Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη μη περικοπή συντάξεων. Καταργούνται εντελώς όλες οι διατάξεις του μέτρου που όριζαν μειώσεις. Και τώρα τι θα λέει ο Κυριάκος;;;

vouli1

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, καταργούνται οι ρυθμίσεις που όριζαν περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, κύριες συντάξεις, κατά το μέρος που δεν υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύνταξης.

Αυτό ορίζει διάταξη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή, με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου, προβλέπονται τα εξής:

– Καταργούνται, από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι ρυθμίσεις που όριζαν περικοπή:

– Της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, κύριες συντάξεις, κατά το μέρος που δεν υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύνταξης. Η προσωπική διαφορά εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους, συμψηφιζόμενη κατ’ έτος, μέχρι την πλήρη εξάλειψή της, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων κατά τα ισχύοντα.

– Της οικογενειακής παροχής (των συντάξεων του Δημοσίου) και του επιδόματος συζύγου (των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα) που εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη για όσους εφαρμόζονται οι προϊσχύσασες του ν. 4387/2016 διατάξεις.

– Της προσωπικής διαφοράς που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, επικουρικές συντάξεις, κατά το μέρος που δεν υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύνταξης.

– Των προσωπικών διαφορών που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 για τους συνταξιούχους, των οποίων οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατατέθηκαν/κατατίθενται εντός των ετών 2016, 2017 και 2018.

– Ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

– Απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας κατά τη μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, σε περίπτωση προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος. Στην περίπτωση αυτή, την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας αναλαμβάνει ο εργολάβος.

– Διευρύνονται οι φορείς στους οποίους δύναται να ανατεθεί, με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η είσπραξη των φορολογικών και λοιπών εσόδων του Δημοσίου. Με όμοια απόφαση, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι αμοιβές των φορέων είσπραξης.

– Προστίθεται διαδικαστική παράβαση που επισύρει πρόστιμο, ύψους 500 ευρώ, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει υποχρέωση από τη φορολογική νομοθεσία, εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό κ.λπ.

– Η ΑΑΔΕ δύναται, στο πλαίσιο διενέργειας φορολογικών ελέγχων, να απευθύνει αυτοματοποιημένα μαζικά αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τα υπόχρεα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (τα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014, τα ιδρύματα πληρωμών του ν. 3862/2010, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011, κ.λπ.). Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται μαζικά συνιστούν το «Αρχείο Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών», το οποίο τηρείται σε ασφαλή υποδομή (βάση δεδομένων) που δημιουργείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ, κ.λπ.

– Ορίζεται σε 6% από 13%, που ισχύει, ο συντελεστής ΦΠΑ για τα λευκά μπαστούνια και τις γραφομηχανές με χαρακτήρες Braille, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης.

– Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) στα εξής κατά βάση σημεία:

Προβλέπεται ότι, κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, υπό την οριζόμενη επιφύλαξη, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, το ποσό της δαπάνης που μπορεί να εκπέσει για τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 3.000 ευρώ για κάθε σύζυγο, με το καθεστώς της κοινής δήλωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 5.000 ευρώ, προκειμένου για συζύγους.

Η φορολογική δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλον σύζυγο.

Οι διατάξεις περί χωριστών δηλώσεων συζύγων ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επόμενων.

– Επεκτείνεται ο χρόνος της γενικής παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια, από το τέλος του έτους 1994, που ισχύει σήμερα, στο τέλος του έτους 2003, κ.λπ.

– Τροποποιούνται-αντικαθίστανται διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) και επικαιροποιείται, σε εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο, η Συνδυασμένη Ονοματολογία (Σ.Ο.) διαφόρων ενεργειακών προϊόντων που επιβαρύνονται με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

– Προβλέπεται ότι οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης, όπως διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Σ.Ο., που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη χώρα μας, μέχρι και 31.12.2018 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον:

– πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά 50%, όπως προβλέπεται σήμερα, με την προϋπόθεση ότι, μέχρι και 30.4.2019, θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις,

– δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος και του αμέσως προηγούμενου, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και δεν είναι συμβατικής τεχνολογίας, δεν αυξάνονται κατά 200%, όπως προβλέπεται σήμερα, αλλά κατά 50%, με την προϋπόθεση ότι, μέχρι και 30.4.2019, θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώθηκε από 1.9.2018 μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.

