Ζάεφ: Θέλουμε να μπούμε στην τετραμερή Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας. ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΔΗΛΑΔΗ.

Θυμάστε την αντίδραση όλου του συφερτού, από τα λαμόγια της διαπλοκής μέχρι κάποιους γραφικούς της αριστεράς μετά την δήλωση Καμμένου στις ΗΠΑ για εναλλακτική τετραμερή στα Βαλκάνια με την συμμετοχή των Σκοπίων; Όπου διευκρίνισε ξεκάθαρα και την συμμετοχή της Σερβίας; Δείτε τώρα σύντροφοι τι δήλωσε ο Ζάεφ για τις συνομιλίες του με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και ξαναπείτε μας πόσο «επικίνδυνος» είναι ο Πάνος Καμμένος. Γιατί την «συγνώμη» δεν την έχετε μάθει.

6 σκέψεις σχετικά με το “Ζάεφ: Θέλουμε να μπούμε στην τετραμερή Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας. ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΔΗΛΑΔΗ.

 1. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΙΣΚΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΔΕΞΙΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ :

  Αγαπητοἰ ομοἳδεἀτες πολιτευτἐς των … δεξιὠν κομμἀτων μας τἀ λἐτε καλἀ , σὐμφωνα με το παραμὐθι που σας ποὐλησαν οι μἀγκες κομμουνιστἐς που ακὀμα και ὀταν ἠσαν εκτὀς νὀμου ἐκαναν κουμἀντο στις πολιτικἐς εξελἰξεις της Ελλἀδας .
  Επειδἠ ὀμως το θἐμα αυτὀ εἰναι μεγἀλο και ο χὠρος περιωρισμἐνος θα αναφερθὠ στο παρὀν .

  Τα τρἰα μεγἀλα κὀμματα ης δεξιἀς , ἠταν ο Εθνικὀς Συναγερμὀς του στρατἀρχη Α. Παπἀγου , η Ε.Ρ.Ε. του Κ. Καραμανλἠ και μετἀ τη μεταπολἰτευση η Ν.Δ. επἰσης του Κ. Καραμανλἠ. Κατὀπιν ὀμως των διαφωνιὠν του ενὀς εγκἀθετου της C.I.A. που με εντολἠ της ο τὀτε πρωθυπουργὀς Κ. Μητσοτἀκης τον διὀρισε ΥΠΕΞ και αυτὀς ἀρχισισε να πριονἰζει τη διοἰκηση της Ν.Δ. και να ενεργεἰ αυτοβοὐλως στα θἐματα της εξωτερικἠς πολιτικἠς . Ο δε πρωθυπουργὀς δἐσμιος των ΗΠΑ και του Δ’ ΡΑΙΧ δεν τὀλμησε να εφαρμὀσει τον κανὀνα της πἀταξης του κακοὐ εν τη γενἐσει του.

  Τελικὠς ο εν λὀγω καιροσκὀπος πολιτικὀς ἐριξε την κυβἐρνηση της Ν.Δ. με εντολἠ της SIEMENS και του «γιοὐ του Πἐτρου» {σὐμφωνα με τον σὐντροφο Χαρἰλαο} με πρὀφαση το Σκοπιανὀ , αλλἀ στην πραγματικὀτητα για τα Ψηφιακἀ Τ/Φ κἐντρα των Γερμανὠν. Οὐτω πλἠρωσαν αδρἀ τη ντροπἠ της Θρἀκης που εἰναι ο τὀτε βουλευτἠς της Ν.Δ. κ. Συμπιλἰδης , και η κυβἐρνηση της Ν.Δ. που κυβερνοὐσε με {151} ἐδρες ἐπεσεν . Οὐτω γλὐτωσεν ο Ιὀς του Πἐτρου τα πἐντε κακουργἠματα για τα οποἰα υπἠρχαν παραπεμπτικἀ βουλεὐματα για την αφεντιἀ του.

