern European alphabets.
    Derived from the North Semitic alphabet via that of the Phoenicians, the Greek alphabet was modified to make it more efficient and accurate for writing a non-Semitic language by the addition of several new letters and the modification or dropping of several others.
    »

    Μου αρέσει!

   9. ιτας ΔΕΝ ΒΑΡΕΘΗΚΕΣ τα ψεματα
    παρακατω σε ξεφτυλισε ο αλλος με τις ψευτικες παραπομπες που εβαλες

    σε προηγουμενο θεμα ΕΒΑΖΕΣ ΨΕΜΑΤΑ απο τα χαλκεια της συγγρου κτλ
    για το Λεξικο Δημητρακου

    History of writing systems

    ……………… with the Greek invention of the alphabet

    being regarded as the culmination of a long historical evolution.

    http www britannica com

    with the Greek invention of the alphabet

    with the Greek invention of the alphabet

    with the Greek invention of the alphabet

    with the Greek invention of the alphabet

    with the Greek invention of the alphabet

    with the Greek invention of the alphabet

    with the Greek invention of the alphabet

    with the Greek invention of the alphabet

    με τις υγειες σου ακριτουλη

    Μου αρέσει!

   10. Πες ότι είσαι εκείνο το μπουμπούκι που χρησιμοποιεί το άρθρο της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής ως πηγή για τον Δημητράκο.

    Να σε βοηθήσω τότες βάζοντας το λινκ….. h**p://www.britannica.com/EBchecked/topic/244456/Greek-alphabet

    Με τις υγειές σου από την britannica.

    Μου αρέσει!

   11. ΑΓΑΠΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΡΟΛΛ ακριτακι

    το Λεξικο Δημητρακου το εχω, εγω ο ιδιος απο το 1969- 70

    καταλαβες μπουρδολογε μου

    ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΞΕΦΤΥΛΙΣΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΧΑΛΚΕΙΑ ΤΗΣ συγγρου σας……… σε εκεινο το αρθρο ;;;;

    ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΜΟΝΤΑΖΙΕΡΕΣ ……που λεει και ο τσιπρας

    ΥΓ While spoken or signed language is a more or less universal human competence that has been characteristic of the species from the beginning and that is commonly acquired by human beings without systematic instruction, writing is a technology of relatively recent history that must be taught to each generation of children. Historical accounts of the evolution of writing systems have until recently concentrated on a single aspect, increased efficiency,

    with the Greek invention of the alphabet

    being regarded as the culmination of a long historical evolution.

    ……………………………with the Greek invention of the alphabet

    http www britannica com EBchecked topic 649670 writing 53658 History-of-writing-systems

    ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΩΘΕΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ …..οταν την περασει η Ολυμπια

    Με τις υγειές σου από την britannica.
    ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧ και ………..χεχεχεχεχεχεχεχεχε
    ακομα και οι βρετανιδες…… λεμε

    Μου αρέσει!

  4. Είμαι ένα πιτσιρικακι καθυστερημενο,να παρει η ευχη την ατυχια μου,που προσφερει γελιο, ζητα “χαδακια” και γκρινιαζει για την ελλειψη ειδικης μεταχειρισης στο προσωπο του. Για αυτό και θελω ιδιαιτερα προνομια στην ιστοσελιδα,και την ευσπλαχνια τηςσυγκεντρωμενη,μαλιστα,κατ’ αποκλειστικοτητα,στην αφεντια μου..
   Βεβαια,θυμαμαι και τη βρεφικη ηλικια μου, και το ντάντεμα μου απο την τροφο που εφερε ικανη προοδο για να με καταστησει ετοιμο για συλλαβισμο,εντος λιγου διαστηματος,περασαν δε περασαν,καποια χρονακια,αφοτου με υιοθετησε η σπλαχνικη νεραιδα,αντικρυζουσα με πονο καρδιας, εμενα, το ανημπορο πλασμα του Θεου,το παιδί με νοητικη υστέρηση.
   Για αυτό σηκώνω το χερακι,για να σχεδιασω με την κιμωλια, την ορμητικη προσπαθεια για τον απογαλακτισμο μου απο τα δεσμα της υιοθεσιας,ενω χαιδευω,ως συνηθως,ως εμπειρος στα συνδρομα,παλια μου τεχνη κοσκινο, το αρχ…,αρχιστρατηγακι μου απο τους κοπρίτες

   Μου αρέσει!

 3. Στη φοινικική γραφή(που διαθέτει µόνο σύµφωνα και κανένα φωνήεν), στα ελάχιστα διασωθέντα δείγµατά της, η κατάσταση είναι ακόµα”χειρότερη”, δεδοµένου ότι κάθε σύµβολό της δεν αποδίδει ούτε κάν µία συγκεκριµένη συλλαβή, αλλά διαφορετικές, που το διάβασµά τους αφήνεται στην”έµπνευση” του αναγνώστη.

  Ετσι π.χ. ένα σύµφωνο µπορεί να διαβαστή ως µπα, µπου, µπε, µπι, µπο κ.ο.κ., ή κάποιο άλλο ως γκου, γκα, γκε, γκο κ.λπ.

  Εποµένως, η φοινικική γραφή όχι µόνο δεν αποτελεί αλφάβητο, αλλά δεν είναι ούτε καν εξελιγµένη συλλαβική γραφή, του βαθµού τελειότητας των αντιστοίχων ελληνικών συλλαβαρίων. ”

  ΟΥΤΕ ……..συλλαβαριο

  Μου αρέσει!

 4. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά ποιός πήρε το αλφάβητο ή για την ακρίβεια κάποια γράμματα απο τον άλλο. Έχουν διασωθεί κείμενα της Φοινικικής; Είναι αξιόλογα;

  Μου αρέσει!

  1. Ναι έχουν σωθεί και ναι είναι αξιόλογα. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία αποδεικνυουν το πως εξελίχθηκε η γραφή. Οσον αφορά το ελληνικό αλφάβητο είναι δανεισμένο από τους Φοίνικες.

   Μου αρέσει!

   1. κειμενα;
    μα εσυ παλια δεν εγραφες οτι ηταν ελαχιστες οι λεξεις που εγραφαν και ηταν «εμπορικου» περιεχομενου;

    απο ποτε το ενα κολο ντοματες,εγινε «κειμενο» και μαλιστα αξιολογο;

    Μου αρέσει!

   2. Από τη στιγμή που ο αριθμός των κειμένων αυτών είναι τόσο μεγάλος σε αριθμό, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ως γλώσσα, από την οποία μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Το γεγονός ότι τα κείμενα αυτά αναφέρονται σε εμπορικές συναλλάγες, δεν έχει σημασία. Θυμήσου τις πινακίδες με την Γραμμική Β’, και πάλι λογιστικού περιεχομένου είναι.

    Μου αρέσει!

   3. Ε κι εσύ μωρέ Φωτεινή, αφού σου λέει πως έχουν σωθεί και είναι αξιόλογα.
    Θα πρέπει να τον πιστέψεις.
    Τι διάλλα;

    Ένα φοινικικό κείμενο
    Καλέ πούντο; (με σπάσιμο του καρπού παρακαλώ)

    Μου αρέσει!

   4. μπαααα…

    δηλαδη το
    Ενα κιλο ντοματες,…
    ενα κιλο ντοματες…ενα κιλο αγγουρακια…ενα κιλο μπαμιες,(ολα δις,τρις κ.λ.π.) αποτελουν πληθωρα κειμενουν που στοιχειοθετουν και γλωσσα;

    Μου αρέσει!

   5. Οι αμφιβολίες για την μη προτεραιότητα των Φοινίκων έναντι των Ελλήνων στην ανακάλυψη της γραφής έγιναν βεβαιότητα,

    όταν ο καθηγητής Πωλ Φωρ, διεθνής αυθεντία της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, δημοσίευσε στο αμερικάνικο αρχαιολογικό περιοδικό, εκδόσεως του Πανεπιστημίου της Ινδιάνας, Nestor (έτος 16ον,1989,σελ.2288)

    ανακοίνωση, στην οποία παραθέτει και αποκρυπτογραφεί πινακίδες ελληνικής Γραμμικής Γραφής, που βρέθηκαν σε ανασκαφές στο κυκλώπειο τείχος των Πιλικάτων της Ιθάκης και χρονολογήθηκαν με σύγχρονες μεθόδους στο 2700 π.Χ.

    Γλώσσα των πινακίδων είναι η Ελληνική και η αποκρυπτογράφηση του Φωρ απέδωσε φωνητικά το συλλαβικό κείμενο ως εξής: Α]RE-DA-TI. DA-MI-U-A-. A-TE-NA-KA-NA-RE(ija)-TE.

    Η φωνητική αυτή απόδοση μεταφράζεται, κατά τον Γάλλο καθηγητή πάντοτε :«Ιδού τι εγώ η Αρεδάτις δίδω εις την άνασσαν, την θεάν Ρέαν:100 αίγας, 10 πρόβατα, 3 χοίρους».

    Ετσι ο Φωρ απέδειξε, ότι οι Έλληνες έγραφαν και μιλούσαν ελληνικά τουλάχιστον 1400 χρόνια πριν από την εμφάνιση των Φοινίκων και της γραφής τους στην ιστορία.

    ——————–

    2700 π.Χ…….χεχεχεχεχε αλεφακια μου

    Μου αρέσει!

   6. Φωτεινή, έτσι λες;;
    Εχεις διαβάσεις τα κείμενα με τη Γραμμική Β’;; Για πες μας πως ανακαλύψαν ότι τα κείμενα τύπου: το-σ(σα) φά-σγα-να ΞΙΦΟΣ 50, στοιχειοθετούν γλώσσα, και μάλιστα την ελληνική;;;

    Για ντομάτες δεν λένε τα κείμενα όχι, αλλά στο σύνολό τους, στοιχειοθετούν μια γλώσσα, τη Φοινικική

    Μου αρέσει!

   7. Η citizen of USA -ghulam of Albania τουρκαλαβαναζίβασίλω θα μπορουσε π.χ. να κοιτάξει την αναθηματική επιγραφή της Σαρδήνιας που αναφέρειστο βιβλιο του ο Καρλο Rάντζι πιν κάνει επιδείκη της ιστορικής της ΠΑΝΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗΣ οπως και με το Βίσμπουργκ -Γκετύσμπουργκ ;

    Μου αρέσει!

   1. εχει λογικη βαση αυτο που λες.

    π.χ.,μερικοι εμφανιζονται,ΜΟΝΟ σε τετοια αρθρα και ποτε σε κατι αλλο.
    που το παιρνουν ειδηση;
    εχουν ρανταρ;;;
    (για αυτο μαλλον τους μπερδεψα με τα …ελαφακια)

    Μου αρέσει!

   2. π.χ.,μερικοι εμφανιζονται,ΜΟΝΟ σε τετοια αρθρα και ποτε σε κατι αλλο.
    που το παιρνουν ειδηση;
    εχουν ρανταρ;;;
    φωτεινη είπε
    Μαρτίου 18, 2014 στις 12:00 πμ

    ……….χεχεχεχεχεχε

    Μου αρέσει!

   3. κι εγω το παρακολουθω,αλλα ξερεις ποσα αρθρα χανω,που με ενδιαφερουν;
    εσυ(εγω δεν αναφερθηκα σε κανεναν συγκεκριμενα,εσυ απαντησες),ποτε δεν σου ξεφυγε κανενα.

    και με ετοιμοτητα…λεπτου.

    Μου αρέσει!

   4. Δεν ξέρω στα σίγουρα, αλλά προφανώς θα έχουν υπάρξει αναρτήσεις σχετικές με το θέμα που ούτε τις είδα ποτέ μου…Και δεν ξέρω στα σίγουρα διότι δεν βρίσκομαι εδώ 24 το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα,το μήνα, το χρόνο κλπ για να βλέπω τις αναρτήσεις μην τυχόν και χάσω καμία σχετική με το αλφάβητο…

    Μου αρέσει!

   5. Και εσύ πως το ξέρεις αφού όπως είπες χάνεις συνεχώς άρθρα που σε ενδιαφέρουν;;; Δεν ξέρω αν έχω χάσει, αλλά όχι, δεν είμαι εδώ συνέχεια μην τυχόν και χάσω κάτι. Και σήμερα λάθος μου που θέλησα να συγχαρώ τον ΑΚΡΙΤΑ για το σχόλιο του και παρασύρθηκα….Καληνύχτα!

    Μου αρέσει!

   6. Λές καί περιμένει στήν γωνία γιά νά μάς αναλύση γιά άλλη μία φορά το μεγαλείο τού ανύπαρκτου φοινικικού αλφαβήτου.
    Καί ερωτώ εγώ η αφελής γιά πολοστή φορά…
    η γυναίκα πού κατάγεται από τήν Φοινίκη λέγεται φοινικέζα;

    Μου αρέσει!

