Τα 12 σημεία-SOS στη συμπλήρωση του Ε2

Όλα όσα χρειάζεται να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων κατά τις φορολογικές τους δηλώσεις

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2018 εισοδήματα από ακίνητη περιουσία πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε 12 σημεία για να συμπληρώσουν ορθά τα έντυπα των φορολογικών τους δηλώσεων μέσω του συστήματος TAXISnet. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο TAXISnet πρώτα το έντυπο Ε2, που φέρει την ονομασία «αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας», πριν από τη συμπλήρωση και υποβολή του βασικού εντύπου της φορολογικής δήλωσης Ε1.

Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή ισχύουν οι ακόλουθες οδηγίες:

1) Για τη συμπλήρωση της στήλης 4 του εντύπου Ε2 γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9: Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση. Αντίστοιχη συμπλήρωση θα γίνεται και σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης.

2) Οι στήλες 13, 14 και 15 του Ε2 συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο κατά κατηγορία όπως εμφανίζεται στους τίτλους των στηλών.

– Ανείσπρακτα ενοίκια

3) Τα ποσά των οφειλόμενων ενοικίων τα οποία δεν κατάφερε να εισπράξει εντός του 2018 ο ιδιοκτήτης εκμισθούμενων ακινήτων δεν θα συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά του και δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο εισοδήματος, εφόσον:

α) Δηλωθούν ξεχωριστά, στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε2 και στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 του εντύπου Ε1.

β) Έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

4) Τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δεν είχαν εισπραχθεί το 2017, δηλώθηκαν στους κωδικούς 125-126 του περσινού Ε1 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2018, πρέπει φέτος να δηλωθούν ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στις στήλες 13, 14 και 15 του εντύπου Ε2. Στη συνέχεια τα επιμέρους ποσά θα μεταφερθούν, κατά κατηγορία γαιών – γης ή ακινήτου, στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης Ε1.

5) Η στήλη 16 του εντύπου Ε2 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εντός του 2018 εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της και εφόσον έχουν προσκομιστεί στην αρμόδια ΔΟΥ ευκρινή φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών πριν από την υποβολή της δήλωσης. Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή/υπεκμισθωτή.

6) Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, η οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη μη εισπραχθείσα αποζημίωση για εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια ΔΟΥ, όπου ελέγχονται και καταχωρούνται πριν από την υποβολή της δήλωσης.

7) Στη στήλη 17 του Ε2 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου. Στη στήλη αυτή εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

* Εκμίσθωση:

1. Ξενοδοχείων
2. Κλινικών
3. Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
4. Αιθουσών θεαμάτων
5. Καταστημάτων
6. Γραφείων
7. Αποθηκών κ.λπ.
8. Γαιών
9. Εγκαταστάσεων ή κατασκευών
10. Κατοικιών
11. Βιομηχανοστασίων με ΦΠΑ
12. Εμπορικών κέντρων με ΦΠΑ

* Δωρεάν παραχώρηση:

13. Κατοικιών
14. Ξενοδοχείων
15. Κλινικών
16. Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
17. Αιθουσών θεαμάτων
18. Καταστημάτων
19. Γραφείων
20. Αποθηκών κ.λπ.
21. Γαιών
22. Εγκαταστάσεων ή κατασκευών

* Λοιπές εκμισθώσεις-υπεκμισθώσεις-δωρεάν παραχωρήσεις:

23. Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
24. Υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
25. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών)
26. Δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών

* Ιδιοχρησιμοποίηση:

27. Ξενοδοχείων
28. Κλινικών
29. Σχολείων
30. Αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων
31. Καταστημάτων
32. Γραφείων
33. Αποθηκών κ.λπ.
34. Γαιών
35. Εγκαταστάσεων ή κατασκευών
36. Χώρων τοποθέτησης επιγραφών

* Λοιπές περιπτώσεις:

37. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)
38. Δωρεάν παραχώρηση-ιδιοχρησιμοποίηση κοινόχρηστων χώρων
39. ΚΕΝΟ
41. Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
42. Υπεκμίσθωση γαιών-γης

* Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση:

43. Ξενοδοχείων
44. Κλινικών
45. Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
46. Αιθουσών θεαμάτων
47. Καταστημάτων
48. Γραφείων
49. Αποθηκών κ.λπ.
50. Γαιών
51. Εγκαταστάσεων ή κατασκευών
52. Κατοικιών
53. Βιομηχανοστασίων με ΦΠΑ
54. Εμπορικών κέντρων με ΦΠΑ
55. Χώρων τοποθέτησης επιγραφών

* Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση:

56. Ακίνητης περιουσίας
57. Γαιών-γης
* Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από:
58. Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων (εκτός κατοικιών)
59. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)

Λοιπές κατηγορίες:

60. Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν. 4172/2013. Επιλέγοντας, συγκεκριμένα, τον κωδικό 60 θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Βooking κ.λπ.).
61. Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν. 4172/2013
62. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται.

8) Κατά τη συμπλήρωση της στήλης 18 του Ε2 («Αριθμός Παροχής Ρεύματος») αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννεαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ή μη, από την εταιρεία που το παρέχει (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), από το είδος του παρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κ.λπ.) και ανεξάρτητα αν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από την κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».

9) Στη στήλη 19 του Ε2 συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, εφόσον η δήλωση αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΤΑΧΙSnet.

10) Ως αύξων αριθμός του Πίνακα Ι «Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα» των «Συμπληρωματικών Στοιχείων Ακίνητης Περιουσίας» αναγράφεται ο αύξων αριθμός του Πίνακα της 1ης σελίδας.

11) Στο Ε2 δηλώνεται και η ακίνητη περιουσία των εξαρτώμενων ανήλικων τέκνων από τον υπόχρεο γονέα. Τα ακίνητα αυτά συμπληρώνονται και στον Πίνακα Ι της δεύτερης σελίδας του εντύπου, αναγράφοντας και τον ΑΦΜ του τέκνου.

– Η συμπλήρωση του Ε1

12) Στον υποπίνακα 4Δ2 του βασικού εντύπου της φορολογικής δήλωσης, του Ε1, αναγράφονται τα πάσης φύσεως εισοδήματα από ακίνητα (από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση κ.λπ.). Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν στους βασικούς κωδικούς 101-112, 115-116, 125-126, 129-134 και 141-150 του υποπίνακα 4Δ2 έχουν ροζ χρώμα. Τα ποσά που πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς αυτούς μεταφέρονται και συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα ΤΑΧΙSnet από τα συνολικά ποσά των στηλών του εντύπου Ε2, κατά κατηγορία ακινήτου. Δηλαδή τα ποσά αυτά συμπληρώνονται αυτόματα, αφού προηγουμένως ο φορολογούμενος ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2.

Επίσης, στον υποπίνακα 4Δ2 του Ε1 δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα για το οποίο δεν βεβαιώνεται χαρτόσημο (κωδ. 741-742) καθώς και το εισόδημα από αποζημίωση λόγω πρόωρης λύσης εμπορικής μίσθωσης καταβληθείσα από τον μισθωτή (κωδ. 121-122).

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Από την έντυπη έκδοση