  Διευκρινἰζω ὀτι ο ιατρὀς του Κολωνακἰου Πἐτρος Κὀκκαλης πατἠρ του Σωκρἀτη ἠταν και ψευτοὔουργὀς Προνοἰας της ψευτοκυβἐρνησης του Βουνοὐ των κομμουνιστὠν , πρωτοστατἠσας στο παιδομἀζωμα. Αν ενθυμοὐμαι καλὠς στο ιατρεἰο του δολοφὀνησαν οι κομμουνιστἐς τον τὀτε Γ.Γ. του Κ.Κ.Ε. Γ. Σιἀντο . Κατὀπιν αυτοὐ ανἐλαβε το γενικὀ κουμἀντο του διαμελισμοὐ και της καταστροφἠς της Ελλἀδας ο σὐντροφος Νἰκος Ζαχαριἀδης και η συμμορἰα του , το ἐργο του οποἰου συνεχἰζουν ο κ. Α. Τσἰπρας και η … παρἐα του.

  Οσο για τον αποστἀτη Α. Σαμαρἀ αυτὀς ἰδρυσε την ΠΟΛΑΝ και μετ’ ολἰγον εξηφανἰσθη απὀ τον πολιτικὀ στἰβο. Δυστυχὠς ὀμως ο βασιλεὐων τὀτε στη Ν.Δ. κ. Κὠστας Καραμανλἠς με πρωθυπουργεὐοντα τον Υιὀ του Ταχυδρὀμου , επανἐφερε κακὠς στη Ν.Δ. τον κ. Α. Σαμαρἀ και οὐτω μετ ‘ ολἰγον ο Καλαματιανὀς πολιτικὀς την κατἠντησε ΠΟΛΑΝ.

  Κατὀπιν ὀλων αυτὠν των αθλιοτἠτων ξεπετἀχθηκε ἐνα πατριωτικὀ εθνικιστικὀ κὀμμα ο Λ.Σ.Χ.Α. που πλησἰασε το {20%} επἰ του εκλογικοὐ σὠματος της Ελλἀδας , με αποτἐλεσμα να πανικοβληθοὐν και οι τἐσσερις εξουσἰες που διοικοὐν την Ελλἀδα . Κι’ αυτὀ διὀτι θα τους ἐστελνε στη Δικαιοσὐνη και θα τους ἐκοβε τις λοβιτοὐρες και τη χονδρἠ μἀσα απὀ την ταῒστρα του κρατικοὐ κορβανἀ. Θα κἀνω δὐο διευκρινἰσεις πριν συνεχἰσω :

  α} Η τετἀρτη εξουσἰα που αναφἐρω εἰναι στην ουσἰα η πρὠτη δηλαδἠ τα Μ.Μ.Ε.
  β} Ουδεμἰα σχἐση ἐχω με τη Χρυςἠ Αυγἠ . Εχω ὀμως και δη πολὐ μεγἀλη με το περἰ δικαἰου αἰσθημα .

  Οὐτω ο γιαμουλκοφὀρος κὀντε Δἐνδιας με τις συμμορἰες των Σαμαρωμἐνων Τοὐρκογλου ἐστησαν με τη συνεργασἰα των δἠθεν κομμἀτων του «Συνταγματικοὐ Τὀξου» δηλαδἠ ὀλων των κομμἀτων και αποκομμἀτων , που ξεφὐτρωσαν σαν μανιτἀρια για να μποὐν στο μερτικὀ της διανομἠς του κρατικοὐ κορβανἀ , κἀποιες στημἐνες κατηγορἰες με αφορμἠ κἀποιον φὀνο σε ποδοσφαιρικὀ καυγἀ και πιθανὠς στημἐνον απὀ τους κομμουνιστἐς .

  Συνἐλαβαν και διεπὀμπευσαν τον αρχηγὀ και οκτὠ βουλευτἐς της τρἰτης πολιτικἠς δὐναμης της χὠρας που εἰναι ο Λ.Σ.Χ.Α. με ψευδεἰς κατηγορἰες κ.λ.π., και τους φυλἀκισαν παρανὀμως επἰ {18} μἠνες οι ανὠτατοι δικαστἐς μας υπἀλληλοι αυτὠν που τους διὀρισαν, καταπατὠντας το ἀρθρο {134} του Π.Ν. περἰ της απὀπειρας αλλαγἠς του κρατοὐντος πολιτικοὐ καθεστὠτος της Ελλἀδας και κατἠργησαν την ἐννομη λειτουργἰα της Βουλἠς των τριακοσἰων που πρεσβεὐει το Σὐντριμα. Συγνὠμην το Σὐνταγμα ἠθελα να εἰπω .