– Επαναπροσδιορίζεται το καθεστώς δήλωσης και τα πρόσωπα που την υποβάλλουν κατά την άφιξη στη χώρα των κοινοτικών οχημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 121, 121α, 122, 123 και 124 του ν. 2960/2001, καθώς και των βάσεων των δασμολογικών κλάσεων 87.02 και 87.06 της Σ.Ο. Αυξάνεται από 400 ευρώ που είναι σήμερα, σε 800 ευρώ το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση μη υποβολής στην πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή της δήλωσης άφιξης στη χώρα των ανωτέρω οχημάτων.

– Οφείλεται το αναλογούν για το κλαπέν αυτοκίνητο τέλος ταξινόμησης, σε περίπτωση κλοπής αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται από τις ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα εκ νέου χορήγησης απαλλαγής από το φόρο, για την εκ νέου υπαγωγή του δικαιούχου στο δικαίωμα, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο κατά το οποίο συντελείται η κλοπή, εφόσον η υποβολή του αιτήματος για την απόκτηση νέου αυτοκινήτου ατελώς γίνεται εντός του εκάστοτε περιοριστικού διαστήματος.

Απαλλάσσεται ο δικαιούχος από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους ταξινόμησης, στην περίπτωση που η υποβολή του αιτήματος για την απόκτηση νέου αυτοκινήτου ατελώς γίνεται, πέραν του εκάστοτε περιοριστικού διαστήματος.

Παρέχεται η δυνατότητα τελωνειακής αποδέσμευσης από τους νόμιμους κληρονόμους επιβατικού αυτοκινήτου, το οποίο έχει παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις για τα άτομα με αναπηρίες και έχει περιέλθει στην κατοχή τους, κατόπιν κληρονομικής διαδοχής, μέσω της μεταβίβασής του σε άλλο δικαιούχο της ίδιας απαλλαγής πρόσωπο, χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και με νέα εκκίνηση του προβλεπόμενου περιοριστικού διαστήματος παρακολούθησης της ατέλειας από την ημερομηνία της μεταβίβασης.

– Δεν οφείλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 στις περιπτώσεις που η εκπρόθεσμη καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης αφορά ακύρωση εμπρόθεσμης καταχώρισης και εκ νέου καταχώριση της ίδιας συναλλαγής με προσθήκη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αγοραστή πετρελαίου θέρμανσης, κατόπιν αποστολής σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στα μέλη μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών και εντός της ορισθείσας σε αυτό προθεσμίας. Ανακαλούνται καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω περιπτώσεις, μετά από σχετική αίτηση του μέλους μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., από την εκδούσα τελωνειακή αρχή και τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται.

– Αντικαθίσταται το διπλότυπο αποδεικτικό οίκοθεν είσπραξης των δημοσίων εσόδων από το ηλεκτρονικό παράβολο.

– Εξαιρείται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η αύξηση του κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17 του ν. 1676/1986 (εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών, συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, κ.λπ.), που γίνεται με μετρητά, όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας.

– Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 2969/2001 σχετικά με την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Αυξάνεται από 500 ευρώ που είναι σήμερα, σε 3.000 ευρώ, το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όποιους, χωρίς άδεια ή με άδεια της οποίας η ισχύς έχει λήξει, αγοράζουν, εισάγουν από τρίτες χώρες, παραλαμβάνουν από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), πωλούν, κατασκευάζουν, επισκευάζουν ή μεταφέρουν μηχανήματα κατάλληλα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων ή μέρη αυτών, καθώς και σε αυτούς που κατέχουν σφραγισμένα μεν αποστακτικά μηχανήματα, χωρίς, όμως, να διαθέτουν άδεια κατοχής.