   7. Και σενά τι λόγος σου πέφτει μωρή ποντικονυφίτσα
    πότε και που θα μπει ο καθένας ;
    Τον απουσιολόγο ανέλαβες να κάνεις εδώ πέρα που έχεις πιάσει από χρόνια μόνιμο στασίδι;

    Μου αρέσει!

   8. Κερκυραίος είπε
    Μαρτίου 18, 2014 στις 1:07 πμ

    Και σενά τι λόγος σου πέφτει μωρή ποντικονυφίτσα
    πότε και που θα μπει ο καθένας ;
    Τον απουσιολόγο ανέλαβες να κάνεις εδώ πέρα που έχεις πιάσει από χρόνια μόνιμο στασίδι;

    ———————–

    ΤΟ ΤΡΕΛΑΝΑΤΕ ……………….το παλλουκαρι

    δεσποσυνη* Φωτεινη ….θα σας μαλωσω
    χεχεχεχεχεχεχεχε

    *(παλαιότ.)

    Μου αρέσει!

   9. Κι εσένα τι λόγος σου πέφτει μωρή ποντικομαμμή πότε και που θα απευθυνθή ο καθένας;
    Τον υπερασπιστή ανέλαβες να κάνεις εδώ πέρα που έχεις πιάσει από χρόνια στασίδι;

    (δυό λεξούλες άλλαξα, μονάχα)

    Μου αρέσει!

   10. Την χέσανε τα γνωστά μαλακισμένα πάλι την ανάρτηση
    επιστημονικού ενδιαφέροντος άμα λάχει
    και μπήκανε τα «μορφωμένα» κατιναριά να συμβάλλουν με τις γνώσεις και προβληματισμό τους!
    Αντε …
    έχετε τον Νκ … τον καθηγητάρα …
    τραβάτε για σεμινάρια!

    Μου αρέσει!

   11. Την χέσανε τα γνωστά μαλακισμένα πάλι την ανάρτηση
    επιστημονικού ενδιαφέροντος άμα λάχει
    και μπήκανε τα “μορφωμένα” κατιναριά να συμβάλλουν με τις γνώσεις και προβληματισμό τους!
    Αντε …
    έχετε τον Κερκυραίο … τον καθηγητάρα …
    τραβάτε για σεμινάρια!

    (μια λέξη άλλαξα αυτή τη φορά)

    Μου αρέσει!

   12. Την χέσανε τα γνωστά μαλακισμένα πάλι την ανάρτηση
    επιστημονικού ενδιαφέροντος άμα λάχει
    και μπήκανε τα ΠΑΝΑΣΧΕΤΑ “μορφωμένα” κατιναριά να συμβάλλουν με τις γνώσεις και προβληματισμό τους!
    Αντε …
    έχετε την asilais … την ΠΑΝΑΣΧΕΤΗ καθηγήτρια …
    τραβάτε για σεμινάρια!

    Μου αρέσει!

   13. για να βουλωσουνε κατι ανανδρα στοματα…που βριζουν γυναικοπαιδα.,..

    ———————–ΤΟ …ΡΑΝΤΑΡ—————————–

    -το πρωτο κοσμικο αλφαβητο της κρητης.

    -Λυκόσουρα:Η πανάρχαια πόλη που καταρρίπτει τις “ινδοευρωπαϊκές” ψευδοθεωρίες

    -Ὅσοι ζωντανοί

    -Μπουκώστε χρήμα! Το Mega παίζει διαφήμιση Αλβανικού σοσιαλιστικού κόμματος! Παρασκήνιο με ισλαμοφασίστες και τσάμηδες… (βίντεο)

    -Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων-Κορυφαίο ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στην ΕΤ1 !

    -Τὸ Ἑλληνικὸ Ἀλφάβητο.

    -Η αποκωδικοποίηση του DNA καταρρίπτει και το ναζιστικό παραμυθι του ινδοευρωπαϊσμού.

    -Μα τα χίλια Άλεφ!Οι αρχαίοι Μακεδόνες στέλνουν αδιάβαστους,γλωσσολόγους και “πρόθυμους”..

    Μου αρέσει!

  2. Ναι έχουν διασωθεί, είναι στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη ακόμα και στην Σαρδηνία. Είναι του 11ου αιώνα π.Χ..
   Πως αποδεικνύεται ότι οι Φοίνικες ανακάλυψαν ή πήραν από αλλού το αλφάβητο;
   Από την εύρεση πρωτοσημίτικων επιγραφών, οι οποίες χρησιμοποιούσαν το αλφάβητο που πήραν μετά οι Φοίνικες και το εξέλιξαν.
   Η Φοινικική γλώσσα είναι διαφορετική από την Πρωτοσημίτικη ή Πρωτοχανναατική όπως αναφέρεται στο άρθρο.

   Μου αρέσει!

  3. μιλήσε η φτυχιούχος του οθωμανικού δικαίου της εποχής του σελήμ του μέθυσου-citizen of USA- ghulam of Albania. που αντί να γράωει ελληνικά γράφει ψυχόλα και βέπετε.πριν ξάνακάνει επιδείξη της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗΣ δεν κοιτά ην επιγράφη που ανάφερω για να μην πώ για τις επιγράφες που ανάφερει ο Ακρίτας..

   Μου αρέσει!

 5. Υπάρχουν δυο εκδοχές για την σχέση ελληνικής και λατινικής γλώσσας, η μια είναι πως πρόκειται για αδελφές από κοινή καταγωγή γλώσσες και η δεύτερη πως η πρώτη, πολύ πιο εξελιγμένη αρχικά επηρέασε την δεύτερη (και ένας συνδυασμός των δύο περιπτώσεων).
  Το ενδιαφέρον πάντως είναι η σχέση τους, στην θεματική της διάσταση.
  Έτσι εάν προστρέξει κάποιος στα λεξικά, πχ του Valpy ή αργότερα των Vanicek, Breal, Walde (που ο Hofmann χρησιμοποίησε για το πολυ καλο και ευσύνοπτο ετυμολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής), Ernout και άλλων, βρίσκει πλήθος λέξεων κοινής βασικής ρίζας-ετύμου χωρίς «σπρώξιμο» παρετυμολόγησης.
  Η παλιά εκμάθηση των λατινικών στα σχολεία, εκτός των ωφελημάτων απο την ανάγνωση των κλασικών κειμένων, έδινε και μια καλή πρόσβαση ευκολίας στις λατινογενείς γλώσσες (ιδίως ιταλικής και γαλλικής).
  Μια προσωπική αναζήτηση στην αγγλική και στο λεξικό Merriam-Webster Unabridged Dictionary, με αλλεπάλληλα κλικ στην παράγραφο etymology, παρουσιάζει για τους μη ειδήμονες πολύ δημιουργικό ενδιαφέρον.
  Τώρα, η απώτερη καταγωγή αυτών των γλωσσών θα πρέπει να αφορά περισσότερο τις σκιές των αρχαίων στα ηλύσια πεδία, που λύνουν εκεί και δικαίως ως άμεσα ενδιαφερόμενοι τις διαφορές τους και των πολύ ειδικών (με όλες τις διακινδυνεύσεις από ανανεούμενες νέες αποκαλύψεις).
  Εάν κάτι (στα όρια της αποδεικτικής από τους ειδικότερους) μας φαίνεται αντεπιστημονικό, ή άνευ αξίας, μπορούμε κάλλιστα να το απορρίψουμε και κανείς δεν μας το επιβάλλει με το ζόρι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό.
  Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης στην άποψη και στην εκφορά της δεν πρέπει να αμφισβητείται σε κανένα και από κανένα.
  Εάν το προεκτείνουμε αυτό μας πάει σε κοινότητες, κράτη κοκ και τελικά απορρίπτει τις ογκώδεις και δυσκίνητες αυτοκρατορίες, όπως και αν ονομάζονται.
  Είμαστε ό,τι τρώμε και ό,τι μετά από πολύ, ή λιγώτερο κόπο πιστεύουμε.

  Μου αρέσει!

 6. Abjad λέγονται οι δυτικού σημιτικού τύπου γραφές. Όχι αλφάβητα. Έχει υιοθετηθεί καταχραστικά να αποκαλείται αλφάβητο το abjad.

  «An abjad is a type of writing system where each symbol always or usually stands for a consonant, leaving the reader to supply the appropriate vowel. It is a term suggested by Peter T. Daniels to replace the common terms «consonantary», «consonantal alphabet» or «syllabary» to refer to the family of scripts called West Semitic.»

  «According to the formulations of Daniels, abjads differ from alphabets in that only consonants, not vowels, are represented among the basic graphemes.»

  en.wikipedia.org/wiki/Abjad

  Όπως το γιαούρτι που πουλάει ο Chobanις ο Kούρδος στις USA και το αποκαλεί Greek.

  livemedia.gr/webtv/live/album/2331

  Μια ζωή τα ίδια έκαναν οι ανατολίτες.

  Μου αρέσει!

  1. Με την κυριολεξία του όρου το πρώτο αλφάβητο είναι ασφαλώς το ελληνικό
   αλλά δεν είναι αυτή νομίζω η συζήτηση και το θέμα
   τι είναι πραγματικό αλφάβητο και τι είναι abjad

   μιλάμε για μιά νέα επινόηση στην γραφή, άσχετα αν θα την αποκαλέσουμε αλφάβητο ή κάτι άλλο
   την επινόηση τα γραμματα να αντιστοιχούν σε φθόγγους, έστω και με ατελείς γραφές
   και οι γλωσσολόγοι λένε ότι αυτή η επινόηση είναι φοινικική.

   Αυτό νομίζω εννοούμε όταν λέμε περί φοινικικής καταγωγής του ελληνικού αλφαβήτου
   ακόμα και το αν δανείστηκε ή προσάρμοσε κάποια έτοιμα γράμματα είναι ελαχίστης σημασίας, θα μπορούσαν να είναι όλα καινούργια
   για μια νέα ανακάλυψη γραφής μιλάμε που αντικαθιστά την έως τότε γνωστή συλλαβογραφική
   και αυτό δεν θέλουν να καταλάβουν κάποιοι επιμένοντας ανόητα να βυζαντινολογούν με περιτολογίες!
   Ας αποδειχθεί στο μέλλον ότι αυτή η επινόηση είναι ελληνική, μακάρι
   αλλά με αναπόδεικτα στοιχεία και ένα σωρό ανοησίες δεν καταλαβαίνω τι κερδίζουμε!
   Μάλλον γραφικό επαρχιωτισμό επιδεικνύουμε!
   Μήπως στο κάτω-κάτω μειώνεται η αξία της ελληνικής γλώσσας από αυτό;
   Ή θα ανεβεί αν αποδειχθεί το αντίθετο;

   Μου αρέσει!

   1. Κερκυραίος είπε

    Μαρτίου 18, 2014 στις 12:20 πμ

    και οι γλωσσολόγοι λένε ότι αυτή η επινόηση είναι φοινικική.

    ……………………………………………

    Οι γλωσσολόγοι είναι αρχαιολόγοι;
    Όχι, άρα ως τι διατείνονται οτι η γραπτή γλώσσα είναι φοινικική την στιγμή που απεδείχθη με αρχαιολογικά ευρήματα οτι οι Έλληνες και ωμιλούσαν και έγραφαν;
    Γιατί τόση μανία εκπορευομένη από γνωστά κέντρα;
    Και μην ακούσω τις γνωστές λαλακίες περί συνομωσιολογίας, διότι οι αποδείξεις είναι εύκολες.

    __________________________________________________________

    Μάλλον γραφικό επαρχιωτισμό επιδεικνύουμε!

    ………………..

    Τίγκα είναι του μουσεία πολλών χωρών με Ελληνικά αγάλματα, για δεν φτιάχνουν δικά τους και χρησιμοποιούν τα δικά μας;
    Και τα κλέβουν και μας κατηγορούν για επαρχιωτισμό, βρε τι καλά;
    Φέρτε τα πίσω ρε ντουφάλες να δούμε τι θάχετε να δείχνετε
    ____________________________________________________________________

    Μήπως στο κάτω-κάτω μειώνεται η αξία της ελληνικής γλώσσας από αυτό;
    Ή θα ανεβεί αν αποδειχθεί το αντίθετο;

    ………………..
    Θα μπουν τα πράγματα στην θέση τους
    Σου αρκεί;
    Να σου δώσω ένα παράδειγμα
    Γιατί ψάχνει το υιοθετημένο παιδί τους φυσικούς του γονείς;

    Μου αρέσει!

  2. Άλλα λέει η πηγή σου.
   Αναφέρει ότι …..«είναι ένας όρος που προτείνεται από τον Peter T. Daniels για την αντικατάσταση των κοινών όρων «consonantary», «συμφωνικό αλφάβητο» ή «συλλαβάριο» για να αναφερθεί στην οικογένεια των γραφών που ονομάζεται Δυτική Σημιτική ».
   Άρα δεν έχει γίνει αποδεκτός ακόμα.