  Ναι αυτοἰ οι δικαστἐς που καταδικἀζουν τους δολοφὀνους Ισλαμοφαςἰστες , και τους εμπὀρους ναρκωτικὠν σε ισὀβια κἀθειρξη με … αναστολἠ . Ποἰον εἰναι το τιμολὀγιο των εν λὀγω ποινὠν με αναστολἠ κἀποτε θα αποδειχθεἰ. Πἀντως οι αιρετοἰ αντιπρὀσωποι του ελληνικοὐ λαοὐ προφυλακἰσθησαν με εντολἠ δὐο ρεβανσιστριὠν κομμουνιστριὠν δικαστἰνων που αριστεἰνδην τους επἐλεξαν οι κομμουνιστἐς αφἐνες της. Και για να ακριβολογἠσω θα αναφερθὠ σἐ μἰα σκαστἠ και αισχρἠ παρανομἰα απὀ τις εν λὀγω δικαστἰνες που αντἰ να εἰναι ἠδη στη φυλακἠ διαφεντεὐουν τη Δικαιοσὐνη

  Ο βουλευτἠς κ. Η. Κασιδιἀρης προφυλακἰσθηκε και παρἐμεινεν ως υπὀδικος στη φυλακἠ επἰ {18} μἠνες για το ανὐπαρκτο κακουργηματικὀ αδἰκημα της διακεκριμἐνης οπλοκατοχἠς . Κι’ αυτὀ διὀτι εβρἐθησαν στο σπἰτι του πατρὀς του δὐο κυνηγετικἐς καραμπἰνες ανἠκουσες σ’ αυτὀν και στον πατἐρα του με νὀμιμη ἀδεια κατοχἠς απὀ την αρμὀδια αρχἠ . Ομως οι εγκἀθετες αυτἐς κομμουνἰστριες που εξεφτἐλισαν τη Δικαιοσὐνη απεφἀνθησαν ὀτι , ναι μεν υπἠρχε ἀδεια αλλἀ ο κ. Η. Κασιδιἀρης εἰχε κατἀ νου να τις χρησιμοποιἠσει για τρομοκρατικοὐς σκοποὐς. Δηλαδἠ οι εν λὀγω κομμουνἰστριες δικαστἰνες μας ἐχουν και μαντικἐς ικανὀτητες εκτὀς απὀ τις κομματικἐς.

  Για ὀλα αυτἀ ἐχω την εντὐπωση ὀτι σας χρησιμοποιοὐν για να ανακὀψετε τη ραγδαἰα ἀνοδο του Λ.Σ.Χ.Α. ενὠ δεν ἐχετε καμιἀ τὐχη στις εκλογἐς . Βρἠκατε ὀλοι συμφἐρον το παραμὐθι των δἠθεν ναζιστὠν ακροδεξιὠν ναζἰ , αβαντἀροντας στην ουσἰα τους πραγματικοὐς ναζἰ του Δ’ ΡΑΙΧ που κυβερνοὐν την Ελλἀδα , με εντολἐς και με νομοσχἐδια στη ναζιστικἠ γλὠσσα που τους διατἀζουν οι αφἐντες τους .

  Εν ολἰγοις αν δεν ακολουθεἰτε τα σχἐδια των εχθρὠν της Ελλἀδας γιατἰ ὀλοι εσεἰς οι δἠθεν δεξιοἰ συμπορεὐεσθε με τους κομμουνιστἐς του ΣΥΡΙΖΑ , γιατἰ κἀνατε γαργἀρα την αλλαγἠ του ΟΧΙ του Δημοψηφἰσματος ελληνικοὐ λαοὐ σε ΝΑΙ απὀ τους ρεβανσισιστἐς κομμουνιστἐς του ΣΥΡΙΖΑ που δηλὠνουν «αριστεροἰ» για παραπλανἠσουν τους νἐους και τους μη γνωρἰζοντες τις προδοσἰες και τα εγκλἠματα των κομμουνιστὠν σε βἀρος της Ελλἀδας ;

  Η γαργἀρα ὀμως ἠταν αυτἠ που ἐδωσε το θἀρρος στους κομμουνιστἐς του ΣΥΡΙΖΑ να προβοὐν στην ατιμωρητἰ «εσχἀτη προδοσἰα» της εφαρμογἠς της παρἀνομης {αφοὐ το Κ.Κ.Ε. ἠταν τὀτε εκτὀς νὀμου} απὀφασης της 5ης Ολομἐλειας της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. του Ιανουαρἰου 1949 στις Πρἐσπες , περἰ της απὀσπασης της ελληνικἠς Μακεδονἰας απὀ την Ελλἀδα και της εκχὠρησἠς της στα Σκὀπια .

