Γραφείο επιχειρήσεων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στο Πυροσβεστικό Σώμα


Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος συστήνεται, στη Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, Γραφείο Επιχειρήσεων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV), υπαγόμενο απευθείας στο Διευθυντή αυτής.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Γραφείο Επιχειρήσεων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας και πλοϊμότητας των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος,

Την εποπτεία και παρακολούθηση προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Την τήρηση και επεξεργασία αρχείου ασφαλείας προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τη σύνταξη διαταγών, εγκυκλίων και οδηγιών προς όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, για την ενημέρωση και λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας.

Τη συνεργασία και αλληλογραφία με Διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα λοιπά Σώματα Ασφαλείας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα συναφούς αντικειμένου, για θέματα επιχειρησιακής αξιοποίησης και ασφάλειας πτήσεων των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Την ανάπτυξη κανονισμών και προτύπων για την επιχειρησιακή αξιοποίηση και την ασφάλεια πτήσεων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συμμετοχή ή μη και άλλων εναέριωνμέσων.

Την εξασφάλιση της πτητικής ικανότητας και ετοιμότητας των μέσων και του προσωπικού.

Τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των πτητικών δεδομένων, ώστε να αξιολογείται η πτητική ικανότητα των χειριστών.

Τη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων που αφορούν σε συμβάντα ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών στο προσωπικό.

Τη σύνταξη εισηγήσεων για την πτητική και τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αξιοποίηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του.

Την έρευνα και μελέτη καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την προώθηση σχετικών προτάσεων στην ηγεσία.

Την παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας αναφορικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τη συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών.

Την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την τήρηση Μητρώου εκπαίδευσης των χειριστών και τεχνικών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος και τη σύνταξη εισηγήσεων για την εξέλιξη, την αξιοποίηση, τους διαθέσιμους τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών και κάθε άλλη μεταβολή στην πτητική ή τεχνική τους ικανότητα.

Την εισήγηση προς την ηγεσία για την προμήθεια πτητικών μέσων και συναφούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με γνώμονα την εξασφάλιση της ολιγοτυπίας των συγκεκριμένων πτητικών μέσων.

Την οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων του Επιτελείου Α.Π.Σ. και άλλων εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για θέματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το χειρισμό κάθε άλλου θέματος που αφορά στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλης Διεύθυνσης.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Γραφείο επιχειρήσεων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στο Πυροσβεστικό Σώμα

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.