   Μου αρέσει!

   1. Ακρίτα δες και εδώ

    omniglot.com/writing/alphabetic.htm

    Abjads / Consonant alphabets

    Abjads, or consonant alphabets, represent consonants only, or consonants plus some vowels. Full vowel indication (vocalisation) can be added, usually by means of diacritics, but this is not usually done. Most of abjads, with the exception of Ugaritic, are written from right to left.

    Some scripts, such as Arabic, are used both as an abjad and as an alphabet.

    Χρησιμοποιείται ήδη ο όρος ως

    Abjads / Consonant alphabets.

    Xρησιμοποιεί τον όρο Abjad και όχι Consonant alphabet στην ονομασία της Φοινικικής γραφής.

    Μου αρέσει!

   2. The Polish American Assyriologist Ignace Gelb distinguished four stages in this evolution,

    beginning with picture writing, which expressed ideas directly;

    followed by word-based writing systems;

    then by sound-based syllabic writing systems, including unvocalized syllabaries or consonantal systems;

    and concluding with the Greek … (

    αχ, ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ….το λενε και οι

    …………..ΒΡΕΤΤΑΝΙΔΕΣ προισταμενες , της γλωσσης περικαλω

    Μου αρέσει!

  3. Οι επιγραφές στο φοινικικό αλφάβητο στα μουσεία του Λιβάνου και άλλου «μάλλον» δεν υπάρχουν για την ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΝΑΣΧΕΤΗ astialais ,,,Παντώς καλύτερα να μην μιλά για αλφάβητο καθώς α) εχει ρεζιλευτεί πολλές φορές οπώς π.χ. όταν προσπαθούσε να «αποδείξει» ότι απόγονοι των Φοινικών είναι οι Εβραίοι β) εχει ρεζιλεύτει και «αλλού» ξέρει που τόσο πολύ που δεν έχει τολμήσει να ξανάπο και γ) μιλά για αρχαιολογία δεν έχει ΙΔΕΑ τι εστί στρωματογραφία…βέβαια που να το ξέρει,… είπαμε ,,,,τοι απολυτήριο του Δημοτικού το πήρε με το λαδάκι του μπαμπά της….

   Μου αρέσει!

    1. Ο Θεός ας λυπηθεί την Astillais και ας την ΄δώσει έστω και ένα δράμι μύάλο….
     ΥΓ χαιρετίσματα (ξέρει απο πού) αλήθεια θα ξάναεμφανοστεί ποτέ «εκει»;

     Μου αρέσει!

   1. Η επιγραφη ετελευτησε τον βιο της,ζωη σε λογου μας,και η επιμονη μας επι του θεματος δινει ανοστια στη συζητηση.Ουτε για το ζητημα του «ΑΠΟ»,δηλαδη του Οτσαλαν,τολμα κανεις να μιλησει,προτου καταφθασει κανα μηνυματακι απο καναν ακαδημαικο της Ρωμαικης,μεν,εποχης,αλλα με εξηγησεις προφητικου,εγκυρου χαρακτηρα για τα συμβαντα του μελλοντος.
    Ορισμενοι,δε,απορω,πως δεν αιτουνται «αλλον μυ» απο τον Θεο,για να κανουν τη δουλεια τους.Ο «Παντως»,που ειναι το υποκοριστικο του Παντελεημονα,φερομενος σε συνεση,αποφευγει τις ομιλιες γυρω απο το αλφαβητο.

    Μου αρέσει!

   2. Ειμαι ενα πιτσιρικακι καθυστερημενο που ζητα “χαδακια” και γκρινιαζει ελλειψη ειδικης μεταχειρισης στο προσωπο του. Για αυτό και θελω ιδιαιτερα προνομια στην ιστοσελιδα,και την ευσπλαχνια τηςσυγκεντρωμενη,μαλιστα,κατ’ αποκλειστικοτητα,στην αφεντια μου.
    Ενω ειμαι αδαης περι τα πνευματικα,παριστανω τον καλλιεργημενο, και αποφαινμαι,κατηγορηματικα για οτιδηποτε.
    Καθως διψω,τι ποθος κι αυτος, για ευκαιριες αναδειξης,της κακιας μου,επιτιθεμαι σε σχολιαστες.αποζωτηντας αυτον,ο οποιος θα με σκυλοβρισει,για να σταθω αλαλος,”υπακουος”,απεναντι του,μετα το συμβαν. Πρεπει,πραγματικα,να κλαιω και να γελω για το καταντημα μου.

    Μου αρέσει!

 7. «Akritas είπε
  Μαρτίου 17, 2014 στις 11:54 μμ

  Ναι έχουν διασωθεί, είναι στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη ακόμα και στην Σαρδηνία. Είναι του 11ου αιώνα π.Χ..»

  Θα σου έκανε κόπο να μας παραπέμψεις σε κάποιο site να δούμε αυτό που λες;
  Η πρώτη Φοινικική επιγραφή από όσο ξέρω είναι του 9ου π.Χ. αιώνα σκαλισμένη στην λάρνακα του Αχιράμ.

  Μου αρέσει!

  1. Από το βιβλίο του Roger D. Woodward με τον τίτλο «The Ancient Languages of Syria-Palestine and Arabia»
   h**p://books.google.gr/books?id=vTrT-bZyuPcC&pg=PA82&lpg=PA82&dq=description+of+the+sources+for+the+Phoenician+language+depends+to+a+certain+extent+on+what&source=bl&ots=Hcz8PTsuEH&sig=EA50nmdsadT1SSSDUPZ2v5Xee34&hl=el&sa=X&ei=J3MnU83zCMantAa0rYGACQ&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=description%20of%20the%20sources%20for%20the%20Phoenician%20language%20depends%20to%20a%20certain%20extent%20on%20what&f=false

   …«The inscription on an eleventh-century fragmentary stela from Nora on Sardinia is most reasonably, given script and provenance, identified as Phoenician

   Μου αρέσει!

   1. Αλλά οι αρχαιολογικές ανασκαφές στον ελληνικό χώρο την τελευταία 12ετία απέδωσαν και άλλες πολλές και μεγάλες εκπλήξεις:

    Οι Έλληνες έγραφαν όχι μόνο τις συλλαβικές Γραμμική Α και Β Γραφές τους αλλά και ένα είδος γραφής πανομοιότυπης με εκείνη του Αλφαβήτου τουλάχιστον από το 6000 π.Χ.

    Πράγματι στο Δισπηλιό, μέσα στα νερά της λίμνης της Καστοριάς, ο καθηγητής Γ. Χουρμουζιάδης ανακάλυψε ενεπίγραφη πινακίδα με γραφή σχεδόν όμοια με την αλφαβητική, η οποία χρονολογήθηκε με τις σύγχρονες μεθόδους του ραδιενεργού άνθρακα (C14) και της οπτικής θερμοφωταύγειας στο 5250 π.Χ.

    ……………..5250 π.Χ. …………..

    Μου αρέσει!

   2. Ευχαριστώ Ακρίτα για την παραπομπή.
    Δες εδώ:
    C. 825-780 according to Robin Lane Fox, Travelling Heroes in the Epic Age of Homer, 2008:120f and note p. 382; the stone is illustrated fig. 21.

    The Nora Stone or Nora Inscription is an ancient inscription found at Nora on the south coast of Sardinia in 1773. Though its precise finding place has been forgotten, it has been dated by palaeographic methods to the late 9th century to early 8th century BCE and is still considered the oldest Phoenician inscription yet found in Sardinia. It is conserved at the Museo archeologico nazionale, Cagliari.

    en.wikipedia.org/wiki/Nora_Stone

    Ίδια χρονολόγηση δίνουν όπως του Χιράμ της Βύβλου. 8ο-9ο π.Χ. αιώνα.

    Μου αρέσει!

   3. Τρία χρόνια αργότερα ο έφορος Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Ν. Σάμψων,

    ανασκάπτοντας το «Σπήλαιο του Κύκλωπα» της ερημονησίδας Γιούρα Αλοννήσου (Βόρειες Σποράδες),

    ανακάλυψε θραύσματα αγγείων («όστρακα»)

    με γράμματα πανομοιότυπα με εκείνα του σημερινού ελληνικού Αλφαβήτου,

    τα οποία χρονολογήθηκαν με τις ίδιες μεθόδους

    στο 5500-6000 π.Χ.

    Μου αρέσει!

  2. Το Δικερι τα ‘ χει παιξει
   προσπαθει να μας εμπαιξει
   σαν κοριτσι αλαλαζει
   το ρεζιλι του δε βγαζει.

   Που ως «Φιρικης» τα τσουγκριζει
   στο «Ντιφενς»,ολο μουγκριζει.
   Μα τον πηραν στο «ψιλο»
   και του ριχνουν τον χυλο

   απαντες,μ’ αυτον ταιζουν,
   το Δικερι,το φροντιζουν,
   μη θυμωσει ο κωμικος τους
   και πονεσει ο κολικος τους.

   Απο τα γελια,εννοειται
   αλλα,αυτος δε συγκινειται.
   Του Κατελη ειναι ο κλωνος
   κοψε τρυπα του κυκλωνος.

   Μου αρέσει!

   1. Είμαι ένα πιτσιρικακι καθυστερημενο,να παρει η ευχη την ατυχια μου,που προσφερει γελιο, ζητα “χαδακια” και γκρινιαζει για την ελλειψη ειδικης μεταχειρισης στο προσωπο του. Για αυτό και θελω ιδιαιτερα προνομια στην ιστοσελιδα,και την ευσπλαχνια τηςσυγκεντρωμενη,μαλιστα,κατ’ αποκλειστικοτητα,στην αφεντια μου..
    Βεβαια,θυμαμαι και τη βρεφικη ηλικια μου, και το ντάντεμα μου απο την τροφο που εφερε ικανη προοδο για να με καταστησει ετοιμο για συλλαβισμο,εντος λιγου διαστηματος,περασαν δε περασαν,καποια χρονακια,αφοτου με υιοθετησε η σπλαχνικη νεραιδα,αντικρυζουσα με πονο καρδιας, εμενα, το ανημπορο πλασμα του Θεου,το παιδί με νοητικη υστέρηση.
    Για αυτό σηκώνω το χερακι,για να σχεδιασω με την κιμωλια, την ορμητικη προσπαθεια για τον απογαλακτισμο μου απο τα δεσμα της υιοθεσιας,ενω χαιδευω,ως συνηθως,ως εμπειρος στα συνδρομα,παλια μου τεχνη κοσκινο, το αρχ…,αρχιστρατηγακι μου απο τους κοπρίτες

    Μου αρέσει!

  3. Για την Αχιράμ βρήκα αυτό…..

   h**p://books.google.gr/books?id=0_KnI588AnkC&pg=PA27&dq=phoenician+alphabet&hl=el&sa=X&ei=Pe4nU5ToC8LwhQfp64CACA&ved=0CDoQ6AEwAQ#v=onepage&q=phoenician%20alphabet&f=fal

   …«the inscription of the Ahiram sarcophagus, dated c.1000 B.C…… »…

   …«Phoenician inscription of Ahiram. From Byblos late 11th century B.C.»

   Προφανώς εκτός από αυτήν της σαρκοφάγου βρέθηκαν και άλλες, προγενέστερες.

   Μου αρέσει!

   1. Ευτυχώς που κάποιοι συνεχίζουν σοβαρά την συζήτηση
    στην κερκίδα των θεατών γίνεται της πουτάνας!

    Συνεχίστε έτσι εσείς κα μην μας δίνετε σημασία
    όσοι ενδιαφέρονται κάτι να δούν και να μαθουν
    θα το δούν!

    Μου αρέσει!

   2. Akritas
    Σε συγχαιρω οχι μονο για τις γνωσεις σου αλλα και για την προσπαθεια σου να περασεις στα ζωα την γραφη των ανθρωπων.Παντως κανει εντυπωση η επιμονη καποιων πολυ αστειων αλλα και αμαθων να γελοιοποιησουν αυτα που αναφερες αλλα αυτοι δεν γνωριζαν.Να σε βλεπουμε εδω πιο συχνα.

    Μου αρέσει!

   3. Nic Nicopoulos είπε
    Μαρτίου 18, 2014 στις 4:13 μμ

    Akritas
    Σε συγχαιρω οχι μονο για τις γνωσεις σου αλλα και για την προσπαθεια σου να περασεις στα ζωα την γραφη των ανθρωπων.Παντως κανει εντυπωση η επιμονη καποιων πολυ αστειων αλλα και αμαθων να γελοιοποιησουν αυτα που αναφερες αλλα αυτοι δεν γνωριζαν.Να σε βλεπουμε εδω πιο συχνα.
    Akritas είπε
    Μαρτίου 18, 2014 στις 8:40 μμ

    Ευχαριστώ κ. Νικόπουλε για τα καλά σας λόγια.

    ——————————

    χεχεχεχεχεχεχ,,,,,,,,,,ειπαμε ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ προπαγανδας στις Αχτιδικες και τις ΚΟΒες

    Μου αρέσει!