  Σε λἰγο θα παραχωρηθεἰ και η Δυτικἠ Θρἀκη στην Τουρκἰα καθὠς και η Βὀρεια Ηπειρος στην Αλβανἰα . Ηδη οι κομμουνιστἐς του Κ.Κ.Ε. και του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρἰζουν την ὐπαρξη της Βορεἰου Ηπεἰρου δηλὠνοντας επισἠμως ὀτι πρὀκειτα περἰ της Νὀτιας Αλβανἰας .

  Σὐσταση του Φ.Π. Αν επιθυμεἰτε τη σωτηρἰα της Ελλἀδας ενωθεἰτε ὀλα τα πατριωτικἀ κὀμματα , και μην ακολουθεἰτε τον ολισθηρὀ καἰ ὐποπτο δρὀμο του αφορισμοὐ του τρἰτου {προς το παρὀν} σε δὐναμη κὀμματος της Βουλἠς . Εἰναι πολὐ λυπηρὀ αλλἀ και ὐποπτο το γεγονὀς ὀτι εσεἰς οι εθικιστἐς πατριὠτες αβαντἀρετε τους σφαγεἰς της Ελλἀδας κομμουνιστἐς του ΣΥΡΙΖΑ και αναθεματἰζετε τον Λ.Σ.Χ.Α. για να του υποκλἐψετε ψἠφους αβαντἀροντας τους πωλητἐς της Ελλἀδας ἀθεους κομμουνιστἐς που δεν ἐχουν ορκισθεἰ στο Σὐνταγμα , κ.λ.π. αγὐρτες του δἠθεν Συνταγματικοὐ Τὀξου. Ομως ο Λ.Σ.Χ.Α. θα εἰναι διψἠφιος και εσεἰς κἀτω του ορἰου. Εν ολὀγοις μας βἀζει σε σκἐψεις αυτὀς ο προσανατολισμὀς σας.

  Και επειδἠ διατυπὠνετε αυτἀ που το προπαγανδιστικὀ κανἀλι ΚΟΝΤΡΑ του ΣΥΡΙΖΑ σας ωθεἰ με τη δἠθεν πολυετἠ υποδικἰα του Λ.Σ.Χ.Α. και ανἐχεσθε την παρωδἰα αυτἠς της δἰκης για τους δἠθεν ναζιστἐς που διακηρὐτουν οι πραγματικοἰ ναζιστἐς που ἀνευ εντροπἠς , δηλὠνει ο κομμουνιστἠς πρωθυπουργὀς της Ελλἀδας με την αμερικανοσιωνιστικἠ εθνικἠ συνεἰδηση που δεν γνωρἰζει που βρἰσκονται οι νἠσοι Λἐσβος και … Μυτιλἠνη , καθὠς τἰ εστἰ αιγιαλἰτιδα ζὠνη , ὀτι οι θεσμοἰ του υπαγορεὐουν τι να πρἀξει . Αγνοεἰ δηλαδἠ και την ελληνικἠ γλὠσσα καθὀτι ἀλλο θεσμὀς και ἀλλο επιβἠτωρ. Ες αὐριον τα σπουδαἰα .
  5-12-2018 Φ.Π. {Ανδρἐας Γοὐλας} Ιστορικὀς

  Μου αρέσει!

 2. Τελικά, οι πρόωρες εκλογές κρύβονται πίσω από τη συμφωνία των Πρεσπών?
  Αν ο Καμμένος δεν κάνει την κωλοτούμπα του αιώνα ψηφίζοντας ναι, τότε ετοιμάζεται σκηνικό μεγάλων ανατροπών.

  Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.