β. Τιμωρούνται εφεξής, με πρόστιμο 3.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και

– Όποιοι παράγουν, εισάγουν από τρίτες χώρες, παραλαμβάνουν από κράτος- μέλος της EE, κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση καθ’ οιονδήποτε τύπο ή τρόπο αλκοολούχα ποτά τα οποία κρίθηκαν από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο ως μη ασφαλή-ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

– Οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) που παράγουν, κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση, ως και όποιοι κατέχουν διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση, καθ’ οιανδήποτε τύπο ή τρόπο, προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) το οποίο κρίθηκε από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο ως μη ασφαλές-ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

– Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ με τις οποίες ανακαλείται η υποβληθείσα, με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57-60 του ν. 4446/2016, δήλωση, με τη συνυποβολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση παραστατικών. Τυχόν φόροι και τόκοι που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

– Εγκαθίστανται εφεξής υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συστήματα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση προμετρημένων ποσοτήτων καυσίμου, μέσω σφράγισης των διαμερισμάτων, με δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων, σχετικών με την οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διακίνηση, στα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά, (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, των κατόχων άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων. Σήμερα, προβλέπεται η δυνητική ευχέρεια εγκατάστασής τους.

– Προστίθεται στις αρμοδιότητες του διοικητή της ΑΑΔΕ και αποδοχή δωρεών εν ζωή κινητών, καθώς και δωρεών συνιστάμενων σε παροχή υπηρεσιών, εφόσον προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Αρχής και η αξία τους εκτιμάται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. Δημιουργείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής Μητρώο Δωρεών, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι εν λόγω δωρεές.

– Προβλέπεται η δυνατότητα απονομής βραβείων στις οργανικές μονάδες της ΑΑΔΕ οι οποίες διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους, συμπεριλαμβανομένου και του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016. Με απόφαση του διοικητή, ορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ και του ΣΕΚ, οι προϋποθέσεις βράβευσης αυτών, το είδος των βραβείων και η κατανομή αυτών, όταν είναι χρηματικά, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

– Περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις αναγνώρισης δαπάνης ξενοδοχείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας μέχρι του ποσού των 800 ευρώ, μηνιαίως και οι λειτουργοί ή υπάλληλοι που αποσπώνται σε άλλη υπηρεσία από αυτή που ανήκει η οργανική θέση τους και διενεργούν τελωνιακούς ελέγχους κατά τους μήνες Μάιο-Οκτώβριο. Σήμερα, η ως άνω δαπάνη αναγνωριζόταν μόνο για τους αποσπασμένους λειτουργούς ή υπαλλήλους οι οποίοι διενεργούσαν φορολογικούς ελέγχους κατά τους μήνες Μάιο-Οκτώβριο.

– Παρέχεται η δυνατότητα, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της ΑΑΔΕ, να καθορίζονται, για τις ανάγκες εκπαίδευσης συνοδών σκύλων ανιχνευτών των τελωνειακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος, πέραν του ορίου των 60 ημερών που ισχύει γενικά και για χρονικό διάστημα ανάλογο με τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος στους εκπαιδευόμενους υπαλλήλους, τους εκπαιδευτές αυτών και τους βοηθούς εκπαιδευτές. Οι ημέρες αυτές μπορεί να είναι μέχρι 200 συνολικά για τους εκπαιδευτές και τους βοηθούς εκπαιδευτές και μέχρι 120 συνολικά για τους εκπαιδευόμενους συνοδούς.

– Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αξία απόδοσης και μεταβίβασης των συνεταιριστικών μερίδων των αστικών συνεταιρισμών, (αποδίδονται ή μεταβιβάζονται εφεξής στην ονομαστική αξία τους και όχι στην πραγματική που ισχύει).

– Συνιστάται στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ του υπουργείου Οικονομικών δωδεκαμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή, έργο της οποίας είναι ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων.

– Εντάσσεται και η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), ως έχουσα σχετική αρμοδιότητα μεταξύ των υπηρεσιών με τις οποίες θα επιδιώκεται ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Εξωτερικών για την εποπτεία και επιχορήγηση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή μη κυβερνητικών οργανώσεων.

– Συνίστανται στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών έξι θέσεις κατηγορίας ΠΕ διαφόρων ειδικοτήτων και μία θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών. Οι ως άνω συνιστώμενες θέσεις δύνανται να καλύπτονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που κατέχουν οργανική θέση στο υπουργείο Οικονομικών και τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού σε αυτές.

– Προβλέπεται ότι τα αποθέματα παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού, τα οποία δεν διατέθηκαν έως 31.1.2017, καταστρέφονται με έξοδα του Δημοσίου, εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπό ψήφιση ρύθμισης, από επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

– Παραχωρείται η κυριότητα, άνευ ανταλλάγματος, των οριζόμενων δημοσίων ακινήτων στους δήμους Μακρακώμης του νομού Φθιώτιδας για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του.

Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου του νομού Φθιώτιδας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του.

Οροπεδίου του νομού Λασιθίου για κοινωφελείς σκοπούς του.

Αγίου Νικολάου του νομού Λασιθίου για πολιτιστικές χρήσεις του.

Νότιας Κυνουρίας του νομού Αρκαδίας για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του.

Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης του νομού Κορινθίας για εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και κοινωφελείς σκοπούς του.

Παραχωρείται, επίσης, άνευ ανταλλάγματος, στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η κυριότητα των οριζόμενων δημόσιων ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Αστυνομικών Τμημάτων Ηράκλειας Σερρών, Πύλης, Κρεστένων, Φαρκαδόνας, καθώς και του αστυνομικού σταθμού Γραβιάς.

Η παραχώρηση της κυριότητας όλων των προαναφερόμενων ακινήτων αίρεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, εάν δεν χρησιμοποιηθούν εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, για τους σκοπούς για τους οποίους παραχωρούνται.

– Παραχωρείται η κυριότητα, άνευ ανταλλάγματος, μέρος του οριζόμενου δημόσιου ακινήτου στο δήμο Σφακίων για την κατασκευή και λειτουργία έργου διαχείρισης λυμάτων και απορριμμάτων του οικισμού της χώρας των Σφακίων και την κατασκευή περιβαλλοντικού πάρκου, λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής.

Η παραχώρηση της κυριότητας του ως άνω ακινήτου ανακαλείται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, εάν δεν χρησιμοποιηθεί εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, για τους σκοπούς για τους οποίους παραχωρείται, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

– Επανακαθορίζεται η προκαταρκτική διαδικασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου.

Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών Δευτεροβάθμια Επιτροπή Στέγασης και καθορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητές της.

Επανακαθορίζεται η διαδικασία ενστάσεων κατά του πρακτικού καταλληλότητας του προσφερόμενου ακινήτου, της νομιμότητας της διακήρυξης της δημοπρασίας, κ.λπ.

– Ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο το άρθρο 95 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

– Παρατείνεται, εκ νέου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 από την 31η Δεκεμβρίου 2018 που ισχύει, η αναστολή κάθε αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων είτε εις χείρας του είτε εις χείρας τρίτων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

6 σκέψεις σχετικά με το “Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη μη περικοπή συντάξεων. Καταργούνται εντελώς όλες οι διατάξεις του μέτρου που όριζαν μειώσεις. Και τώρα τι θα λέει ο Κυριάκος;;;

 1. Όλα καλά τα νεώτερα τα σχετικά με τις συντάξεις, που έτσι κι αλλιώς δεν επιτρεπόταν να γίνει άλλη επιδρομή εναντίον τους. ‘Ομως ο νόμος «Κατρούγκαλου» έχει πολλά αρνητικά σημεία-άρθρα που επιβάλλεται άμεσα να καταργηθούν. Δεν ενδιαφέρει τί έλεγε και τί θα πει ο Κ. Μητσοτάκης. Αυτό που ενδιαφέρει είναι τί θέλει και τί μπορεί να κάνει η κυβέρνηση,έτσι ώστε ύστερα από τόσα πολλά χρόνια οικονομικής και ηθικής εξαθλίωσης, να μην χρειαστεί να επιστρέψει η ρότα προς τα πίσω, …στα μέρη του Κ.Μητσοτάκη και των ομο-ιδεατών του, τα οποία είναι πολύ γνωστά στους συνταξιούχους, αλλά και στους εργαζόμενους

  Μου αρέσει!

 2. Όσο διατηρείται ο νόμος – λαιμητόμος Κατρούγκαλου, που έχει ήδη μειώσει τις συντάξεις των νέων συνταξιούχων, καμία τέτοια ρύθμιση, που διατηρεί άθικτο όλο αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο, δεν διασφαλίζει σε μόνιμη βάση τους συνταξιούχους.

  Άλλωστε η τροπολογία δεν καταργεί περικοπές που έχουν γίνει, απλά δεν εφαρμόζει το περαιτέρω τσεκούρωμα, που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, μόνο για τους παλιούς συνταξιούχους. Χώρια που έρχεται μια ακόμη περικοπή με την κατάργηση του ΕΚΑΣ.
  Άμεση ΚΑΤΑΡΓΗΣΙ του νόμου Κατρουγκαλου
  Να διεκδικήσουν οι εργαζομενοι την ανάκτηση των απωλειών που σωρευτικά υπέστησαν απ’ τις κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ».