 8. jtsa.edu/Documents/pagedocs/JANES/1983 15/Wallenfels15.pdf

  Εδώ μπορεί κάποιος να πάρει πληροφορίες για την σαρκοφάγο του Αχιράμ της Βύβλου. Ο αρχαιολόγος Porada έδωσε πολύ χαμηλότερη χρονολόγηση 7ου-9ου π.Χ. αιώνα.

  Μου αρέσει!

   1. Όχι, δεν έχω υπεύθυνη απάντηση αυτή τη στιγμή στο ερώτημά σας, δεν είμαι γλωσσολόγος, είμαι χομπίστας και για να σας απαντήσω με σοβαρότητα θα πρέπει να κάνω χρήση βιβλίων που αυτήν την στιγμή αδυνατώ.
    Για να το ελαφρύνωμε ολίγο, σκεφθήτε πως η ετυμολογία είναι το πάθος από τα 14 μου χρόνια και όμως! δεν ακολούθησα ούτε κατά προσέγγιση αυτόν τον τομέα, απλώς έκανα μια προσωπική εργασία της οποίας την προσβαση έχω (αφορά την αγγλική γλώσσα).

    Μου αρέσει!

 9. Ακομα τρεχουν οι φιλοΙουδαιοι, να μας πεισουν για την αξια της λογοτεχνιας τους;; Τα ορνηθοσκαλισματα και τα ασυνταχτα και ασυναρτητα γραπτα/γραμμες/χαραγματα;;

  Καντε περα ρεεε.

  Το Ελληνικο φως θα σας τυφλωσει, αιωνιοι κατσαπλιαδες, αιωνια εμπορακια. Εξω ρεεε.

  Μ.Α.Τ.Σ μουτσ κερκυραιε, σε εσενα και το σιναφι σου…………..ερχονται αλλαγες φιλαρακο μου !!

  Μου αρέσει!

  1. Ταδε έφη το ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΝΑΣΧΕΤΟ αλβανοτρόλ eksothen συμμφώνα με το οποίο οι Ιακωβίνοι ο Μάλθους και το μυστηριώδες όν Fabius (βάσικα για την Fabian Society θέλει να μιλήσεο άλλα είναι τόσο ΠΑΝΑΣΧΕΤΟ) είναι λέει το ίδιο πράγμα …ο Ενρίκος ο VII ,ο ηγέτης του agglikan folk το περιμένει στο Δαδνί…

   Μου αρέσει!

  2. Πουρνό-πουρνό την ρίχνεις την παχειά κακομοίρη μου;
   Η μαλακία σε κάνει και βλέπεις … φως Ελληνικόν;
   Ωωω ρε κάτι Ελληνο-φωτισμένοι καραβανάδες!
   Θα κάνουν πραξικόπημα να αναλάβουν και τα πανεπιστήμια!
   Τα σκατά που έχουν στο κεφάλι τους δεν θα αλλάξουν ποτέ!

   Έξω ρεεε οι επιστήμονες του κώλου!
   Τι είναι επιστήμη και τι επιστημονική αλήθεια θα το διατάζουν οι έξωθεν
   και ελληνοφωτισμένοι στρατόκαυλοι!

   Να τι θα πει πραγματικοί επιστήμονες απόφοιτοι ας πούμε

   Μου αρέσει!

 10. Οι Φοίνικες όπως γνωρίζουμε ιστορικά ήταν Έλληνες άποικοι απο το Άργος με πιθανές προσμείξεις με κάποιο σημιτικό φύλο. Όχι εβραικό. Πιθανότατα όμως στους Έλληνες να προσέτρεξαν οι κυνηγημένοι Εβραίοι ομοφυλόφιλοι της φυλής του Βενιαμίν. Λόγω της ομοφυλοφιλίας τους οι Έλληνες μάλλον τους χρησιμοποίησαν στο ιερατείο αφού δεν έκαναν για πολεμιστές. Όπως και σήμερα πολλοί καταφεύγουν σε μοναστήρια κλπ. Δεν ήταν και δύσκολο να αλλαξοπιστήσουν λόγω της έχθρας τους με τη φυλή του Ιούδα που τους εξόντωνε. Αυτοί πρέπει να ήταν οι λεγόμενοι Γεφυραίοι οι οποίοι δεν άντεξαν την καταπίεση της φυλής του Ιούδα που ήθελε να κρατήσει το σκήπτρο και την ηγεσία με τρυκ τύπου Γούρι Γκέλερ (Φύτρωσε στο μπαστούνι ένα φυτό). Δεν είναι τυχαίο που οι μοναδικοί αποδεδειγμένα ομοφυλόφιλοι στην Αρχαία Ελλάδα ήταν οι Γεφυραίοι Αρμόδιος και Αριστογείτων. Απο ‘κει και πέρα τα Άλφα στα ελληνικά δεν έχει καμία σχέση με το Φοινικικό Άλεφ. Το ένα προφέρεται σαν α στα ελληνικά και στα φοινικά σαν γάμμα. Επίσης, στα ελληνικά έχει νόημα αφού σημαίνει αρχή ενώ στα φοινικικά βόδι.

  Μου αρέσει!

  1. Αμμμμ μπραβο. Τι Γραφει ο Ομηρος για τους πλεον σημιτικους φοινικες στο εργο του Οδυσσεια κεφαλαιο ‘Ο’ σελιδα 416;; «τρωκτες/απατεωνες».

   Με ποιους ελαβαν μερος οι σημιτικοι πλεον φοινικες στους Ελληνοπερσικους πολεμους/μαχες τον 5ο αιωνα π.χ. (ναυτικο);;

   Μου αρέσει!

   1. 1. Ο Κάδμος ήταν απο το Άργος και επέστρεψε σε αυτό. Αναφέρεται σε όλα τα Αρχαία κείμενα.
    2. Η φυλή του Βενιαμίν το είχε ρίξει στην ομοφυλοφιλία και το σοδομισμό. Οι Ιουδαίοι τους εξόντωσαν σχεδόν όλους. Κράτησαν μερικούς για να αναβιώσει και πάλι η φυλή. Αναφέρεται απο τις Εβραικές γραφές.
    3. Τα ίδια ισχύουν και για το ραβδί της φυλής του Ιούδα. Επίσης αναφέρεται στις γραφές.
    4. Οι Γεφυραίοι είχαν ασχοληθεί με το ιερατείο. Αναφέρεται επίσης σε όλα τα αρχαία και όχι μόνο, κείμενα. Ακόμα και η ονομασία ποντίφικας σημαίνει Γεφυραίος.
    5. Το οτι οι Αρμόδιος και Αριστογείτων ήταν ομοφυλόφιλοι και Γεφυραίοι είναι περιττό να το τεκμηριώσω,
    6. Το Άλεφ στα φοινικικά δεν προφέρεται ως Άλφα. Είναι πασίγνωστο.
    Για ψάξε το λίγο.

    Μου αρέσει!

   2. Έτσι …
    και όταν τα βάλεις όλα μαζί γίνεται μια ωραία κακαβιά!

    Υ.Γ. 1 Οι Φοίνικες όπως γνωρίζουμε ιστορικά ΔΕΝ ήταν Έλληνες! Ήταν αρχαίος σημιτικός λαός, κατά τον Ηρόδοτο προερχόμενος από την Ερυθρά θάλασσα.
    «Οι Φοίνικες αυτονομάζονταν bani kan’an, Παιδιά της Χαναάν, αλλά έγιναν γνωστοί με το όνομα Φοίνικες με το οποίο τους αποκαλούσαν οι Έλληνες». (Βικι)
    Μην μπερδεύεις μυθολογικούς συμβολισμούς με την Ιστορία!

    Υ.Γ. 2. Οι Εβραϊκες Γραφές είναι σαν την Ελληνική Μυθολογία. ΔΕΝ είναι Ιστορία και η εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων θέλει επιστήμονες ιστορικούς.

    Υ.Γ.3. Ρontifex (ποντίφικας) είναι παράλληλη ονομασία με το Γεφυραίος που σημαίνει κοινή αρχαία καταγωγή στην αντίληψη του ιερατείου, δεν σημαίνει ότι έχει σχέση καταγωγής το λατινικό ιερατείο από τους δικούς μας Γεφυραίους.

    Υ.Γ.4. Το οτι οι Αρμόδιος και Αριστογείτων ήταν ομοφυλόφιλοι και Γεφυραίοι δεν σημαίνει ότι οι Γεφυραίοι ήταν συλήβδην ομοφυλόφιλοι. Από έτσι δικαιούμαστε να βγάλουμε και όλους τους καλόγερους-παπάδες-δεσποτάδες ομοφυλόφιλους!

    Υ.Γ.5. Το ότι οι Γεφυραίοι είναι αποδιωγμένοι της φυλής του Βενιαμίν, οι οποίοι επίσης συλήβδην ήταν ομοφυλίφιλοιι και σοδομιστές, είναι δικό σου συμπέρισμα!

    Μου αρέσει!

   3. Μα εγώ δεν σου είπα πως δεν ήταν σημιτικός λαός. Σου είπα πως είναι και ελληνικός ή καθοδηγούνταν απο τον Έλληνα Κάδμο. Ή τελος πάντων υπήρχε μια σχέση. Δεν μπορεί να έγραψε ο άλλος επειδή του κατέβηκε πως ο Κάδμος επέστρεψε απο τη Φοινίκη για να βρει την οικογένεια του. Απο την Ερυθρά θάλασσα μπορεί όντως να ήταν η συντριπτική πλειοψηφία. Αυτο δεν αναιρεί τις επιμειξίες ή τη σχέση. Αν πάντως δεν δέχεσαι ως ιστορία κάποιες πηγές σε καμία περίπτωση τότε δεν μπορούμε να δεχτούμε τον Ηρόδοτο ο οποίος πέρα του ότι έγραφε υπερφυσικά πράγματα για επέμβαση Θεών σε μάχες κλπ, είχε κατηγορηθεί και πως τα έπαιρνε. Γνωστό το «Περι της Ηροδότου κακοήθειας».
    Δεν σου αναφέρω οτι το Γεφυραίος στο όνομα του Ποντίφικα έχει σχέση με τους δικούς μας Γεφυραίους αλλά το οτι έχει θρησκευτική σημασία και σχετίζεται με τα ιερατεία. Γιατί οι Γεφυραίοι κορόιδευαν τη πομπή στα Παναθήναια; Υπήρχαν θρησκευτικές διαφορές. Αν δεν δεχθούμε τα περι της φυλής του Βενιαμίν και τα εβραικά θρησκευτικά κείμενα δεν πρέπει να υπάρχει ή ο Δαβιδ, ο Σολομών κλπ. Απο κάπου όμως πρέπει να πιαστούμε και να το συνδυάσουμε με άλλα γεγονότα. Τόσο κάποιοι απο τη φυλή του Βενιαμίν, όσο και απο τις άλλες δέκα φυλές που ακόμα τις ψάχνουν, κάπου πρέπει να πήγαν. Θεωρώ πολύ πιθανό πως κάποιοι πηγαν και στην Ελλάδα. Σε δυο νομούς της Πελ/νήσου για την ακρίβεια.

    Μου αρέσει!

   4. Επιμειξίες τελείως μεμονωμένες- σποραδικές πάντοτε υπήρχαν μεταξύ όλων των λαών
    Επιμειξία όμως ευρείας κλίμακας με τους Φοίνικες ιστορικά δεν μπορεί να στηριχθεί
    δες και την απάντησή μου στον Βασίλη
    μόνο με πλοία για εμπορικές σχέσεις στα λιμάνια ήταν όλος κι όλος ο συγχρωτισμός μεταξύ τους.

    Μου αρέσει!

   5. Σπαρτιάτη

    Γεφυραῖοι κατὰ τὸν Ἑκαταῖο καὶ Στράβωνα εἶναι κάτοικοι πόλεως τῆς Βοιωτίας,οἱ ὀνομαζόμενοι καὶ Ταναγραῖοι.

    Στήν Βοιωτία ὑπῆρχε πόλις ὀνομαζομένη Γέφυρα ὅπου ἑωρτάζετο καὶ ἡ Θεά Δηώ(Δήμητρα),Ἡ Τανάγρα.

    Οἱ Γεφυραῖοι ὠνομάζοντο οἱ σκῶπται,διότι καθησμένοι ἐπί τῆς Γεφύρας ποὺ τὸτε ἕνωνε τὴν Ἐλευσῖνα μὲ τὴν Ἀθῆνα,λοιδοροῦσαν τὴν πομπὴ τῶν Ἐλευσινίων.

    Γεφυρίς ὠνομάζετο καὶ ἡ πόρνη καθεζόμενη ἐπὶ Γεφύρας
    Λεξικὸ Ἡσυχίου.

    Καμμία σχέσι μὲ ὅσα λές λοιπὸν.

    Ὁ Ἁρμόδιος καὶ ὁ Ἀριστοφείτων ἦταν Ἀθηναῖοι,διότι ἄλλως δὲν θὰ εἶχε τὸ δικαίωμα ἡ ἀδελφὴ τοῦ Ἁρμοδίου νὰ ἐκλεγῆ ὡς κανηφόρος στὰ Παναθήναια.

    Κανένας ἀπὸ τούς δύο δὲν ἦταν ὁμοφυλόφιλος οὔτε ἑβραῖος(πῶς θὰ ἐξελέγετο ὡς κανηφόρος μία ἑβραία;).

    Ὁ Ἀριστοτέλης γράφει ἐπί πλέον ὅτι ὁ Ἡγήστρατος (γυιὸς τοῦ Πεισιστράτου ἀπὸ τὴν δευτερη Ἀργεία σύζυγὸ του,ἀγάπησε ᾿ερωτικῶς τὸν Ἁρμόδιο καὶ ἐπειδή αὐτὸς τὸν ἀπέκρουσε ,ἐμπόδισε τὴν ἀδελφή του νὰ λάβη μέρος σὰν κανηφόρος στὴν γιορτὴ τῶν Παναθηναίων.

    Θὰ τὰ βρῆς αὐτὰ στὴν «Ἀθηναίων Πολιτεία» τοῦ Ἀριστοτέλους.

    Ἡ νομοθεσία τῶν Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία ἦταν τὸσο σκληρὴ(τεθνάτω αὐθημερὸν,ὅταν τοὺς ἐπιαναν) ὥστε θὰ ἦταν ἀπίστευτο νὰ τιμοῦσαν οἱ Ἀθηναῖοι δύο κίναιδους ἕστω καὶ ἄν ἦταν τυραννοκτόνοι.

    Κερκυραῖε

    μπορεἰ ἡ Παλαιᾶ Διαθήκη νὰ εἶναι παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς ἀλλά ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία εἶναι ἱστορία .

    Μῦθος εἶναι ὁ συμβολικὸς λόγος,ἡ πληροφορία πού μεταβιβάζετο ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν,ὅταν δέν ἦταν διαδεδομένη ἡ γραφὴ.

    Κατὰ τὸ Ἑτυμολογικὸ τὸ Μέγα(Ε.Μ), σημαίνει τὸν σκοτεινὸν λόγο παρὰ τὸ μύω,ἀλλὰ καὶ παρὰ τὸ μυῶ,μνήσω,τὸ διδάσκω,μύηθος καὶ μῦθος

    Ὁ Πλάτων στὸν Κριτία λέει:
    «Μύθου μὲν σχῆμα ἔχων λέγεται,τὸ ἀληθὲς ἐστὶ».

    Ἄλλο μῦθος καί ἄλλο παραμῦθι.

    Μου αρέσει!

   6. Να πας να κάνεις κήρυγμα στους ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ για το πόσο η Μυθολογία αποτελεί Ιστορία τοις μετρητοίς και όχι σε μένα!

    Στο είπα και την άλλη φορά
    αν εσύ θέλεις τον τραγοπόδαρο Πάνα, τους αλογάνθρωπους Κένταυρους
    τους Εκατόγχειρες και τις Λερναίες Ύδρες σαν Ιστορικά γεγονότα
    εγώ θα σου απαντάω με Κοκκινοσκουφίτσα και εφτά νάνους!
    Γιατί φαίνεται μέχρι εκεί φτάνει η αντίληψή σου!

    Μου αρέσει!

   7. Κερκυραῖε

    εἶσαι ὂχι μόνο ἐνεπίδεκτος μαθήσεως ἀλλὰ καὶ πανύβλακας ἀδελφάκι μου.

    Ἓνα παράδειγμα:

    Ὅταν ἀπὸ μακρυὰ βλέπεις ἕναν ἱππέα ὅπου τὸ μισὸ κάτω φαίνεται τὸ ἄλογο καὶ τὸ μισὸ πάνω ὁ ἱππέας,τὸ ὀνομάζεις ἀλληγορικὰ.
    Ἀπὸ μακρυὰ σοῦ φαίνεται μισὸς ἄνθρωπος μισὸς ἄλογο.
    Στὸ Πήλιο δὲν ὑπῆρχε ἄλλος τρόπος νὰ κυκλοφορεῖς παρὰ μόνο ἱππεύοντας.

    Τὸ «Κένταυρος»,ἄστο σὲ ἄλλο μάθημα.
    Χώνεψε πρῶτα αὐτὸ.

    Ἡ Λερναία καθὼς καὶ οἱ εκατόγχειρες κάτι θὰ σήμαινε,ὅπως μᾶς δίδεται καὶ τὸ παράδειγμα τῶν ὁδῶν ἀρετῆς καὶ κακίας στὸν Ἡρακλῆ·ἤ θὰ πρέπει νὰ περιμένουμε πράγματι ὅτι βρῆκε ὁδὸ ἀρετῆς καὶ ὁδὸ κακίας;

    Μου αρέσει!

  2. Έκρώσε πάλι η ΠΑΝΑΣΧΕΤΗ ιστορικά κορρίνα ….η οποία ΔΕΝ έχει περάσει ούτε απ΄εξω απο Πανεπιστήμιο και είναι “διάσημη” για την προωθήση ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ του “Πλουτάρχου” και Α΄ΠΑΤΕΩΝΩΝ σαν τον ιρβίγκ….Οπώς έλεγε και ο Συρίγος είναι να γελά κανείς…
   ΥΓ Αν τολμά ας στείλει τις ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ της σε ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ας θέλει ας δημοσιεύσει την απάντηση που θα πάρει …θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος…
   ΥΓ 2το ως ΝΕΟΝΑΖΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΑ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να μιλά για Ελλάδα είναι ευκόλως εννοουμένο…

   Μου αρέσει!

   1. Βούλγαρη,

    σὲ σοβαρὸ Ἀκαδημαϊκὸ;

    Ἄν ἡ Ἀκαδημία ἦταν σοβαρὴ θὰ εἶχε προβῆ στὴν ἔκδοσι ὅλων τῶν ἀρχαίων κειμένων καὶ ὄχι μόνο τοῦ «Συμποσίου» καὶ τῆς «Ποιητικῆς».

    Ἄν ἡ Ἀκαδημία ἦταν σοβαρὴ θὰ εἶχε ὑπερασπίσει τὴν γλῶσσα ὅταν ψηφίζανε τὴν καταστροφή της κάποιοι νυσταλέοι καραγκιόζηδες τῆς Βουλῆς.

    Ἄν ἡ Ἀκαδημία ἦταν σοβαρὴ ἡ Παιδεία δὲν θὰ ἦταν αὐτὴ ποὺ εἶναι,διότι ποιὸς ὁ ρόλος της;
    Νὰ κλείνεται στὸν ἑαυτό της αὐτοὺς τοὺς χαλεπούς καιροὺς;

    Μὴ λές λοιπὸν μποῦρδες.

    Μου αρέσει!

    1. Η ΝΟΕΝΑΖΙ ΟΠΑΔΟΣ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ σααν τον ιρβίγκ και προωθήτρια Π΄ΛΑΣΤΩΝ κείμενων όχι μόνο θέλει να πουλήσει την «πραμάτεία της» άλλα ΕΧΕΙ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ να μιλά για την Ελληνική Παιδεία…Τι συγκηνητικό αλήθεια! Μετα να βάλουμε και το πνεύμα του Ατίλλα να μιλήσει για την είρηνική συνυπάρξη των λάων! Απο την στιγμή που η ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΝΑΣΧΕΤΗ κοίνα μιλά για τον Ελληνικό πολιτσμό γιατί να μην μιλά και ο Αττίλας για ειρήνη;
     ΥΓ «Φυσκα και η ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΝΑΣΧΕΤΗ κορρίνα δεν θα στείλει ΠΟΤΕ τις αρλούμπες σε ένα ΣΟΒΑΡΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ γιατι φοβάται…ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΞΕΜΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣΜΑ οου θα υποστή γιατί δεν είνσι παρα ενα ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ παραφράζωντας τον Ι.Μ. Παναγιωτοπούλο!

     Μου αρέσει!

    2. ΥΓ2 Δεδομένου ότι έχει πάρει το πρωταθλήμα στην ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΗ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΑ δεν υπάρχει λόγος να την ανταγωνιστω…
     Ωστόσο αναρώτιέμαι γιατί πρέπει ντε και καλά να αποδεικνεύει συνέχως το πόσο της αξίζει ή παραφρασμένη ρήση του Λοκ για τον Φιλμέρ ,,,Πόσο junkie του αυτοεξευτελισμού είναι τέλικα; Tην παρακολουθεί κάνεις ψυχιάτρος;

     Μου αρέσει!

   2. Ποιοί σοβαροί ακαδημαϊκοί
    (σαν Ακαδημαϊκους καταλαβαίνει μόνον τα χούφταλα της εδώ Ακαδημίας Αθηνών)

    Ακαδημία Τζιροπουλου-Κόρνας κ. Χρήστο
    έχει δίκιο!
    Αριστίδην εξέχον μέλος και η Αστυλαϊς!

    Μου αρέσει!

    1. Η Αστυλαϊς είναι «ακαδημαικός» σαν αυτούς που είχε η Ahnenerbe του χιμλέρ με ειδικότητα τον ¨»αρχαιοελληνικό» (ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ) χαρετισμό…

     Μου αρέσει!

    1. Ρε μπετοβλακα πρακτοράτζα nk σε μπαμπουίνους σαν τους τουρκους εργοδοτες σου νομιζεις οτι απευθυνεσαι ;Αντε τώρα να κουνήσεις καμιά ΚΕΛΤΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ.

     Υ.Γ. προς το Χρυσαυγίτικο μεγάφωνο της ΞΕΥΤΙΛΑΣ nk: ΕΝΑΝ ΑΡΧΑΙΟ ΣΥΓΡΑΦΕΑ που να μιλά για δωρικο χαιρετισμο ;

     Μου αρέσει!

    1. Κολήσε η βελόνα στην ναζικουρουρούνα nk και γράφει τις ίδιες αρλουμπές…
     ΥΓ Εκτός απο τόνους ΔΕΝ ξέρει Ελληνικά …τουρκοπράκτωρας είναι άλλωστε…Αριστήδην είναι «λόγιος» όρος που σημαίνει ενέκα «αριστείας» γεναιότηττας ή πνευματικής ικανότητας

     Μου αρέσει!

    1. Ρε μπετοβλακα πρακτοράτζα nk σε μπαμπουίνους σαν τους τουρκους εργοδοτες σου νομιζεις οτι απευθυνεσαι ;Αντε τώρα να κουνήσεις καμιά ΚΕΛΤΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ.

     Μου αρέσει!

 11. Ενα εχω να πω προς του εθνομηδενιστες και στους λατρες του «περιουσιου λαου»………… οταν εξηγησετε επαρκως με τεκμηριωμενα επιχειρηματα τον Δισκο του Φαιστου τοτε ελατε να τα πουμε….ανθρωπακια, εισαστε για λυπηση.

  Υ.Γ. Θα κανω μια προβλεψη. Δεν θα λαβω ΚΑΜΙΑ απαντηση για το συγκεκριμενο θεμα, διοτι τι απαντηση τι ουσια τι αληθεια μπορει να βρεθει μεσα στο ψεμα;;

  Μου αρέσει!

  1. Εκρώξε πάλι ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΝΑΣΧΕΤΟ αλβανοτρόλ eksothen συμμφώνα με το οποίο οι Ιακωβίνοι ο Μάλθους και το μυστηριώδες όν Fabius (βάσικα για την Fabian Society θέλει να μιλήσει άλλα είναι τόσο ΠΑΝΑΣΧΕΤΟ) είναι λέει το ίδιο πράγμα …ο Ενρίκος ο VII ,ο ηγέτης του agglikan folk το περιμένει στο Δαφνί…

   Μου αρέσει!

 12. Στον κολπο του θεολογου στην Μαλεσσινα υπαρχει στον βυθο η αρχαια πολη Αλαι. Σε ερωτηση που εκανα ο ιδιος σε αμερικανο αρχαιολογο απο την ομαδα που ερευνουσε την περιοχη μου ειπε οτι η βυθισμενη πολη Αλαι ειναι του 8.000 π.χ. Εγω ο μη ιδικος και ανορθογραφος ερωτω; πως ειναι δυνατον οι ελληνες να ανακαλυψαν την γραφη το 800 π.χ. οταν υπαρχουν πολις του 8.000 π.χ. και μαλιστα την τελεια γραφη.

  Μου αρέσει!

  1. Ούτε εγώ ειδικός είμαι αλλά μπορώ να σου απαντήσω τουλάχιστον αυτά.
   Οι Έλληνες δεν ανακάλυψαν την γραφή το 800 π.χ.,
   το ΑΛΦΑΒΗΤΟ ως νέο είδος γραφής εμφανίστηκε περι το 800 π.Χ.
   Υπήρχαν πολύ παλαιότερες ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΑΦΙΚΕΣ γραφές, η Γραμμική Α και Β.