  Μου αρέσει!

 3. Να καταργηθεί άμεσα ο νόμος Κατρουγκαλου για πολλούς και διάφορους λόγους.
  Αν αργότερα πιέζουν πάλι οι δανειστές να συμμορφωθεί η χώρα με τα προσυμφωνημένα καθ όσον είμαστε σε επιτροπεία (ο νομος κατρουγκαλου είναι προσυμφωνημενος ) και πχ Κυβέρνηση είναι η ΝΔ τότε η ΝΔ υπάρχοντος του νόμου Κατρουγκαλου μπορεί να ξαναβάλει χέρι στις συντάξεις αν δεχτεί πιέσεις.
  Θα πει το πιο απλό -Κύριοι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ δικός σας είναι ο νόμος Κατρουγκαλου ,εσείς τον κατασκευάσατε τι ζητάτε τώρα από εμάς ?
  Εσείς τον συμφωνήσατε .
  Εμείς από σας τον βρήκαμε δηλ. αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ΟΤΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΤΑ ΒΡΗΚΕ ……. ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.
  Για να σταματήσει το παιγνίδι με τα μπαλάκια εις βάρος των συνταξιούχων μια λύση υπάρχει ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ.
  Άντε κουνηθείτε γιατί θέλουμε να παίρνουμε και καμία σοκολάτα για τα εγγόνια μας. Συνεχώς ρωτάνε πότε θα μας πάρεις σοκολάτα ρε παππού , γιαγια ?
  Τι να τους λέμε? Ότι έχουμε μπλέξει με μαλακες ?.

  Μου αρέσει!

 4. Όλα αυτά και πάντα με την προϋπόθεση ότι μελλοντικά και επίσημα όπως είχε τεθεί από την προηγούμενη βουλή ( που την έφαγε η μαρμαγκα) να τεθεί το θέμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ .
  Τότε μπορούμε να τους πούμε – Ποιο χρέος κύριοι ? Μας δουλεύετε ?
  Ποιος Θανάσης ? Άστα ο Θανάσης χάθηκε ψαχτε να τον βρείτε.
  Εμείς εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο περί χρέους και αυτές τις …μαλαγκενιες που λέει ο Μοσχοβισι με φιλάκια κι αγκαλίτσες είναι του …….. τα ενιαμερα.
  Έτσι δεν πρέπει να τους πούμε ?
  Σίγουρα ΝΑΙ ΤΩΡΑ – ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΨΗΦΙΣΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ.

  Μου αρέσει!

 5. Ξεκάθαρη πρόοδο, δηλαδή επιτάχυνση, στις ιδιωτικοποιήσεις, στα «κόκκινα» δάνεια, στο άνοιγμα των αγορών και στη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς ιδιωτικές επιχειρήσεις ζητά το Eurogroup από την ελληνική κυβέρνηση όπως επισημάνθηκε στις δηλώσεις του Μάριο Σεντένο.
  Ο πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι υπάρχουν θέματα στα οποία «ξεκάθαρα απαιτείται πρόοδος» και εστίασε κυρίως στις ιδιωτικοποιήσεις, στα «κόκκινα» δάνεια, στις κρατικές οφειλές και τις αγορές προϊόντων, εξηγώντας πως στη δεύτερη έκθεση για την Ελλάδα στο πλαίσιο της αυστηρής επιτήρησης που αναμένεται το Φλεβάρη θα πρέπει να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα με βάση τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Συνεπώς, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει στη διάθεσή της τρεις μήνες για να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.
  Επίσης δήλωσε ικανοποιημένος που για τρίτη χρονιά η κυβέρνηση θα πιάσει το «ματωμένο» πρωτογενές πλεόνασμα που για το 2019 είναι 3,5% του ΑΕΠ. Δήλωσε ότι «είναι η τρίτη διαδοχική χρονιά επίτευξης του στόχου, που σημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές παραμένουν προσηλωμένες στο δημοσιονομικό μονοπάτι» και παράλληλα ζήτησε προσήλωση και στη συνέχιση της «μεταρρυθμιστικής» προσπάθειας που έχει ξεκινήσει από τις πρώτες μέρες των μνημονίων.

  Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.