   Το ότι υπάρχει πόλις 8.000 π.Χ. δεν σημαίνει ότι υπήρχε και γραφή
   ο άνθρωπος έζησε χιλιάδες χρόνια κοινωνικά οργανωμένος, από σπήλαια μέχρι κατασκευασμένους οικισμούς (οικισμούς καλύτερα παρά πόλεις όταν μιλάμε για προϊστορία)
   χωρίς βεβαίως να έχει ακόμα γραφή!

   (Μην ξεχνάς ότι «χωρίς γραφή» ουσιαστικά επέζησε και όλη η Ελλάδα κατά την Τουρκοκρατία π.χ.
   η αγραμματοσύνη και αμορφωσιά που επικρατούσε δεν εμπόδιζε μιά υψηλή κοινωνική οργάνωση)

   Μου αρέσει!

 13. 1)h**p://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D

  2) h**p://www.hellinon.net/ANEOMENA/Kataklysmoi.htm

  3) h**p://www.hellinon.net/NeesSelides/Prosefhi.htm

  1) Κανείς δεν είπε κάτι για την επιγραφή στο Δισπηλιό
  2) Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τί χάθηκε σε κάθε κατακλυσμό
  3) Όταν το παλάτι του Μίνωος είναι πολυόροφο, τότε δεν μπορεί να έχει κτιστεί χωρίς να υπάρχει γνώση για τέτοιου είδους κατασκευές. Ξεκινώντας κάποιος από τις αχυρένιες παράγκες, για να φτάσει στην δυνατότητα να κτίζει πολυόροφα κτίρια, απαιτούνται πολλά χρόνια και γνώσεις. Αν επιμένετε πως αυτές οι γνώσεις πέρασαν από γενιά σε γενιά προφορικά, τότε τί να πω;

  Μερικοί, νομίζω πως πληρώνονται για να σχολιάζουν από την κάθε Ρεπούση..

  Μου αρέσει!

   1. h**ps://www.facebook.com/notes/archaeoinaction/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4/131881130156588

    Επιγραφή υπάρχει και στα Γιούρα στις Σποράδες… h**p://www.hellinon.net/Dispilio.htm

    Μου αρέσει!

   2. II. Νέα ευρήματα στο Δισπηλιό Καστοριάς
    – Ας ξεκινήσουμε από τα νεότερα στοιχεία, κ. Χουρμουζιάδη. Έχουμε επιπλέον γραπτές μαρτυρίες;

    – Ναι, και θα κάνω μια ανακοίνωση για αυτό στο επόμενο ΑΕΜΘ. Πιστεύω ότι έχουμε σε αρκετά αγγεία χαράγματα τα οποία πρέπει τελικά να είναι γραφή και όχι διακοσμητικά θέματα, όπως θεωρούσαμε μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ένα συνδυασμό γραμμών, σύμβολα επικοινωνιακά.
    Πιστεύω ότι έχουμε σε αρκετά αγγεία χαράγματα τα οποία πρέπει τελικά να είναι γραφή και όχι διακοσμητικά θέματα, όπως θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.
    Πιστεύω ότι έχουμε σε αρκετά αγγεία χαράγματα τα οποία πρέπει τελικά να είναι γραφή και όχι διακοσμητικά θέματα, όπως θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.
    Πιστεύω ότι έχουμε σε αρκετά αγγεία χαράγματα τα οποία πρέπει τελικά να είναι γραφή και όχι διακοσμητικά θέματα, όπως θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.
    Πιστεύω ότι έχουμε σε αρκετά αγγεία χαράγματα τα οποία πρέπει τελικά να είναι γραφή και όχι διακοσμητικά θέματα, όπως θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.
    Πιστεύω ότι έχουμε σε αρκετά αγγεία χαράγματα τα οποία πρέπει τελικά να είναι γραφή και όχι διακοσμητικά θέματα, όπως θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.
    Πιστεύω ότι έχουμε σε αρκετά αγγεία χαράγματα τα οποία πρέπει τελικά να είναι γραφή και όχι διακοσμητικά θέματα, όπως θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.
    Πιστεύω ότι έχουμε σε αρκετά αγγεία χαράγματα τα οποία πρέπει τελικά να είναι γραφή και όχι διακοσμητικά θέματα, όπως θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.

    Μου αρέσει!

  1. Καλά….
   μας βάζετε links που ούτε δεν διαβάζετε;
   Εκτός και αν δεν καταλαβαίνετε γρι ελληνικά!

   1) Βίκι – Πινακίδα Δισπηλιού
   «Η πινακίδα, αναφέρει ο Χουρμουζιάδης, φέρει χαράγματα ή σήματα, ‘μια προσπάθεια επικοινωνίας του νεολιθικού ανθρώπου που ελπίζουμε κάποτε να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε’ παρά γραφή»

   2) Ο καθηγητής αρχαιολογίας κ.Χουρμουζιάδης μιλά για το »μυστήριο» της ξύλινης πινακίδας του Δισπηλιού:
   «Αναρωτιέμαι όμως… γιατί όλο το ενδιαφέρον, σχεδόν του συνόλου, εστιάζεται εκεί. Με ρωτάνε που είναι η πινακίδα… Όχι για να εκτιμήσει κανείς το εύρημα αλλά για να σχολιάσει το θέμα της μοναδικότητας του Ελληνικού πολιτισμού, των Ινδοευρωπαίων… Θα μου επιτρέψετε να πω… Ό,τι έχει γραφεί για την πινακίδα είναι βλακεία, με μεγάλο Βήτα και δύο γραμμές από κάτω! Μερικοί διάβασαν και το όνομα της Καστοριάς εκεί μέσα… Αυτό δεν είναι βλακεία… Αν υπάρχει ιεράρχηση είναι ηλιθιότητα!
   Το περιεχόμενο της πινακίδας είναι μία σειρά εγχάρακτων σημείων που ενδεχομένως να συγκροτούν ένα σύστημα επικοινωνίας, μέσα σε εισαγωγικά, «γραφής». Τέτοια ευρήματα έχουμε κι άλλα …

   …εγχάρακτων σημείων που ενδεχομένως να συγκροτούν ένα σύστημα επικοινωνίας, μέσα σε εισαγωγικά, «γραφής»
   Αν εγχάρακτα σημεία για κάποιο σύστημα επικοινωνίας κάποιοι τα θέλουν για πραγματική γραφή, τότε και σημάδια κάτω στη γή, ίχνη από πατημασιές κλπ. για να υποδηλώσουν πορεία ή θέση …
   ή το σημάδεμα ζώων και κατοικιών ως χαρακτηριστικά ιδιοκτησίας
   θα τα ονομάζουμε γραφή!

   Υ.Γ. Τις ηλιθιότητες ιστολογίων τύπου hellinon.net απαξιώ και να σχολιάσω!

   Μου αρέσει!

   1. @Κερκυραίος :

    Κόβεις αποσπάσματα για να υποστηρίξουν τα σαθρά σου επιχειρήματα..
    Αν διαβάσεις παρακάτω στο κείμενο, εκεί που λέει «Εξωτερικοί σύνδεσμοι» και συγκεκριμένα «Συνέντευξη του καθ. Γιώργου Χουρμουζιάδη, 1997″, θα πας στην παραπομπή, όπου ξεκάθαρα μεταξύ άλλων, αναφέρει:

    h**p://www.hri.org/E/1997/97-08-31.dir/keimena/art/art1.htm
    Ο καθηγητής Λ. Kεραμόπουλος έδωσε την πρώτη ερμηνεία γι’ αυτά τα αρχιτεκτονικά λείψανα. Hταν οι πάσσαλοι που πάνω τους στήριζαν τα σπίτια τους, τις πλατφόρμες. Ο Kεραμόπουλος είχε πει πως πρόκειται για ένα σημαντικό προϊστορικό οικισμό, που πρέπει να ερευνηθεί. Aπό τότε πέρασαν 60 χρόνια, χωρίς να γίνει καμία έρευνα. Eπρεπε να φτάσουμε στο 1992, τότε που ο καθηγητής του AΠΘ, ο αρχαιολόγος Γιώργος Xουρμουζιάδης αποφάσισε να ξαναπιάσει το νήμα. Eγκαταστάθηκε στο Δισπηλιό, λίγο έξω από την Kαστοριά και άρχισε τις ανασκαφές.

    EP.: Γιατί καθυστέρησε τόσο η έρευνα;

    AΠ.: Aκόμα και σήμερα η πολιτική της αρχαιολογικής έρευνας είναι προσανατολισμένη στην κλασική εποχή, στα φανταχτερά ευρήματα, στα χρυσά κ.λπ. Kαι υπάρχει επίσης αυτό το ιστοριογραφικό παραμύθι, πως το «ελληνικό» ξεκινάει πολύ αργότερα με την είσοδο, την εισβολή κάποιων.

    EP.: Γιατί είναι παραμύθι;

    AΠ.: Tο «ελληνικό» δεν είναι στο μεγαλείο του Φειδία ή στην κλασική ισορροπία. Eχει μια εξέλιξη, μια διαλεκτική ιστορική. Eπινοήσεις πολύ σημαντικές για τη ζωή του ανθρώπου, η οργάνωση του χώρου, η αρχιτεκτονική δηλαδή, η οικονομία – εξημέρωση των ζώων, κατασκευή εργαλείων – και η ιδεολογία, όπως κάποια ψήγματα πρωτοθρησκευτικής σκέψης, έχουν επινοηθεί εδώ, στο χώρο μας.

    EP.: Aρα, λοιπόν, το κρίσιμο σημείο δεν είναι τα φύλα, που ασφαλώς το ξέρουμε πως έρχονται κάποια στιγμή. Yπήρχε ένα αυτόχθονο στοιχείο.

    AΠ.: Aσφαλώς. Aκόμη και πριν από τους Iνδοευρωπαίους, αν πιστέψουμε πως ήταν μια συγκεκριμένη φυλή με μια αφετηρία.

    EP.: Eίναι επιστημονικά αδύναμος, δηλαδή, ο όρος «Iνδοευρωπαίοι»;

    AΠ.: Eίναι μια συζήτηση που στρέφεται κυρίως γύρω από τη γλώσσα. Προσπαθούν, εντοπίζοντας όμοιες λεκτικές καταστάσεις, να δείξουν την κοινή κοιτίδα κάποιων λαών. Aλλά και αν δεχτούμε ότι ήρθαν -στις αρχές της 3ης χιλιετίας, ήρθαν, και πήραν μερικές λέξεις από όσους ζούσαν εδώ και έγινε τελικά η ελληνική γλώσσα; Mα αυτοί, γιατί την είχαν την γλώσσα πριν από τους Iνδοευρωπαίους; Σημαίνει πως η γλώσσα είναι ένας κοινωνικός κώδικας.

    EP.: Eχετε εδώ ευρήματα τέτοια;

    AΠ.: Tο 1994 βρήκαμε μια πινακίδα ξύλινη. Kαι μας βοηθάει να δούμε πως πριν από τη «Γραμμική A», υπήρχε ένας γραπτός κώδικας επικοινωνίας για τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες του Δισπηλιού. Yπάρχουν μάλιστα και αντίστοιχα ευρήματα στη βόρεια Bαλκανική. H «Γραμμική B» ­αυτή που βρέθηκε στην Πύλο, στις Mυκήνες­ χρονολογείται στα 1350 π.X. και θεωρείται ελληνική. H «Γραμμική A» είναι πριν από το 1350, αλλά δεν έχει ακόμη διαβαστεί, απλώς βρίσκουμε αντικείμενα με τα χαράγματά της. Eδώ, λοιπόν, έχουμε πως από την 6η χιλιετία, από το 5260 π.X. υπήρχε μια μορφή της στον ελλαδικό χώρο, ένας τρόπος επικοινωνίας, γραπτός. Aρα, αυτός επένδυε μια γλώσσα, ήθελε, δηλαδή, να καταγράψει λέξεις – επένδυε έναν πολιτισμό.

    Υ.Γ. 1: Το τί είναι ηλθιότητες και τί όχι, δεν θα το κρίνεις εσύ, γιατί, γνώμη, όπως και κώλο, έχουν όλοι…οπότε πες την γνώμη σου και μην φέρεσαι ως ειδικός, γιατί θα χαρακτηριστείς ως ειδικός του κώλου..

    Υ.Γ. 2: Μερικοί, νομίζω πως πληρώνονται για να σχολιάζουν από την κάθε Ρεπούση..

    ΔΕΝ είναι νεκρή γλώσσα τα Ελληνικά..αντιθέτως είναι η ΠΗΓΗ από την οποία τροφοδοτούνται όλες οι γλώσσες…όσο κι αν αυτό πικραίνει τους συνεχιστές της φοινικικής προπαγάνδας…

    Μου αρέσει!

   2. Και τι καινούργιο μου είπες
    και τι μου απόδειξες με αυτό;

    Ότι η Ελλάδα όπως και όλη η Μεσόγειος και η Ευρώπη και η Ασία
    κατοικούταν από τους παλαιο … παλαιο … παλαιο … λιθικούς χρόνους;
    Και ο άνθρωπος δεν ξεφύτρωσε από τον Αδαμ και την Ευα πριν 5-6 χιλιάδες χρόνια και κατ’ εντολήν θεού «Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και κατακυριεύσατε την Γην»;
    Μήπως όμως εκτός της αυτοχθονίας έχεις ακούσει και για μαζικές μετακινήσεις λαών
    και συνεχείς αλλοιώσεις πληθυσμών;
    Π.χ. που είναι οι Φοίνικες, οι Χετταίοι, οι Βαβυλώνιοι σήμερα;
    Από που ήλθαν οι Εβραίοι, οι Άραβες, οι Φραγκοι οι Τούρκοι;
    Η Ελλάδα νόμισες ότι ήταν πάντα περιφραγμένη;

    Ότι οι παλαιο … παλαιο … παλαιο … λιθικοί ανθρωποι, είχαν αναπτύξει και γλώσσες και τον όποιο πρωτόγονο τους πολιτισμό;
    Από τον οποίο κανένας σύγχρονος πολιτισμός δεν έχει ευθεία καταγωγή;

    Ότι από τα παλαιο … παλαιο … παλαιο … λιθικά χρόνια
    προσπάθησαν για κάποιους κώδικες επικοινωνίας πέραν του προφορικού;

    Τι είναι αυτά τώρα και από πότε μου γινες τόσο πολύξερος …
    και τι σχέση έχουν με αυτά που συζητάμε;

    Α… είμαστε Ρεπούσηδες εμείς που αυτά τα ξέρουμε πολύ πριν από σένα
    και είμαστε και εθνομηδενιστές γιατί ξέρουμε και πολλά περισσότερα από σένα!

    (Ειδικός δεν δήλωσα, τουναντίον …
    δες και απάντησή μου προς τον Αίαντα …
    αλλά ότι ξέρω πολλά περισσότερα από σένα και κάτι άλλους
    και ιδίως ότι όσα ξέρω είναι στοχασμένα και συγκροτημένα
    ούτε να το συζητάμε!)

    Μου αρέσει!

   3. τα παραμυθια του κερκυραιου με τα …..ΜΙΣΟΛΟΓΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ

    την προηγουμενη φορα τα εβαλε αλλος

    ο ορθο-παρα- λογιστης μαλλον ηταν

    και του απαντησα δεοντως

    τωρα τον ταπωσαν …….ΑΝΩΘΕΝ
    τον κερκυρακο

    Μου αρέσει!

   4. Ξέμεινες Ντακότα από υλικό να μας μπουγαδοαπλώσεις και να μας το παίζεις και εσύ γραμματιζούμενο;
    Ε ψάξε καλά … τόσα κλουβιαυγουλοσάιτ … κάτι θα βρέις να κλέψεις !

    Ή πιάσε εκείνα τα χεχεχεχεχεχ και αχαχαχαχαχαχ του αρχιβλάκα
    που αποστομώνεις τους πάντες!

    Μου αρέσει!

 14. http://olympia.gr/2013/08/29/%CF%84%E1%BD%B8-%E1%BC%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B8-%E1%BC%80%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF/

  Στὶς 29 Αὐγούστου ἀναρτήθηκε τὸ ἀνωτέρω

  «περί τῆς σημασίας καὶ τοῦ σχήματος τῶν γραμμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβήτου».

  Μαζὶ μὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι ἀπὸ τὸ «Ἑτυμολογικὸ τὸ Μέγα» τῆς Ἄννης Νοταρᾶ,μνηστῆς τοῦ Αὐτοκράτορα Κων/τίνου Παλαιολόγου (ἔκδοσις,Βενετία 1499),καὶ μὲ ἀνάγνωσι ἁπλῆ τοῦ ἔργου τοῦ Διονυσίου τοῦ Ἀλικαρνασσέως «Περί συνθέσεως ὀνομάτων»,θὰ διαπιστώσετε ὅτι τὸ Ἀλφάβητο εἶναι ἑλληνικὸ ἐφεύρημα,πέραν πάσης ἀμφιβολίας.

  Στὶς ξένες χῶρες δὲν ἀμφιβάλλουν γι᾿αὐτὸ,μόνο ἐδῶ τὸ ἀμφιβάλλουν,κάτι ἀμφιβόλου ἀξίας γλωσσολόγοι σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία.

  Μου αρέσει!

  1. Επιστημονικές Διαλέξεις Ακαδημίας Κορνας-Τζιροπούλου
   πανηγυρικά χειροκρότησε όλη τα ακαδημαϊκἠ αφρόκρεμα με αλαλαγμούς ενθουσιασμού
   και κατεχώρησε στα λαμπρά επιτεύγματα της επιστήμης!

   Είτα δε απενεμήθη Χρυσούν Μετάλλιον από την Ακαδημαϊκήν επιτροπήν :
   Μαρία η τσατσά από την άλλη ρούγα
   Περδικοκελαηδίς
   Βασίλω η γιδοσαλαϊστρα
   Σκοτείνω η μεταναστευτική κελάς
   ΗΛΕΚΤΡΑ η διπλοταμπουρωμένη
   Σπύρος ο μπασκινο-Προβοκάτορας
   στρατόκαυλος έξωθεν
   Θεσσαλός καραβανάς
   ο αείμνηστος ιππότης των γραμμάτων ΔIOΝΝΎΣΙΟΣ ΔΙΟΝΝΥΣΊΟΥ ο εν ΟΛΎΜΠΩ
   υπό την πνευματικήν καθοδήγησιν και επιστημονικήν εποπτείαν του Πρυτάνεως Νκ!

   ότι καλύτερο και εγκυρότερο προσφέρει η ελληνική διανόηση!

   Μου αρέσει!

   1. Κερκυραίος είπε
    Μαρτίου 18, 2014 στις 2:54 μμ

    Ποιοί σοβαροί ακαδημαϊκοί
    (σαν Ακαδημαϊκους καταλαβαίνει μόνον τα χούφταλα της εδώ Ακαδημίας Αθηνών)

    Ακαδημία Τζιροπουλου-Κόρνας κ. Χρήστο
    έχει δίκιο!
    Αριστίδην εξέχον μέλος και η Αστυλαϊς!

    ———————————-

    αχαχαχαχαχααχαχα………………………Αριστίδην εξέχον μέλος και η Αστυλαϊς!

    αχαχαχαχαχααχ…………….Αριστίδην

    Μου αρέσει!

   2. Ευτυχώς που ένα λάθος πληκτρολόγησης σου έδωσε τόση χαρά και τόσο λόγο να υπάρχεις και συ και να μας την λες!

    Μα τι χαρωπό πιθήκι
    αχαχαχαχαχααχαχ
    κα χεχεχεχεχεχ
    μοναχό του!

    Μου αρέσει!

 15. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΣΟ ΜΙΚΡΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΛΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΟΥΜΠΙ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΑΣ ΔΟΥΝ ΑΥΤΟ


  κατα τα αλλα ,οι φοινικες ειχαν μια κοινωνια που τοσο πολυ τους ωθησε να δημιουργηθει η αναγκη να φτιαξουν ενα εργαλειο που λεγετε ΓΡΑΦΗ ωστε το φτιαξαν και μετα το διδαξαν στους ελληνες …. πισω ρε
  οι δε ελληνες που γραψαν για τους φοινικες και ΟΤΙ γνωριζουμε σημερα το γνωριζουμε απο γραπτα ελληνων,
  ΑΦΟΥ ΜΑΘΑΝ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ φοινικες, ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΑΝ ΤΡΕΛΟΙ..
  και οι φοινικες ΤΙΠΟΤΑ.
  ουτε πετραδακι γραμμενο,ουτε παπυρος ουτε αλλο βλεπει κανεις στα διεθνη μουσεια περαν ελληνικου και μεταγενεστερων(λατινικα κλπ).
  παμε και κανενα μουσειο καμια φορα δε βλαπτει..
  οσο προλαβαινετε γιατι και η ΗΠΑ την πρωτη μερα ,το πρωτο πρωτο πραγμα που κανανε μολις μπικαν στι ΙΡΑΚ,ηταν να ξαλαφρωσουν 1450 ευρηματα απο το μουσειο βαγδατης.
  τα ιδια και οι γερμαναραδες ΝΑΖΙ στην ελλαδα.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ?
  οι επομενες γενιες ακομα κι αν ελευθερωθουν δεν θα εχουν τα τεκμηρια της ιστοριας τους και θα ειναι πολυ πιο δυσκολο να ελευθερωθουν κι αν απο τυχη το καταφερουν αφου δεν θα εχουν την γνωση,παλι ευκολα θα ξανασκλαβωθουν…
  ΤΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΩΣ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΕΔΩ..???αυτο ακριβως!
  αυτο ακριβως βιωνουμε .την τυφλα μας.

  Μου αρέσει!

  1. Πεστα χρυσοστομε. Οπως το επισημανες, «… παμε και κανενα μουσειο καμια φορα δε βλαπτει….».

   Αποχαυνωμενους και κομμενους απο τις ριζες μας μας θελουν. Για αυτο ο τσατσος & πουλος, συν ρεπουσηδες συν διαμαντοπολου συν μπιστης συν μπαμπινιοτης συν πελεγρινης συν οτι ψευδο προοδευτικο ψευδο διανοουμενο υπαρχει με σημαια των διεθνισμο, αποβλεπει στο να μην εχουμε επαφη με την Ελληνικη Ιστορια, με την Ελληνικη προικα μας. Τον ανεπαναληπτο ανθρωπινο επιτευγμα και στολιδι για ολα τα ανθρωπινα Εθνη, ο Ελληνικος πολιτισμος.

   Μου αρέσει!

 16. An introduction to Greek epigraphy (1887)
  Ernest Stewart Roberts, Ernest Arthur Gardner

  σελ.3

  {3} ALPHABET: HISTORICAL SKETCH

  Note. It does not come within the scope of this work to examine into the
  history of traditions such as that alluded to in the text. They will be found
  discussed by Franz, Elem. epigr. Graec. Chap. III. and Lenormant in Darem-
  berg and Saglio’s Dictionnaire Art. Alphabet, where copious references to authori-
  ties are given. The legends variously relate: (1) that the Phoenician writing
  was introduced into Greece by the colony of Cadmus (hence the terms ‘Φοινικήϊα
  γράμματα’ Hesych, cf. Hdt. v. 58 and instr. 142 B 37 ‘Καδμήϊα γράμματα’ Hdt.
  v. 59; ‘εκφοινίξαι’ Hesych.) ; this is the account which finds most favour with
  Greek writers ; (2) that the Greek alphabet was invented by Prometheus, by
  Orpheus, by Musaeus, or by Linus ; (3) that Palamedes was the inventor ; several
  monuments of art prove the high antiquity of this view (Ch. Lenorm. and De
  Witte, Elite des monuments ceramographiques, Vol I p. 253) ; other accounts
  Make Palamedes only the adapter of the Phoenician letters to Greec usage,
  and state that he added four new letters ξ, φ, υ, ψ ; (4) that Epicharmus invented
  ξ and ψ, and (5) Simonides η and ω (see above p. 2).

  Από το 1887 που πρωτογράφτηκε το κείμενο έως σήμερα, εδώ και 127 χρόνια, όλοι κάνουν λόγο για τα ‘Φοινικήϊα γράμματα’ του Κάδμου και κανείς για τις υπόλοιπες δοξασίες των αρχαίων περί Προμηθέα, Ορφέα, Μουσαίου, Λίνου, Παλαμήδη.
  Αυτό τι δείχνει;

  Φοινικήϊα γράμματα δεν σημαίνει Φοινικικά, σημαίνει κόκκινα.

  Στην διατριβή του to 1985 όπως και στο βιβλίο του το 1988 ο Benjamin Saas έγραψε ότι τα Φοινικικά γράμματα ήταν από τον 10ο αιώνα. Αναθεώρησε την θέση του το 2005 στο βιβλίο του “The alphabet at the turn of the millennium” δίνοντας νέα χρονολόγηση 750-850 π.Χ.

  During a survey of the Serabit el-Khadem plateau in Sinai in February
  1977 i discovered two Proto-Sinaitic inscriptions. While assembling background
  material for the publication of these inscriptions it came to my mind that a
  comprehensive new study of the alphabet in the second millennium B.C. would
  not be out of place. Consequently I first wrote at the Hebrew University an
  M.A. thesis entitled «The Proto-Sinaitic Inscriptions», submitted in 1982 to
  Professors Trude Dothan and Joseph Naveh. Subsequently Professor Anson F.
  Rainey of Tel Aviv University supervised the preparation of a Ph.D. thesis,
  submitted in 1985, which after revision and updating now forms this book.
  Professors Dothan and Naveh and Professor Rainey were always ready to
  share their extensive knowledge with me, both during the writing of the theses
  and during the preparation of the book.

  Ανταπάντησε ο Cristopher Rollson ότι δεν έχει δίκιο ο Saas

  academia.edu/474442/The_Dating_of_the_Early_Royal_Byblian_Phoenician_Inscriptions_A_Response_to_Benjamin_Sass

  Αντίiγραφή από άλλη εργασία:

  academia.edu/4306363/Calligraphy_and_Craftsmanship_in_the_Ahirom_inscription._Considerations_on_skilled_linear_flat_writing_in_early_first_millennium_Byblos

  Calligraphy and Craftsmanship in the Ahirom inscription Considerations on skilled linear flat writing in early first millennium
  by Reinhard G. Lehmann

  It is most probable that sarcophagi V1 and V3 are from the middle of the second millennium b.c.e. However, the age of Aμξrτm sarcophagus V2 is controversial, at least as far as the uninscribed sarcophagus is concerned. In the most recent study of the artifact, Ellen Rehm (Der Ahiram-Sarkophag [Mainz: Gutenberg Univ., 2004]), hesitantly opts for a dating in the thirteenth century b.c.e. At the same time it is important to note that Rehm, who is neither an epigrapher nor semiticist, does not evade a circular reasoning between sarcophagus and inscription insofar as she does not seriously take into account the re-use of the cofin and the secondary state of its inscription. Her treatment of the inscription (pp. 53–58) and the bold statement on p. 69 that sarcophagus and inscription were contemporary is palaeographically unfeasible. On the other hand, Benjamin Sass (The Alphabet at the Turn of
  the Millennium [Tel Aviv: Tel Aviv Univ. and the Nadler Institute of Archaeology, 2005]), using basically the same comparative material, but with a certain preoccupation in lowering the whole corpus of the Byblos early alphabetic inscriptions to ca. 850–750 b.c.e. proposes to assign Ahiram’s reliefs and inscription to a date after the tenth century” (p. 82).
  Without further evidence Sass’s lowering of the date of the whole object only to lower the script remains as problematic as Rehm’s high date of the whole ensemble (for a critique of Sass, see C. A. Rollston, The Dating of the Early Royal Byblian Phoenician Inscriptions: A Response to Benjamin Sass,” Maarav 15.1 [2008]: 57–93).

  Αυτό τι μας δείχνει;

  Ότι ο αρχαιολόγος που ανακάλυψε τον τάφο Pierre Montet έκανε λάθος για τα φοινικικά γράμματα του 1250 π.Χ. που πρότεινε το 1924 ο (αργότερα καταδικασμένος για άλλη υπόθεση χρονολόγησης) ανατολιστής, αρχαιολόγος και επιγραφολόγος Rene Dussaud.
  Ο Rene Dussaud ήταν αυτός που πρότεινε ότι τα φοινικικά προηγούνταν των ελληνικών και θεώρησε ότι τα ελληνικά είναι απόγονος των φοινικικών.

  en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Dussaud

  1924-32 υπόθεση Glozel

  en.wikipedia.org/wiki/Glozel#Glozel_affair_and_controversy

  Το ενδιαφέρον σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι η χρονολόγηση του 1250 π.Χ. προέκυψε από τον Dussaud μετά από την υπόθεση Γκλοζέλ.
  Κι ο νοών νοήτω.

  Το 1947 η χρονολόγηση έπεσε στο 10ο αιώνα π.Χ. από τον William Foxwell Albright που δεχόταν νωρίτερα την χρονολόγηση του 12ου αιώνα π.Χ.

  Η Edith Porada δέχτηκε ότι η επιγραφή είναι του 10ου π.Χ. αιώνα αλλά με επισημάνσεις χαμηλότερης χρονολόγησης για τα υπόλοιπα αντικείμενα στον τάφο και την τεχνοτροπία τους.
  Ο ίδιος ο τάφος δεν είχε φτιαχτεί για τον Αχιράμ. Κάποια στιγμή φιλοξένησε και την σαρκοφάγο του για αυτό και η διαφορετική χρονολόγηση της λάρνακας και του τάφου.

  Ας δούμε ένα ενδιαφέρον όστρακο το οποίο παρόλο που δεν θεωρεί ο B. Saas ότι είναι γραφή Φιλισταίων. Το αλφάβητο της 5ης γραμμής είναι όλα τα λεφτά!

  proel.org/img/alfabetos/protopa8.gif

  Στην εικόνα διακρίνουμε καθαρά πρώιμα ελληνικά γράμματα σε κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά.

  Ο Saas περιγράφει

  «izbet sartah ostracon (table 6, figures 175, 177)

  Fragment of a storage jar, 16 x 9 cm, with letters incised after the jar was broken
  Discovered in the excavations of Kochavi and Finkelstein in 1976, in silo 605, whose stratigraphical attribution is unclear; the site
  dates from Iron Age I IDAM 80-1;
  exhibited in the Pavilion of Hebrew Script and Inscriptions at the Israel Museum
  Source for collation: the original
  Bibliography: Kochavi 1977; Demsky 1977; Naveh 1978; Garbini
  1978; 1979; Lemaire 1978; Cross 1980, 8-15; Demsky 1986

  The stratigraphic context of the ostracon is unclear, and the sherd itself cannot be dated typologically.
  It is generally agreed that the ostracon is a writing exercise of a rather unskilled student, who missed out several letters and made mistakes in the forms of others. There are five lines of script (about 80 letters), the lowest of which contains the 22 letters of the alphabet, with pe and cavin transposed and several errors. Cross (1980, 13) has argued at considerable length with
  Kochavi (1977) and Demsky (1977) over the script’s Israelite nature. However,
  the two scholars have not claimed that the script is Hebrew, but merely that,
  judging by the provenance and archaeological finds, the site and the writer of
  the inscription were probably Israelite; thus also Lemaire 1978, 224. {Kochavi
  has put forward an alternative suggestion, that the first four lines are a
  Philistine text.) [44]

  [44] It is almost certain that this is simply an exercise in writing the
  letters, since mem is missing from the ostracon and it is hard to imagine a
  text containing dozens of letters (whether in a West Semi tic language or not)
  in which 1nClrrl. would not appear several times. Dothan’s suggestion (1981) for
  identifying the 8hin as m em is hardly convincing. The identity of the shapes
  of bet and lamed, and of qop and re8h, is proven by the abecedary line.
  Mem is missing from this line, and there is no alternative but to accept
  Kochavi’s suggestion that the scribe simply left a space there for a letter
  whose form he had forgotten (see Dothan 1981, note 4). Examination of the
  sherd confirms that this space on the ostracon is not the result of an erasure.»

  Στον τάφο του Αχιράμ υπήρξαν στρωματογραφικές διαταράξεις και έτσι δικαιολόγησαν οι αρχαιολόγοι την παρουσία μυκηναϊκών και κυπριακών ευρημάτων ως αποτέλεσμα λαθρανασκαφής κάποια στιγμή στα αρχαία χρόνια δεδομένου ότι ο τάφος ήταν θαμμένος σε 10 μέτρα βάθος.
  Τι είπαν δηλαδή; Ότι οι τυμβωρύχοι μπήκαν στον τάφο μεταφέροντας από άλλη τυμβωρυχία μυκηναϊκά και κυπριακά κεραμικά και άλλα κτερίσματα κι ότι τα άφησαν εκεί και σύλλησαν του Αχιράμ και τις άλλες δύο λάρνακες που υπήρχαν μέσα στον τάφο.
  Δεν στέκει ούτε αυτή η δικαιολογία.

  Όλα αυτά γίνονταν σε παλιούς καιρούς και δεν είναι απαραίτητο να τους κατηγορήσουμε για ηθελημένη πράξη. Ακόμα δεν είχε διαβαστεί η Γραμμική Β’ ούτε καν τα Αρκαδοκυπριακά και Κυπρομινωικά. Βέβαια και μετά που τα διάβασαν δεν τσακίστηκαν κιόλας να αλλάξουν τις θέσεις τους και όσα πίστευαν σε παλιότερες εποχές.

  Για αυτούς που ρώτησαν 44 κομμάτια έχουν βρεθεί με την αποκαλούμενη φοινικική γραφή. Μεγάλης σπουδαιότητας είναι η λάρνακα του Αχιράμ λόγω του μεγάλου της κείμενου.

  Μια από τις νεώτερες τάσεις είναι ότι μεγάλο μέρος των αλφαβήτων κατάγεται από τα κρητικά ιερογλυφικά.

  Click to access ThePhaistosDisk-Massey.pdf

  Δεν ήταν ο Saas και η Porada οι μόνοι που έγραψαν τις διαφωνίες τους για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι κι άλλοι. Και θα αυξάνονται όσο περνάνε τα χρόνια.

  Έχουμε και τον Roland Wallenfels εδώ:

  jtsa.edu/Documents/pagedocs/JANES/1983%2015/Wallenfels15.pdf
  Redating the Byblian Inscriptions
  Εκεί πέραν της χρονολόγησης εξηγεί με λεπτομέρεια πως έγινε η «λαθροχειρία» με τα κυπρομινωικά και μυκηναϊκά κτερίσματα.

  Αυτά και μην βάζετε τέτοια άρθρα γιατί είναι κουραστικό να γράφουμε τα αυτονόητα.

  Μου αρέσει!

  1. «However, the age of Aμξrτm sarcophagus V2 is controversial,»

   στο

   Calligraphy and Craftsmanship in the Ahirom inscription Considerations on skilled linear flat writing in early first millennium

   Δεν πήρε σωστά την γραμματοσειρά

   However, the age of Ahiram sarcophagus V2 is controversial,

   είναι το σωστό.

   Μου αρέσει!

  2. κ.ogy τα στοιχεια που παραθετετε αναβαθμιζουν πολυ τα σχολια που προηγηθηκαν και καλως νομιζω γιατι το θεμα αυτο ειναι μεγαλης σπουδαιοτητας και το αξιζει.
   εξαιτιας αυτου ομως,θεωρω πως πρεπει να το πιασουμε σφαιρικοτερα και εννοω πως το θεμα αυτο χρειζει της συνδρομης πολλων επιστημων, οπως γραφολογοι,αρχαιολογοι,γεωλογοι,ιστορικοι, για να μην πω και αστρονομοι ,γεωγραφοι,μαθηματικοι φυσικοι κλπ.
   γεωλογοι στην σουηδια βρηκαν σε καθετη τομη εδαφους στρωματογραφιες που σωζεται στρωση τεφρας απο το ηφαιστειο θηρας(σαντορινης)
   αυτο αμεσως εγειρει ερωτηματα για το ποτε εγινε ακριβως εχουμε το συμβαν αυτο.διοτι εξηγει με την σειρα του το ποτε μπορει να εγινε ο τρωικος πολεμος. οταν εχεις ενα τερααστιο μανηταρι τεφρας ηφαιστιου που φτανει εως σουηδια αυτο μπορει να προκαλεσει μετακινησεις πληθυσμων στα 4 σημεια του οριζοντα για μηνες η και χρονια,λογο καταστροφων καλιεργειων μονιμου σκοτους κλπ.φανταστειτε πως πριν 3-4 χρονια δεν πετουσαν αεροπλανα στη μιση ευρωπη απο πολυ μικροτερης κλιμακας ηφαιστιακης δραστηριοτητας.και σιγουρα οταν εισαι για να φευγεις για να επιβιωσεις δεν εισαι σε θεση να προετοιμασεις εναν πολεμο της ταξης του τρωικου. αρα κατι συμβαινει με τις ημερομηνιες νομιζω..
   αυτες οι μαζικες παλλινδρομισεις πληθυσμων ομως λογο ακραιων καταστασεων οπως σεισμοι,ηφαιστεια,κατακλισμοι κλπ σημαινουν και μεταφορα πολιτισμου.
   στην αρχαια ελληνικη γραμματεια, αναφερονται ο κατακλυσμος του ωγυγου και του δευκαλλιωνα και ενας ενδιαμεσος μικροτερος.
   ειμαστε σε θεση να γνωριζουμε τι πολιτισμος υπηρχε ?
   σε πιο βαθμο κατεστρεψε την ανθρωποτητα και τι ψηγματα αυτης επιβιωσαν για να μεταλαμπαδευσουν σε αλλους τοπους και εστιες, πολιτισμους,γλωσσες,γραφες,τεχνες κλπ?
   εχουμε να μαθουμε πολλα και η γη εχει πολλα να φερει στο φως ακομα..θα δουμε.
   ΥΓ.- το μουσειο Ηρακλειου Κρητης ηταν κλειστο για απαραδεκτα μεγαλο διαστημα,δε βρισκετε?γιατι αραγε?

   Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s